فرم های آماده

قرارداد آماده تولید قطعات پیش ساخته

  • کارفرما متعهد می‌گردد پس از ارائه صورت‌وضعیت ظرف یک هفته آن را بررسی و پس از رفع اشکالات احتمالی آن‌را پرداخت نماید. همچنین موظف است پس از اتمام قرارداد و ارائه مفاصا حساب و صورت‍جلسه تحویل موقت و قطعی طبق مقررات نسبت به استرداد سپرده‌ها اقدام نماید.

 

 

 

قرارداد تولید بتن و قطعات پیش‌ساخته بتنی

این قرارداد به استناد ماده 10 قانون‌مدنی در تاریخ ….. فی‌مابین کارخانه خانه‌سازی …..واقع در ….. و تلفن …. به نمایندگی …….به عنوان مدیرعامل از یک طرف و ….فرزند …. دارنده شماره شناسنامه …. صادره از … متولد  روز ….. ماه … سال … و کارت‌ملی شماره … ساکن …. و تلفن … که در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می‌گردد.

ماده یک) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از عملیات تولید قطعات پیش‌ساخته بتنی به میزان تقریبی …. مترمکعب بتن‌ریزی نقشه‌های ارائه‌شده در خطوط تولید . توسط کارفرما و یا نماینده قانونی وی . در خط 2

ماده دو) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ … لغایت….. بمدت …. تعیین می‌گردد.

تبصره 1: در صورت به وجود آمدن حوادث غیرمترقبه و طبیعی از قبیل سیل ، زلزله و … مدت تعطیلی کارگاه به زمان قرارداد افزوده می‌شود.

ماده سه) مبلغ قرارداد:

مبلغ کل قرارداد عبارت از حدود ….مترمکعب بتن‌ریزی از قرار هر مترمکعب مبلغ ….. ریال (بحروف….)   مبلغ ….ریال تعیین می‌گردد. که پس از ارائه صورت‌وضعیت ماهانه توسط پیمانکار و تایید دستگاه نظارت و واحد کنترل‌کیفیت و پس از کسر کسورات‌قانونی قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره 2 : از هر پرداختی 10% به عنوان انجام کار کسر خواهد شد که پس از اتمام قرارداد و ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین‌اجتماعی و غیره و طی دوره تضمین به پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده 4 : سایر شرایط:

1-4- کلیه کسورات‌قانونی ( بیمه ، مالیات وغیره ….) بر عهده پیمانکار می‌باشد و پیمانکار موظف است پس از اتمام قرارداد از ادارات و مراجع ذیربط مفاصا حساب دریافت و ارائه نماید.

2-4- پیمانکار می‌بایست 5 درصد کل مبلغ قرارداد را بصورت ضمانت‌نامه بانکی بابت تضمین حسن انجام تعهدات در وجه کارخانه خانه‌سازی … تهیه و ارائه نماید.

3-4- تهیه مصالح و تجهیزات بر عهده کارخانه وتامین نیروی‌انسانی ماهر و متناسب با موضوع قرارداد برعهده پیمانکار می‌باشد.

4-4- پیمانکار موظف است برای هر خط تولید یک نفر از کارگران‌ماهر همان خط را به عنوان سرپرست تعیین و به کارفرما ( کارخانه )معرفی نماید.

5-4- در صورتیکه پیمانکار بهر دلیلی نتواند کار را به موقع به اتمام برساند کارفرما ( کارخانه ) می‌تواند ضمن ضبط سپرده پیمانکار نسبت به فسخ قرارداد بصورت یک‌طرفه اقدام و کار را به دیگری واگذار نماید. همچنین در صورت وارد آندن هرگونه خسارت به قطعات ، پیمانکار موظف به تادیه خسارت وارده می‌باشد.

6-4- پیمانکار موظف است لباس‌کار ، دستکش و لوازم‌ایمنی و …. کارگران خود را طبق نظر نماینده کارفرما و دستگاه نظارت و ضوابط اداره کارو اموراجتماعی تامین نماید. همچنین رعایت مقررات کار و تامین‌اجتماعی و حوادث ناشی از کار بر عهده پیمانکار می‌باشد و کارخانه (کارفرما) هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

7-4- پیمانکار موظف است در خط 2 یک نفر راننده جرثقیل ، یک نفر اپراتور تلشکی و یک نفر اپراتور بتن‌ریزی و سه نفر کارگر ساده بطور ثابت تعیین و به کار گمارد.

8-4- کلیه قالبهای مورد نیاز کارخانه بصورت دستورکار به خطوط تولید داده می‌شود و پیمانکار موظف به تولید آن قطعات است و در صورت عدم تولید بدون دلیل موجه حجم قطعه مربوط از حجم تولید آن خط کسر خواهد شد.

9-4- حداقل قطعه‌ای که باید درخط 2 تولید شود عبارتند از : سیزده شاسی وحداقل بیست مترمکعب بتن است. در صورت تولید کمتر از حراقل ذکر شده بدون دلیل موجه به مقدار حجم قطعه تولید نشده از حجم تولیدات کسر خواهد شد.

تبصره 3: تشخیص دلیل موجه یا غیرموجه با کارخانه و دستگاه نظارت می‌باشد که در صورت تشخیص دلیل غیرموجه مطابق جدول جریمه‌ای در نظر گرفته‌شده از حجم تولید پیمانکار کسر خواهد شد.

10-4- پرسنل خط 2 روزانه موظف به نظافت محل کار خود بوده و نگهداری و حفاظت از ماشین‌آلات و ابزار تحویل بر عهده پیمانکار است و در صورت عدم رعایت نظافت و … روزانه یک‌مترمکعب از حجم تولیداتشان کسر خواهد شد و برای قطعات تجهیزات و ماشین‌آلاتی که نیاز به ترمیم دارد ، می‌بایست حداکثر دو روز پس از خرابی ترمیم گردد در غیر این‌صورت طبق نظر کارشناس قیمت‌گذاری و از صورت‌وضعیت کسر خواهد شد. همچنین مسئولیت دپوی محصولات تولیدی تا خروج از سالن تولید و تحویل به انبار نیز بر عهده پیمانکار می‌باشد و در صورت وارد شدن خسارت بر اثر سهل‌انگاری در دپو و حمل‌و‌نقل مسئول جبران خسارت خواهد بود. محاسبه خسارات وارده بر اساس جدول پیوست می‌باشد که جزو لاینفک این قرارداد می‌باشد.

تبصره 4 : در صورتیکه خرابی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات غیر از دخالت پیمانکار تشخیص داده شود خسارت وارده بر اساس نظر کارشناس برای همان روز محاسبه و پرداخت خواهد شد. بدیهی است تا راه‌اندازی مجدد دستگاه کارفرما مسئولیتی در قبال کارگران و عوامل اجرایی پیمانکار نخواهد داشت.

11-4-  در صورت حادث شدن هر نوع خسارت به محصولات تولیدی کارخانه چنانچه پیمانکار مقصر شناخته‌شود مسئول جبران خسارت وارده به شرح ذیل می‌باشد…..

الف: خسارت‌ضایعاتی :

حداکثر تا 70% قیمت فروش به عنوان خسارت در نظر گرفته می‌شود که تعیین مقصر و درصد نهایی خسارت توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کنترل‌کیفیت و تولید و با حضور نماینده‌ای از پیمانکار جهت دفاع از موضوع متنازع‌ فیه انجام می‌پذیرد. ( دوره تضمینی شش ماه می‌باشد)

ب: خسارت‌ترمیمی:

چنانچه پیمانکار به دلایل عدم رعایت استانداردها و یا سهل‌انگاری مقصر شناخته‌شود و در صورتی که مورد یا موارد لب‌پریدگی محصول تولیدی در روز اول تولید توسط پیمانکار ترمیم گردد( چگونگی ترمیم به شرح آتی در همین قرارداد آمده است.)

بطوریکه مورد تایید واحد کنترل‌کیفیت باشد به ازای هر مورد لب‌پریدگی مبلغ 4000 ریال و چنانچه ترمیم در بین 2 تا 7 روز پس از تولید صورت گیرد به ازای هر خسارت ترمیمی مبلغ 10000 ریال در غیر این صورت به ازای هر مورد خسارت کلی مبلغ 25000 ریال به عنوان خسارت از صورت‌وضعیت پیمانکار کسر می‌گردد.( دوره تضمینی 6 ماه می‌باشد )

ج: در صورت رعایت کلیه موارد کیفی و کمی و عدم وجود نقص در تولید و نظافت در پایان هفته بعنوان پاداش حداکثر به میزان 3% تولید هفته به قیمت قرارداد افزوده و بر اساس صورتجلسه مشترک تولید و کنترل‌کیفی پرداخت می‌گردد.

د: عملیات ترمیم که شامل دو قسمت : 1- انجام عملیات ترمیم ، 2- عمل‌آوری می‌باشد که شامل مراحل ذیل است و بایستی موارد مرحله به مرحله و با نظارت و تایید واحد کنترل‌کیفیت انجام گیرد:

1 د– داخل استانبولی ملاتی شامل ماسه ( 3 واحد )- سیمان (1 واحد) میکروسیلن ( به اندازه 40% وزن سیمان ) درست کرد. کاملاً مخلوط می‌کنیم تا ملاتی کاملاً یکسان و یک دست ایجاد گردد( ملات ساخته‌شده بایستی از لحاظ روانی ، سفت‌تر از بتن معمولی باشد- جهت کسب اطلاعات بیشتر با آزمایشگاه واحد کنترل‌کیفیت هماهنگ شود.)

2- د- در ابتدا محل لب‌پریده بایستی مرطوب گردد(جهت تمیزکردن از گردوغبار) توجه شود نبایستی محل کاملاً خیس گردد.

3 د– سپس محل لب‌پریده، کاملاً آغشته به چسب بتن شود و اجازه داده شود تا مقداری چسب خشک شود.

4 د– بوسیله قالب و پیچ‌ دست محل لب‌پریده شده بایستی قالب‌بندی گردد، پس از قالب‌بندی بایستی ملات را در داخل آن و حداکثر در ارتفاع‌های 10 سانتیمتری ریخته و بوسیله یک میله، هر لایه از ملات را حداقل 15 ضربه زده تا کاملاً متراکم گردد.

5 د– پس از تراکم کردن بایستی یک چتایی نمناک روی آن کشیده شود و تا پایان مدت عمل‌آوری که 5 روز می‌باشد بایستی این چتایی نمناک نگه‌داری شود.( بایستی حداقل روزی سه مرتبه نمناک گردد)

6 د– پس از گذشت 24 الی 48 ساعت از انجام ترمیم قالب بایستی باز گردد. در این مدت به هیچ عنوان نبایستی دیوار جابه‌جا شود و یا ضربه شدید به آن وارد گردد. پس از گذشت 5 روز بایستی بوسیله چرتکه و رنگ سیمان ، محل کاملاً رنگ ‌زده شود تا سطح خارجی آن از لحاظ ظاهری مشخص نباشد.

12-4- کارفرما متعهد می‌گردد پس از ارائه صورت‌وضعیت ظرف یک هفته آن را بررسی و پس از رفع اشکالات احتمالی آن‌را پرداخت نماید. همچنین موظف است پس از اتمام قرارداد و ارائه مفاصا حساب و صورت‍جلسه تحویل موقت و قطعی طبق مقررات نسبت به استرداد سپرده‌ها اقدام نماید.

13-4- کلیه موارد پیش‌بینی نشده در این قرارداد تابع قوانین و مقررات حقوقی و قانون‌تجارت می‌باشد.

14-4- پیمانکار متعهد گردید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دستگاه‌های‌دولتی در این قرارداد نباشد.

15-4- طرفین کلیه کافه خیارات خصوصاً خیار غبن را از خود سلب و ساقط نموده‌اند.

این قرارداد در چهار ماده و پانزده بند و چهار تبصره و ده نسخه تنظیم و هر یک از نسخه حکم واحد و دارای اعتبار می‌باشد.

کارخانه خانه‌سازی….                              پیمانکار ….

 

رونوشت : …..

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا