احکام آماده

نمونه رای رفع رطوبت

 

 

نمونه راي راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زيان ناشي از آن

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

خانم ……. دادخواستي به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زيان ناشي از آن به استناد سند مالكيت شماره ……….و پرونده تامين دليل كلاسه …. شعبه …….. عليه آقاي …. تقديم داشته و درخواست مطالبه مبلغ …….. ريال هزينه دادرسي را كرده است . نظر به اينكه خوانده در قبال دعوي مطروحه هيچ گونه ايراد و دفاعي ننموده عدم حضورش تمكين به دعوي مستفاد و مستنبط و نظر به اينكه كارشناس پرونده تامين دليل براي رفع رطوبت مبلغ ……. ريال (بابت تعميرات و خسارت )برآورد كرده است ، لذا دادگاه با احراز حقانيت ادعاي خواهان ، خوانده را به پرداخت مبلغ ….. ريال در حق خواهان و پرداخت مبلغ ……… ريال بابت هزينه دادرسي محكوم مي نمايد . اين راي غيابي و ظرف مدت ده روز قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ……….. دادگاه حقوقي يك ……….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا