فرم های آماده

راهنمای نگارش صورتجلسه

  •  در صورتي كه مجمع با اكثريت شركاء تشكيل شده باشد رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثته به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامي است.

       نمونه راهنماي صورتجلسات موسسات غير تجاري  

 

 

فهرست                                                                                                       صفحه

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ياعادي بطورفوق العاده در خصوص انتخاب

تغيير احدي از مديران در موسسه                                                                       2

نمونه صورتجلسه هيات مديره در موسسه                                                           4

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده درخصوص تغيير محل موسسه                  5

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش نام موسسه                  6

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه موسسه                  7

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه ووروديك جديددرموسسه                                                                                            8

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه درموسسه             10

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه وخروج شريك

درموسسه                                                                                                                                                  11

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص نقل وانقال سهم الشركه

در  موسسه                                                                                                        13

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغييرياالحاق مواردي به

موضوع موسسه                                                                                                                      15

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغييريااصلاح بعضي

ازموا د اساسنامه موسسه                                                                                            17  

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تاسيس شعبه موسسه                18

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص انحلال موسسه                               20

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ياعادي بطورفوق العاده

 در خصوص انتخاب  تغيير احدي از مديران در موسسه

نام مؤسسه: ……………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه:…………………………..

مجمع عمومي عادي (يا عادي فوق‌العاده)  مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ……………………… مورخ ……………. باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1- ……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

2-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

3-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

دستورجلسه:انتخاب اعضاي هيات مديره

انتخاب اعضاي هيات مديره موردشورواقع و در نتيجه :

  • ………………………………………..به سمت رئيس هيات مديره

2 – ………………………………………به سمت نايب رئيس  هيات مديره

…………………………………….به سمت مديرعامل انتخاب شدند.

امضاي اسناد وارواق بهاداروعادي با امضاء متفق  …………………….و. ……………………….

همراه بامهرمؤسسه معتبراست.

به ………………………………………….(احدي ازشركا يامديران يا وكيل رسمي مؤسسه)وكالت داده

مي شود  كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

امضا شركاء واعضاي هيئت مديره:

تذكرات:

 

1-صورتجلسه درچند نسخه تنظيم وبه امضاءكليه شركاءبرسدويك نسخه از آن تحويل اداره ثبت شركتها شده ومابقي نسخ جز مدارك مؤسسه ضبط گردد.

2-درصورتي كه جلسه با اكثريت شركاءتشكيل شده باشد رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبته به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامي است.

3-صورتجلسه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

4-مدير يا مديران يا مدير عامل درمؤسسه مي تواند جز شركاء نباشد(مشروط به اجازه اساسنامه ) ودرصورتي كه مديران خارج از شركاء انتخاب شوند فتوكپي شناسنامه آنان به ضميمه صورتجلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

5-درخصوص انتخاب مديران در چهارماهه اول سال مالي مؤسسه مجمع عادي ودرزمان هاي ديگر مجمع بصورت عادي بطور فوق العاده تشكيل گردد(در صورت تجويز اساسنامه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه هيآت مديره در مؤسسه

 

نام مؤسسه : …………………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :………………………………………….

سرمايه ثبت شده مؤسسه:……………………………………

 

اعضاي هيآت مديره مؤسسه ………………………………..ثبت شده به شماره …………………….درساعت……………..مورخ …………………….باحضوراعضاءدرمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

دستور جلسه:

اعضاي هيات مديره به……………….(احدي از اعضا هيئت مديره يامدير عامل يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت دادند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتهانسبت به صورتجلسه وپرداخت حق

 الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

امضاءاعضاي هيات مديره:

 

 

تذكرات:

1-بعضي از تصميمات هيآت مديره از قبيل تعيين دارندگان امضاء مجاز بايستي به ثبت برسد فلذا درقسمت دستورجلسه مراتب اتخاذ تصميم قيدشود.

2-صورتجلسه حداكثر ظرف يكماه ازتاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

 

 

 

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده درخصوص تغيير محل مؤسسه

 

نام مؤسسه :………………………………………………

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه:…………………………….

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

 

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-. ………………………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

2-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

3-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : تغييرمحل قانوني شركت

پس از بحث وبررسي محل قانوني مؤسسه ازتهران ……………….خيابان …………..كوچه ……………..پلاك……. كدپستي ………………به تهران ……….خيابان …………..كوچه ………….پلاك…………كدپستي …………………………….انتقال يافت.

به ……………………….(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه)وكالت داده شد كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتهانسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت افدام نمايد.

امضا كليه شركاءحاضر درمجمع:

تذكرات:

1-درصورتيكه مجمع باحضوراكثريت تشكيل شده رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه وارايه مدارك مثبته به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامي است..

2-صورتجلسه درچند نسخه تنظيم وبه امضاء كليه حاضران در مجمع برسد ويك نسخه تحويل اداره ثبت شركتها شده وبقيه جز مدارك موسسه ضبط گردد.

3– صورتجلسه حداكثر در ظرف يكماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

 

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير نام مؤسسه

 

نام مؤسسه :………………………………………………

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه:…………………………….

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

2-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

3-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

دستور جلسه:اتخاذتصميم درخصوص تغييرنام مؤسسه

پس از بحث وبررسي نام مؤسسه از………………………………………….به ………………………….تغييريافت.

به ……………………..(احدي ازشركا يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده مي شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

 

امضا كليه شركاء

تذكرات:

1-چندنام انتخاب وقبل تحويل صورتجلسه به قسمت پذيرش صورتجلسات اداره ثبت شركتها به قسمت تعيين نام مراجعه وپس از ارايه نام مسول مربوطه يك نام راوفق ضوابط انتخاب ودرحاشيه صورتجلسه درج مي نمايد وسپس موافقت مسئول اداره در خصوص نام تعيين شده واخذ گردد.

2-صورتجلسه درچندنسخه تنظيم وذيل تمام صفحات به امضا ءكليه شركاء حاضر در مجمع برسد ويك نسخه ازآن تحويل قسمت پذيرش اداره ثبت شركتهاشود.

3-صورتجلسه حداكثر درظرف يكماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل قسمت پذيرش اداره ثبت شركتها شود

4-درصورتي كه مجمع با حداكثر شركاء تشكيل شده باشد رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه واراده مدارك مثبه به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامي است.

 

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه مؤسسه

نام مؤسسه :……………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه:…………………………………………….

سرمايه ثبت شده مؤسسه:……………………………………..

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1- ……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

2- ……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

3-   ……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

دستور جلسه :افزايش سرمايه مؤسسه

افزايش سرمايه مؤسسه مورد بحث وبررسي فرار گرفت و:

1- ………………………باپرداخت ……………ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ……………………..ريال به………………….ريال افزايش داد.

2- …………………….باپرداخت ……………ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ……………………..ريال به………………….ريال افزايش داد.

3-  …………………….باپرداخت ……………ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را  از ……………………..ريال به………………….ريال افزايش داد.

درنتيجه سرمايه موسسه از ……………………..ريال به……………………………..ريال افزايش يافت وماده………..اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي گردد.

مدير عامل يا هيآت مديره «ؤسسه اقراربه دريافت وجوه افزايش سرمايه نمود.

به ……………………(احدي ازشركاءيا مديران ياوكيل رسمي مؤسسه )وكالت داده ميشود كه ضمن

مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاترثبت اقدام نمايد.

امضاء شركا:

تذاكرات:

1-صورتجلسه در چند نسخه تنظيم وبه امضاء كليه شركاء برسدويك نسخه ازآن تحويل اداره ثبت شركتهاشده وباقي نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

2-صورتجلسه حداكثر در ظرف مهلت يكماه ازتاريخ تشكيل مؤسسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

3-درصورتي كه مجمع  اكثريت تشكيل شده رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه وارايه مدارك مثبه به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبته شركتها الزامي است.

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه موسسه وورود شريك جديد

نام مؤسسه :……………………………………………………………………

شماره ثبت مؤسسه :………………………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………………..

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

 

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 

1-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

2-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

3-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

دستورجلسه: افزايش سرمايه و ورود شريك جديد

1- …………………………فرزند …………………….متولد ……شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران …………. خيابان ………………كوچه …………………پلاك ………………كدپستي ………………..باپرداخت مبلغ…………………ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد

2- …………………………فرزند …………………….متولد ……شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران …………. خيابان ………………كوچه …………………پلاك ………………كدپستي ………………..باپرداخت مبلغ…………………ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد

3- سرمايه مؤسسه از مبلغ…………………………….ريال به ………………………..ريال افزايش يافت وماده………

اساسنامه مؤسسه بشرح مذكور اصلاح ومديرعامل ياهيآت مديره اقرار به دريافت وجه افزايش سرمايه نمود.

به ……………………(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذيل ثبت اقدام نمايد.

 

امضاءشركاء:

 

 

تذكرات:

  • صورتجلسه درچند نسخه تنظيم وبه امضاء كليه شركاء برسد ويك نسخه ازآن تحويل اداره ثبت شركتها شده وباقي نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.
  • درصورتي كه مجمع با اكثريت شركاء تشكيل شده باشد رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه وارايه اسنادمثبه به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامي است.
  • صورتجلسه حداكثر درظرف مهلت يكماه ازتاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.
  • كپي شناسنامه شركاء جديد به ضميمه صورتجلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

2-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

3-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه

الف:درخصوص كاهش سرمايه مؤسسه بحث وبررسي شدو…………………………………  .بادريافت مبلغ  ……………………. ريال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به ………………….. ريال كاهش داد.

 

………………………………………………. با دريافت مبلغ  ………………….. ريال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به  ………………….. ريال كاهش داد.

ب – سرمايه مؤسسه از مبلغ  …………………………….. ريال به ……………………………..  ريال كاهش يافت و ماده ……………………… اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي‌گردد.

ج – به ……………………………………………….  (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء كليه شركاء و ميزان سهم‌الشركه آنان پس از كاهش سرمايه:

1 -……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه          امضاء

 

2-……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه امضاء

 

3-……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه          امضاء

 

تذكرات:

1 – صورتجلسه در چند نسخه تنظيم و به امضاء كليه شركاء برسد و يك نسخه از آن تحويل اداره ثبت شركتها شده و باقي نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

2 – در  صورتي كه جلسه با اكثريت شركاء تشكيل شده باشد رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامي است.

3 – صورتجلسه حداكثر در ظرف مهلت يكماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه و خروج شريك در مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

2-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

3-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه و خروج شريك از مؤسسه

الف:  1 – …………………………………  .بادريافت مبلغ  ……………………. ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.

2- …………………………………  .بادريافت مبلغ  ……………………. ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.

ب – سرمايه مؤسسه از مبلغ …………………………………….. ريال به …………………………………….. ريال كاهش يافت در نتيجه ماده ………………………… اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي‌گردد.

ج  به ……………………………………..  (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

امضاء شركاء


تذكرات:

1 صورتجلسه در چند نسخه تنظيم و به امضاء كليه شركاء برسد و يك نسخه از آن تحويل اداره ثبت شركتها شده و باقي نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

2 در صورتي كه مجمع با اكثريت شركاء تشكيل شده باشد رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامي است.

3 صورتجلسه حداكثر در ظرف مهلت يكماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

4 شريكي كه از مؤسسه با اخذ سهم‌الشركه خود خارج مي‌شود لازم است كه شخصآ يا وكيل رسمي وي با در دست داشتن شناسنامه يا وكالت‌نامه رسمي جهت امضاء ذيل دفاتر ثبت به اداره ثبت شركتها مراجعه نمايد.

 


نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشركه در مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

2-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

3-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : نقل و انتقال سهم‌الشركه

1-  …………………………………  كه داراي ……………………………. ريال سهم‌الشركه مي‌باشد مجمع موافقت نمود كه مبلغ سهم‌الشركه مذكور به …………………………………  فرزند ………………………..   متولد …………..   شماره شناسنامه ………………………   به آدرس تهران  ………………………………..  خيابان …………………  كوچه ………………..   پلاك ……………….   كدپستي ………………………………..  واگذار و از مؤسسه خارج و ديگر داراي هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه نمي‌باشد.

( و يا)

مجمع موافقت نمود

…………………….  مبلغ …………………. ريال از سهم‌الشركه خود را به  …………………………..  فرزند  …………………… متولد ………………….. شماره شناسنامه …………………   به آدرس تهران  …………

خيابان …………………  كوچه ………………..   پلاك ……………….   كدپستي ………………………………..  واگذار و  سهم‌الشركه خود از …………………………..  ريال به  ……………… ريال كاهش داد.

به . ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء شركاء و خريدار و فروشنده سهم‌الشركه:

 

تذكرات:

1 صورتجلسه در چند نسخه تنظيم و به امضاء كليه شركاء برسد و يك نسخه از آن تحويل اداره ثبت شركتها شده و باقي نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

2 در صورتي كه مجمع با اكثريت شركاء تشكيل شده باشد رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامي است.

3 صورتجلسه حداكثر در ظرف مهلت يكماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

4 لازم است خريدار و فروشنده به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه و نسبت به تنظيم سند انتقال سهم‌الشركه اقدام واصل يا تصوير برابر اصل سند به ضميمه صورتجلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

5 فتوكپي شناسنامه شركاء جديد به ضميمه صورتجلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

 

 

 

 

 

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير موضوع مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

2-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

3-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : اتخاذ تصميم در خصوص (تغير موضوع مؤسسه يا الحاق مواردي به موضوع مؤسسه)

موضوع مؤسسه مورد بررسي واقع شد و بشرح زير تغيير پيدا نمود. …………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

در نتيجه ماده …………………………. اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح مي‌گردد.

به . ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

 

امضاء شركاء

 

تذكرات:

1 در صورتي كه ثبت موضوع مؤسسه محتاج به اخذ مجوز از مراجع خاصي باشد مي‌توانيد رأسآ نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضميمه صورتجلسه تحويل اداره ثبت شركتها نمائيد و همچنين در صورت عدم اخذ مجوز، اداره ثبت شركتها رأسآ نسبت به استعلام از مراجع ذيصلاح مي‌نمايد و پس از دريافت استعلام آن را به مرجع مربوطه تحويل و پس از دريافت پاسخ استعلام آن را تحويل اداره ثبت شركتها نمائيد.

2 در صورتي كه مجمع با اكثريت شركاء تشكيل شده باشد رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامي است.

3 صورتجلسه حداكثر در ظرف مهلت يكماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

4 فتوكپي شناسنامه شركاء جديد به ضميمه صورتجلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

5 صورتجلسه در چند نسخه تنظيم و به امضاء كليه شركاء برسد و يك نسخه از آن تحويل اداره ثبت شركتها شده و باقي نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

 

 

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغيير يا اصلاح بعضي از موارد اساسنامه مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت موسسه : ……………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

2-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

3-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : اصلاح يا (تغيير) ماده …………………… اساسنامه

با توج به ماده ……………………… اساسنامه و اشكالات بوجود آمده ماده مذكور بشرح ذيل تغيير يا اصلاح مي‌شود ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

به . ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء شركاء :

 

تذكرات:

1 – صورتجلسه درچند نسخه تنظيم و به امضاء كليه شركاء برسد و يك نسخه از آن تحويل اداره ثبت شركتها شده و باقي نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

2 – در صورتي كه مجمع با اكثريت شركاء تشكيل شده باشد رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثته به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامي است.

3 – صورتجلسه حداكثر در ظرف مهلت يكماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

4 – ماده اساسنامه كه تغيير يا اصلاح مي‌شود متن ماده بطور كامل در صورتجلسه نوشته شود.

5 – در صورتي ك در نظر باشد كل اساسنامه تغيير پيدا نمايد دو جلد اساسنامه جديد تهيه و ذيل كليه صفحات به امضاء كليه شركاء برسد و به ضميمه صورتجلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود و پس از ثبت يك جلد از ان كه ممهور به مهر اداره ثبت شركتها شده تحويل گرفته شود.

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تأسيس شعبه مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

 

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

 

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

 

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

 

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

 

1-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

2-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

 

3-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : تأسيس شعبه در شهرستان ……………………………

موضوع :تاسيس شعبه درشهرستان ……….. مورد بحث و بررسي واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصويب واقع شد.

…………………………..  فرزند  …………………… متولد ………………….. شماره شناسنامه ……………………..

 

بعنوان مدير شعبه تعيين و آدرس شعبه عبارتست از  ………………….. خيابان …………….كوچه ………………..   پلاك ……………….   كدپستي ………………………………..

 

به . ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده

 

مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء

 

ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

 

امضاء كليه شركاء:

 

 

تذكرات:

1 يك نسخه از مدارك شركت (اساسنامه تقاضانامه – صورتجلسه مجمع در خصوص تأسيس شعبه فتوکپی شناسنامه مدير شعبه) به ضميمه صورتجلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود تا پس از ثبت صورتجلسه مدارك به شهرستان مربوطه براي ثبت شعبه ارسال گردد.

2 پس از گذشت مدت زماني مناسب به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت انجام تشريفات ثبت شعبه مراجعه شود.

3  – صورتجلسه در چند نسخه تنظيم و به امضاء كليه شركاء برسد و يك نسخه تحويل اداره ثبت شركتها شده و مابقي نسخ جزء مدارك مؤسسه ضبط گردد.

4 صورتجلسه حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تشكيل جلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

5 در صورتي كه مجمع با حضور اكثريت شركاء تشكيل شده باشد رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارك مثبه به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامي است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص انحلال مؤسسه

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

1-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

2-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

3-……………………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : اتخاذ تصميم در خصوص انحلال مؤسسه

1 – انحلال مؤسسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت والنهايه مؤسسه بعلت …………………………………. منحل اعلام مي‌گردد و …………………………..  به سمت مدير تصفيه مؤسسه انتخاب گرديد.

2 – آدرس مدير تصفيه و محل تصفيه تهران ……………… خيابان ……………………….. كوچه …………… پلاك ………………….. كدپستي ……………………………………. تعيين گرديد.

3 – مدير تصفيه با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام و همچنين اقرار به دريافت دفاتر و اسناد و مدارك و اموال مؤسسه نمود.

به . ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

 

امضاء كليه شركاء:

 

 

 

 

تذكرات:

1 فتوكپي شناسنامه مدير تصفيه در صورتي كه خارج از شركاء انتخاب شده باشد به ضمير صورتجلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

2 صورتجلسه انحلال حداكثر در ظرف يك ماه از تاريخ تشكيل صورتجلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

3 در صورتي كه جلسه با حضور اكثريت شركاء تشكيل شده باشد رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارك مثبه به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامي است.

4 صورتجلسه در چند نسخه تنظيم و به امضاء كليه شركاء حاضر در مجمع برسد و يك نسخه از آن تحويل اداره ثبت شركتها شده و فسخ ديگر جزء مدارك شركت ضبط گردد.

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا