فرم های آماده

اساسنامه کامل یک موسسه

  • سرمايه نقدي شركت مبلغ یک میلیون ريال منقسم به 100 سهم با نام ده هزار ریالی و صفر سهم بي نام هريك به ارزش صفر ريال مي باشد كه مبلغ یک میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ صفر ریال بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

 

 

اساسنامه

 

 

 

 

شرکت                                                  (سهامی خاص)

 

 

 

شماره ثبت

 

 

 

تاریخ ثبت                          /          / 1389

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

بخش اول

نام- موضوع- مدت و مركز اصلي شركت

 

ماده1) نام شركت

نام شركت عبارت است از    شرکت                                                (شرکت سهامي خاص)

 

 

ماده2) موضوع شركت

موضوع شركت عبارت است

طراحی – مشاوره- نظارت- اجرا –  متره و برآورد – مرمت و پیمانکاری کلیه عملیات  ساختمانی- تعمیر و ساخت و پیمانکاری پروژه های عمرانی و مهندسی سیویل و انبوه سازی- و شهر سازی   پیمانکاری در زمینه امور برق و نیرو  ( تاسیسات  برقی و مکانیکی ) – خدمات عمومی و تزیینات ساختمانی –   تهیه مواد و مصالح ساختمانی -واردات و صادرات در رابطه با موضوع شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی –  . اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری – شرکت در نمایشگاهها و…- و کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد

 

ماده 3) مدت شرکت

از تاريخ ثبت به مدت نامحدود تعيين شده است.

ماده4) مركز اصلي شركت و شعب آن

تهران:

 

بخش دوم

سرمايه و سهام

ماده5) سرمايه

سرمايه نقدي شركت مبلغ یک میلیون ريال منقسم به 100 سهم با نام ده هزار ریالی و صفر سهم بي نام هريك به ارزش صفر ريال مي باشد كه مبلغ یک میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ صفر ریال بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

 

محل امضاء سهامداران

 

 

ماده6) پرداخت بقيه مبلغ اسمي سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام مذكور در ماده ششم برحسب احتياجات شركت در موعد يا مواعدي كه طبق تصميم هيئت مديره تعيين مي شود پرداخت مي گردد و در اين مورد هيئت مديره وفق مواد 35 تا38 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

 

ماده7) اوراق سهام

كليه سهام شركت (بانام و يا بي نام و يا توأماً) است. اوراق سهام شركت متحد الشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب و حاوي نكات مذكور در ماده26 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه1347 بوده و به امضاي دونفر از مديران شركت كه از طرف هيئت مديره تعيين مي شوند خواهد رسيد و به مهرشركت ممهور مي گردد.

 

ماده8) گواهينامه موقت سهام

تازماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم مي دهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

 

ماده9) غيرقابل تقسيم بودن سهام

سهام شركت غيرقابل تقسيم مي باشد ماليكن مشاع مكلفند كه در برابر شركت تنها به يك نفر از خودشان نمايندگي بدهند.

ماده10) انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هيئت مديره، نقل و انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گيرنده يا نمايندگان قانوني آنها بايد در دفتر شركت حاضر شده نقل و انتقال را گواهي مي نمايند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعايت تشريفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شركت كسي را صاحب سهم خواهد شناخت كه سهام به نام او در دفتر سهام شركت به ثبت رسيده باشد و علي الاصول مواد39 و 40 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجري خواهد بود.

 

محل امضاء سهامداران

 

ماده11) مسئوليت صاحبان سهام

مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.

 

بخش سوم

تغييرات در سرمايه شركت

ماده12) كاهش يا افزايش سرمايه شركت

هرگونه كاهش يا افزايش در سرمايه شركت با رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 صورت خواهد گرفت.

تذكر: اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيأت مديره باشد.

 

ماده13) حق تقدم در خريد سهام جديد

در صورت افزايش سرمايه، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم خواهند داشت. ترتيب استفاده از اين حق تقدم طبق مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 خواهد بود.

بخش چهارم

مجامع عمومي

ماده14) مقررات مشترك بين مجامع عمومي

مجامع عمومي عادي سالانه  مجامع عمومي فوق العاده را هيئت مديره دعوت مي كند. هيئت مديره و همچنين بازرس شركت مي تواند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.

 

 

 

 

محل امضاء سهامداران

علاوه براين سهامداراني كه اقلاً يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند.در غير اين صورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت، مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط آنكه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مدیره و بازرسان تصريح نمايند.

ماده15) شرايط لازم براي داشتن حق حضور و رأي در مجامع عمومي

صاحبان سهام يا نمايندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود مي توانند در مجامع عمومي حضور به هم رسانند و براي هريك يك رأي خواهند داشت مشروط براينكه بهاي بليط مطالبه شده سهام خود را كاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده16) محل انعقاد مجامع عمومي

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي شود، منعقد خواهد شد.

ماده17) دعوت مجامع عمومي

دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل در آگهي ذكر خواهد شد.

تبصره1: در مواقعيكه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند انتشار آگهي و رعايت تشريفات دعوت الزامي نيست.

 

 

محل امضاء سهامداران

 ماده18) دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومي بوسيله هيئت مديره دعوت شده باشد دستور جلسه را هيئت مديره و هرگاه بوسيله بازرس دعوت شده باشد بازرس معين مي نمايد.

دستور جلسه بايد در آگهي دعوت بطور خلاصه ذكر گردد مطالبي كه در دستور جلسه پيش بيني نشده باشد به هيچ وجه در مجامع عمومي مطرح نخواهد شد.

ماده19) فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي

فاصله بين دعوت و انعقاد هريك از جلسات مجامع عمومي عادي و مجامع عمومي فوق العاده حداقل 10 روز حداكثر 40 روز خواهد بود.

ماده20) وكالت و نمايندگي

در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي بشرط تسليم مدارك وكالت يا نمايندگي بمنزله حضور خود و صاحب سهم است.

 

ماده21) هيئت رئيسه مجمع

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده به رياست رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره و در غياب آنها به رياست يكي از مديراني كه به اين منظور از طرف هيئت مديره انتخاب شده باشند تشكيل خواهد گرديد مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزء دستورجلسه مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومي باكثريت آراء يكنفر منشي از بين صاحبان سهام يا از خارج تعيين مي نمايند.هرگاه مجمع عمومي عادي بوسيله بازرس دعوت شده باشد رياست با بازرس خواهد بود

 

محل امضاء سهامداران


ماده22) صورتجلسه ها

از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده صورت جلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي شود كه به امضاء هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركزشركت نگهداري خواهد شد.

چنانچه تصميمات مجامع عمومي شامل يكي از موارد مشروحه زير باشد يك نسخه از صورت جلسه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركتها تقديم مي گردد.

1- انتخاب مديران و بازرسان

2- تصويب ترازنامه

3- كاهش يا افزايش سرمايه شركت و ياهرگونه تغيير در مواد اساسنامه

4- انحلال شركت و نحوه تصفيه آن

 

ماده23) اثر تصميمات

مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده كه طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشكيل مي گردد نماينده عمومي سهامداران است و تصميمات آنها براي همگي صاحبان سهام ولو غايبين و مخالفين الزام آور مي باشد.

 

ماده24) مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي شركت لااقل سالي يكدفعه حداكثر ظرف مدت4 ماه از تاريخ انقضاي سال مالي شركت منعقد مي گردد.

 

ماده25) حدنصاب مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي،حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هرعده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود

 

محل امضاء سهامداران
بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

 

ماده26) تصميمات در مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف  بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه مطابق ذيل ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده27) اختيارات مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي مي تواند باستثناء  موارديكه درباره آنها در قوانين تعيين تكليف شده يا اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده و مؤسس مي باشد تصميم گيري نمايد.

 

ماده28) حدنصاب مجمع عمومي فوق العاده

در مجمع عمومي فوق العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند حاضر باشند اگر در اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

 

ماده29) اكثريت در مجمع عمومي فوق العاده

تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره باكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده30) اختيارات مجمع عمومي فوق العاده

هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

محل امضاء سهامداران


بخش پنجم

هيئت مديره

ماده31) عده اعضاي هيئت مديره

شركت بوسيله هيئت مديره اي مركب از 3 نفر عضو كه بوسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند اداره خواهد شد مديران كلاًً يا بعضاً قابل عزل مي باشند.

تبصره2: انتخاب مجدد مديران توسط مجمع عمومي عادي بلامانع است.

 

ماده32) مدت مأموريت مديران

مدت مأموريت مديران دوسال است مدت مذكور تاوقتي كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خودبخود ادامه پيدا مي كند و براساس ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می نمایند.

 

ماده33) سهام وثيقه مديران

هريك از مديران بايد در مدت مديريت خود مالك حداقل یک سهم از سهام شركت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثيقه و تضمين خساراتي كه ممكن است از تصميمات مديران منفرداً يا مشتركاً برشركت وارد شود به صندوق شركت بسپارد وثيقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدير از حقوق ناشيه از آن از قبيل حق رأي و دريافت سود نمي باشد ولي مادامي كه مدير مفاصا حساب دوره تصدي خود را از شركت دريافت نكرده سهم مذكور به عنوان وثيقه در صندوق شركت باقي خواهد ماند.

 

ماده34) رئيس و نايب رئيس هيئت مديره

هيئت مديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از مجمع عمومي عادي كه هيئت مديره را انتخاب كرده است منعقد خواهد شد و از بين اعضاي هيئت يك رئيس و يك نايب رئيس براي هيئت مديره تعيين مي نمايد.

محل امضاء سهامداران


مدت رياست رئيس و نايب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. هيئت مديره مي تواند از بين خود يا از خارج يكنفر را هم بسمت منشي براي مدت يكسال انتخاب نمايد. رئيس و نايب رئيس قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود.در صورت غيبت رئيس و نايب رئيس، اعضاي هيئت مديره يكنفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايد تاوظايف رئيس را انجام دهد.

ماده35) مواقع تشكيل جلسات هيئت مديره

هيئت مديره در مواقعي كه خود بطور هفتگي يا ماهيانه معين مي كند و يا به دعوت كتبي رئيس اعضاء هيئت مديره يا به دعوت مديرعامل در هر موقع كه ضرورت ايجاب كند تشكيل جلسه خواهد داد. چنانچه تاريخ تشكيل جلسه بعدي در صورت جلسه تعيين و ذكر گردد در اين صورت ارسال دعوت نامه براي اعضائي كه در جلسه مذكور حضور داشته اند ضروري نخواهد بود.

 

ماده36) محل تشكيل جلسات هيئت مديره

جلسات هيئت مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري كه در دعوت نامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد.

 

ماده37) حدنصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه

جلسات هيئت مديره در صورتي رسميت دارد كه اكثريت مديران در جلسه حضور داشته باشند تصميمات با اكثريت آراء حاضرين اتخاذ مي گردد.

 

ماده38) تصميمات امضاءشده

تصميماتي كه به امضاي كليه مديران رسيده باشد داراي اعتبار تصميماتي خواهد بود كه در جلسه هيئت مديره اتخاذ شده باشد.

 

محل امضاء سهامداران


ماده39) صورتجلسات هيئت مديره

براي هريك از جلسات هيئت مديره صورتجلسه اي تنظيم و به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه مي رسد در صورتجلسات هيئت مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غياب مي باشند و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ ذكر و نظر هريك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج مي گردد. در مورد ماده38 تصميم امضاء شده توسط مديران بجاي صورتجلسه هيئت مديره نگهداري خواهد شد.

ماده40) اختيارات هيئت مديره

هيئت مديره براي هرگونه اقدامي بنام شركت و انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي وسيع ترين اختيارات است هيئت مديره مخصوصاً اختيارات زير را دارا مي باشد.

1-نمايندگي شركت در برابر اشخاص و كليه ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي

2- تصويب آئين نامه هاي داخلي شركت به پيشنهاد مديرعامل

3- ايجاد و حذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هرنقطه اي از ايران يا خارج از ايران

4- نصب و عزل كليه مأموران و كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفيق و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها

5- تصويب بودجه براي اداره كردن شركت

6- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شركت نزد بانكها و مؤسسات

7- دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و بهره و متفرعات

8- تعهد، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي

9- عقدهرنوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقامه آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول و ماشين آلات و مناقصه و مزايده و غيره كه جزء موضوع شركت باشد بالجمله انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده (3) اين اساسنامه.

محل امضاء سهامداران


10- مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه علامت تجارتي

11- به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق هاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها

12- تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها و مؤسسات و هرنوع استقراض واخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان بهره و كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد.

13- اقامه هرگونه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعيين وكيل، سازي ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشيه از قانون داوري تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل ولو كراراً تعيين مصدق و كارشناس اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه به امري كه كاملاً قاطع دعوي باشد دعوي خسارت استرداد دعوي جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث اقدام به دعواي متقابل و دفاع از آن تأمين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شركت درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي  اخذ محكوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

14- تعيين ميزان استهلاك ها

15- تنظيم خلاصه صورت دارائي و قروض شركت هر ششماه يكبار و دادن آن به بازرس شركت

16- تنظيم صورت دارائي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت طبق ماده232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

17- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها

18- پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد140 و 238 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

 

 

محل امضاء سهامداران


19- پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام

20- پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه مفيد تشخيص داده شود.

اختيارات هيئت مديره منحصر به موارد فوق نيست. شرح موارد فوق الذكر تمثيلي بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هيچوجه به اختيارات تام هيئت مديره خللي وارد نمي سازد.

 

ماده41) پاداش اعضاء هيئت مديره

مجمع عمومي عادي هر سال نسبت معيني از سود ويژه شركت را بصورت پاداش براي اعضاي هيئت مديره تصويب خواهد نمود.

 

ماده42) مسئوليت اعضاء هيئت مديره

مسئولين هر يك از اعضاء هيئت مديره شركت طبق مقررات لايحه اصلاحي قانون تجارت و قوانين جاريه كشور است.

ماده43) معاملات مديران با شركت

اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت و همچنين مؤسسات و شركتهايي كه اعضاء هيئت مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا بحساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز مفاد ماده29 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لازم الرعايه مي باشد.

 

ماده44) مدير عامل

هيئت مديره بايد اقلاً يكنفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج بمديريت عامل شركت برگزيند و حدود و اختيارات آنها را تعيين كند. هيئت مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات مشروحه در ماده40 اين اساسنامه را با حق توكيل به مدير عامل تفويض نمايد. در

 

محل امضاء سهامداران

صورتيكه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل از مدت عضويت آنها در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.

تبصره3: هيأت مديره در صورت تمايل مي تواند معاوني براي مديرعامل تعيين و حدود اختيارات وي را مشخص نمايد.

تبصره4: نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره به اداره ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمي آگهي شود.

تبصره5: هيئت مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايد.

 

ماده45) صاحبان امضاي مجاز

نحوه امضاي اسناد و اوراق تعهدآور شركت و چكها و بروات و سفته ها و ساير اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصي را كه حق امضا دارند هيئت مديره تعيين خواهد نمود.

تبصره6: صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز طرف یکماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

 

بخــش ششـم

بـازرس

ماده46) ترتيب انتخاب و وظايف بازرس

مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت يكسال معين مي كند. بازرس اصلي يا علي البدل بايد درباره صحت صورت دارائي و صورت حساب دوره عملكرد وحساب سود و زيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهارنظر كنند و گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.

 

 

محل امضاء سهامداران


گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد تصميماتي كه بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارائي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره7: در صورت فوت يا استعفا ياسلب شرايط قانوني بازرس اصلي وظيفه او را بازرس‌علي البدل انجام خواهد داد.

 

ماده47) اختيارات بازرس

بازرس اصلي يا برحسب مورد بازرس علي البدل مي تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد.

 

ماده48) مسئوليت بازرس

مسئوليت بازرس اصلي يا علي البدل در مقابل شركت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده154 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مي باشد.

 

ماده49) حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلي و بازرس علي البدل را مجمع عمومي عادي تعيين مي نمايد و تا اتخاذ تصميم مجدد بهمان ميزان باقي خواهد ماند.

 

ماده50) معاملات بازرس با شركت

بازرس اصلي و يا علي البدل نمي تواند در معاملاتي كه با شركت يا بحساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع شوند.

 

 

محل امضاء سهامداران


بخـش هفتــم

سال مالي و حسابهاي شركت

ماده51) سال مالي

سال مالي شركت روز اول فروردين هرسال آغاز مي شود و روز آخر اسفند همان سال به پايان مي رسد اولين سال مالي شركت از تاريخ تأسيس تا آخر اسفندماه همان سال مي باشد.

 

ماده52) صورتحساب شش ماهه

هيئت مديره بايد طبق ماده 131 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لااقل هر ششماه يكبار خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را تنظيم به بازرس بدهد.

 

ماده53) حسابهاي سالانه

هيئت مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي طبق ماده232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صورت دري و ديون شركت و در پايان سال همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي با گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

 

ماده54) حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه هر صاحب سهم مي تواند در مركز اصلي شركت به صورتحسابها و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان شركت رونوشت بگيرد.

 

محل امضاء سهامداران


ماده55) اقلام ترازنامه استهلاكات

ارزيابي دارائي هاي شركت طبق موازين و اصول صحيح حسابداري بعمل خواهد آمد. در ترازنامه بايد  استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد. پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه براثر تغييرات فني و خواه بعلل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و زيانها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

تبصره8: تعهداتي كه شركت آنرا تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

ماده56) تقديم ترازنامه

ترازنامه هر سال بايد حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

ماده57) مفاصا

تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيئت مديره به منزله مفاصاً خواهد بود.

 

ماده58) سود خالص

سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالي، منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و اندوخته ها

ماده59) اندوخته قانوني و اختياري

از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم آن برطبق ماده140 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هر تصميمي برخلاف اين امر باطل است.

محل امضاء سهامداران


ماده60) سود قابل تقسيم

سود قابل تقسيم عبارت است از سودخالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سال مالي قبل كه تقسيم نشده است. تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي عادي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه ساليانه بين صاحبان سهام الزامي است.

بخـش هشـتم

انحلال و تصفيه

ماده61) انحلال

شركت در موارد زير منحل مي شود:

1- در موارديكه براثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيئت مديره مكلف است طبق ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات قانوني سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.

2- در صورتيكه هيئت مديره شركت بدعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

3- در موارد مذكور در ماده199 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

تبصره10: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده62) تصفيه

هرگاه شركت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفيه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

محل امضاء سهامداران


بخـش نهــم

متفـرقـه

ماده63) موارد پيش بيني نشده

در مورد مسائلي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق مقررات قانون تجارت و ساير قوانين مملكتي عمل خواهد شد.

 

ماده64)

اين اساسنامه در 64 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ      /   /1389 به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيد و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل امضاء سهامداران

 


بسم الله الرحمن الرحيم

صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين شركت            سهامي خاص در تاريخ    /  /89 با حضور کليه سهامداران در محل قانونی شركت تشكيل و در اجراي دستور ماده101 لايحه اصلاحي قانون تجارت

1-                                                                  به سمت رئيس

2-                                                                 به سمت ناظر

3-                                                                به سمت ناظر و

4-                                                               به سمت ناظر  

5-                                                                      به سمت ناظر              

    به سمت منشي جلسه انتخاب و سپس رياست جلسه رسميت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذيل:

1- تصويب اساسنامه-2- انتخاب اعضاي هيئت مديره

3- انتخاب بازرسان -4- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج اگهي هاي شركت

5- تعيين سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسي به اتفاق آراء اتخاذ تصميم بشرح زير بعمل آمد.

الف) اساسنامه شركت در 64 ماده و 11 تبصره به تصويب كليه مؤسسين رسيد و ذيل صفحات آن امضاء شد.

ب) نامبردگان ذيل به عنوان اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند.

1    

2-     

3-      

4-     اقای    

5-    اقای                                                               کلا برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

ج) با رعايت ماده147 لايحه اصلاحي قانون تجارت

اقای ………………………..فرزند…………………….دارای.ش.ش…………………کدملی……………………………..ساکن…………………………………………………….به عنوان بازرس اصلی و آقای   …………………………………فرزند………………به ش ش…………. کد ملی ……………………………….ساکن ………………………………………………………………………………….. کد پستی ……………………         به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب و با امضاء ذيل اين صورتجلسه قبولي خود را براي انجام وظايف مربوطه اعلام نمودند.

محل امضاء سهامداران


 

امضاء هيئت رئيسه

1- رئيس:

2- ناظر:

3- ناظر:

 

 

4- بازرس اصلی:

5- بازرس‌علي‌البدل:

6- منشی:

د) روزنامه كثيرالانتشار نسیم یزد براي درج آگهي هاي شركت انتخاب شد.

ه) كليه سهامداران به  مدیر عامل با حق توکیل به غیر (احدی از سهامداران – عضو هیئت مدیره- وکیل رسمی) وكالت مي دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

نام و نام خانوادگي و امضاء                 

رئيس جلسه                 ناظر جلسه                    ناظر جلسه                    منشي جلسه

ليست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي مؤسس

نام سهامدار                                 تعداد سهام          درصد تعهدي               درصد پرداخت شده               امضاء

1-    سید مهدی رضوانی بهابادی                   سهم                   صفر                    تماما پرداخت شده   

2-  نجمه توسلی بهابادی                 سهم                   صفر                    تماما پرداخت شده

3-  عبدالرضا توکلی                        سهم                  صفر                     تماما پرداخت شده

4- ابوالفضل خوشحالزاده               سهم                 صفر                    تماما پرداخت شده

5- علیرضاخانی                               سهم                      صفر                  تماما پرداخت شده

 

محل امضاء سهامداران

 

                                                بسم الله الرحمن الرحيم

صورتجلسه هيئت مديره شركت  ………………………………………..(سهامي خاص)

اولين جلسه هيئت مديره در ساعت 10 روز  / 12 /1389 در محل شركت تشكيل و نسبت به موارد زير باتفاق آراء اخذ تصميم بعمل آمد.

  •                                       فرزند                                      مدیر عامل
  •                                                       فرزند                                   ریس هیت مدیره
  •                                              فرزند                               نایب رئیس هیت مدیره

 

انتخاب گرديدند كه براساس مواد لايحه اصلاحي قانون تجارت و اساسنامه شركت وظايف خود را انجام دهند و كليه اسناد و اوراق بهادار و بانكي با امضاء   ………………………………….   با مهر شركت معتبر خواهد بود و ساير نامه هاي اداري و عادی با امضاء …………………………..  با مهر شركت معتبر مي باشد.

كليه اعضاء هيأت مديره به (احدی از اعضاء هيئت مديره و مدیر عامل با حق توکیل به غیر     …………………………………………  وكالت مي دهند كه نسبت به ثبت تأسيس شركت و پرداخت حق الزحمه و امضاء ذيل دفاتر ثبت شركتها اقدام نمايد.

 

 

محل امضاي اعضاي هيئت مديره

سید مهدی رضوانی بهابادی                           نجمه توسلی بهابادی                                 عبدالرضا توکلی                  ابوالفضل خوشحال زاده                     علیرضا خانی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا