فرم های آماده

نمونه برگه دادخواست به دادگاه عمومی

  •  براي مناقصه عمومي شماره      خوانده ، موضوع خريد      در تاريخ      با تقديم اسناد و مدارك مربوطه شركت كرديم كه متاسفانه توفيقي در برنده شدن در مناقصه مذكور بدست نيامد.

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن

مطالبه وجه ضمانت و سپرده مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق :1-چك تضميني ،2-آگهي شركت در مناقصه، 3- مدرك مورد نياز ديگر”
رياست محترم مجتمع قضايي  ” نام شهرستان محل اقامت خوانده “

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

 براي مناقصه عمومي شماره      خوانده ، موضوع خريد      در تاريخ      با تقديم اسناد و مدارك مربوطه شركت كرديم كه متاسفانه توفيقي در برنده شدن در مناقصه مذكور بدست نيامد. نظر به اينكه به محض برنده نشدن در مناقصه مذكور ضمانتنامه مربوطه بايد مسترد گردد ولي خوانده به دلايل نامعلوم از استرداد آن خودداري مي نمايد فلذا مستنداً به مواد1257 قانون مدنی و198 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی صدور حكم به محكوميت خوانده به استرداد ضمانتنامه و سپرده  / سپرده هاي مربوطه (     ) به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.  

 

 

 

     

                                                                                                                              محل امضاء – مهر – انگشت   

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا