احکام آماده

قرار توقيف عمليات اجرايي (نمونه دوم)

  • ثالثاً وجود 11 فقره چك دليل مبني بر اخذ اجاره بها توسط مورث خواندگاني در اوراقي با آرم شركت كوير دليل بر تسليم او به ادعاي خواهان ها نخواهد بود

 

قرار توقيف عمليات اجرايي  

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ ….. پرونده كلاسه ….. شماره دادنامه …..

مرجع رسيدگي :شعبه ….. دادگاه ….

خواهان :

خوانده :

خواسته توقيف عمليات اجرايي

گردش كار : وكيل خواهان ها دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خواندگان بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ….دادگاه عمومي ….

 

 

 

 

(تصميم دادگاه )

نظر به درخواست وكيل خواهان ها مبني بر توقيف عمليات اجرايي پرونده كلاسه دائر اجراي ثبت به شرح دادخواست تقديمي و لوايح پيوست مي باشد نظر به اين كه اولاً در سطر هفتم  قرارداد اجاره مورخه …. دفتر خانه اسناد رسمي صراحتاً براي استفاده مسكوني از مورد اجاره تصريح گرديده است ثانياً حسب اقرار و اظهارات منعكس در پرونده و مدارك پيوست به موجب مقررات جاري مورد اجاره از لحاظ شهرداري و غيره نيز مجاز به تصرفات غير مسكوني نبوده است و ارتكاب مستاجر به فرض صحت اظهارات به استفاده غير مسكوني و تجاري از محل مزبور نيز محمل قانوني نداشته است ثالثاً وجود 11 فقره چك دليل مبني بر اخذ اجاره بها توسط مورث خواندگاني در اوراقي با آرم شركت كوير دليل بر تسليم او به ادعاي خواهان ها نخواهد بود علي اي حال به نظر دادگاه موجبي جهت توقيف و ابطال اجراييه ثبتي نبوده علي هذا قرار توقيف اجراييه مورخه اين دادگاه كان لم يكن تلقي بنابراين اجراي اجراييه ثبتي فوق الاشاره بلااشكال و لازم الاجرا اعلام مي گردد .

 

رئيس شعبه … دادگاه …

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا