احکام آماده

قرار دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي

  • در خصوص درخواست آقاي …. عليه خوانده  …مبني بر صدور دستور موقت نظر به اينكه خواهان به موجب قبض سپرده شماره …. مورخ … مبلغ …. ريال  بابت خسارت احتمالي به صندوق دادگستري توديع نموده است

 

قرار دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي  

 

 

بسمه تعالي

به تاريخ :…..

پرونده كلاسه : …….

شماره دادنامه : ……

مرجع رسيدگي : شعبه …. دادگاه عمومي …

خواهان:….

خوانده :….

خواسته : صدور دستور موقت

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد .

(دستور موقت  )

در خصوص درخواست آقاي …. عليه خوانده  …مبني بر صدور دستور موقت نظر به اينكه خواهان به موجب قبض سپرده شماره …. مورخ … مبلغ …. ريال  بابت خسارت احتمالي به صندوق دادگستري توديع نموده است و با توجه به انطباق مورد بر مواد 770 و 777 قانون آيين دادرسي مدني سابق دستور منع نقل و انتقال پلاك ثبتي شماره …. فرعي از …. اصلي واقع در بخش …. شهرستان …(نسبت به سهم خوانده يعني …. دانگ مشاع از شش دانگ  پلاك ثبتي مذكور در فوق ) را تا خاتمه دادرسي صادر و اعلام مي نمايد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ….. دادگاه عمومي ….

 

توضيح اينكه :

منع نقل و انتقال حتي شامل معاملات عادي هم مي شود و مدعي عليه حق معامله عادي نيز ندارد و در صورت اقدام به آن مشمول مقررات كيفري راجع به معامله نسبت به  مال غير مي شود . اگر قرارداد سند تعهد بيع هم باشد چون فروشنده از طرف دادگاه ممنوع از معامله بوده خريدار بعدي حق شكايت كيفري دارد زيرا كسي كه ممنوع از انجام معامله شده معامله فاقد اثر است و ضمناً مستوجب تعقيب كيفري و مجازات به لحاظ فروش مجدد مالي كه حق معامله نداشته است .

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا