احکام آماده

نمونه حکم مطالبه یک فقره چک

  • 1- مبلغ …….ريال بابت اصل خواسته 2- مبلغ ……. ريال بابت هزينه دادرسي  . راي صادره غيابي وفق مقررات قابل رسيدگي واخواهي در اين دادگاه است

 

نمونه حكم راجع به مطالبه وجه يك فقره سفته   

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ ……….. پرونده كلاسه ….. شماره دادنامه …….

مرجع رسيدگي :شعبه …. دادگاه عمومي ………..

خواهان : آقاي (الف )…….

خوانده : آقاي (ب) …………

خواسته : مطالبه وجه يك فقره سفته  به شماره …….

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

در خصوص داخواست خواهان …….. به طرفيت خوانده ….. به خواسته مطالبه مبلغ …….. ريال وجه مدركيه با احتساب خسارت . توجهاً به فتوكپي مصدق يك فقره سفته مدركيه به شماره خزانه داري كل …. به مبلغ …. و اينكه خوانده با اطلاع از دعوي و جلسه دادرسي حاضر نگرديده و هيچ گونه ايراد و دفاعي به عمل نياورده و دليلي بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده است . لذا، دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص  و حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبالغ زير در حق خواهان صادر مي نمايد :
1- مبلغ …….ريال بابت اصل خواسته 2- مبلغ ……. ريال بابت هزينه دادرسي  . راي صادره غيابي وفق مقررات قابل رسيدگي واخواهي در اين دادگاه است

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومي

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا