شكواييه چك از سوي مدير عامل شركت بسمه تعالي سرپرست محترم دادسراي عمومي ……….. با سلام ، احتراماً ، اينجانب ……. شهرت ……….. فرزند ………… شغل و نشاني محل كار : مدير عامل شركت …………. به نشاني ……………………….. تلفن محل كار ……………… كه از آقاي ……….. شهرت ……….. فرزند …………. ساكن ……………. تعداد … فقره چك به شماره ……. بانك . شعبه ………. كلاً به مبلغ ……… ريال بابت ……….. دريافت كردم به علت كسر ( يا عدم )موجودي برگشت زده شده . لذا ، ضمن تقديم فتوكپي از پشت و روي چك مورد شكايت و گواعي نامه عدم پرداخت آن درخواست تعقيب كيفري نامبرده را دارم . با تقديم احترام نام و نام خانوادگي (مدير عامل ) امضاء ياد آوري مي شود كه بر اساس ماده 7 قانون چك اصلاحي 2/6/82 مجازات مرتكب جرم صدور چك بلامحل با توجه به مبلغ مندرج در چك فرق مي كند . مطابق اين ماده (هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد : الف ) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (000/000/10) ريال باشد بهحبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهدشد . ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون ريال (000/000/50)ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد . ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به اصدار چك هاي بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود . تبصره – اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده ، نمي باشد .

شكواييه چك از سوي مدير عامل شركت بسمه تعالي سرپرست محترم دادسراي عمومي ........... با سلام ، احتراماً ، اينجانب ....... شهرت ........... فرزند ............ شغل و نشاني محل كار : مدير عامل شركت ............. به نشاني ............................. تلفن محل كار .................. كه از آقاي ........... شهرت ........... فرزند ............. ساكن ................ تعداد ... فقره چك به شماره ....... بانك . شعبه .......... كلاً به مبلغ ......... ريال بابت ........... دريافت كردم به علت كسر ( يا عدم )موجودي برگشت زده شده . لذا ، ضمن تقديم فتوكپي از پشت و روي چك مورد شكايت و گواعي نامه عدم پرداخت آن درخواست تعقيب كيفري نامبرده را دارم . با تقديم احترام نام و نام خانوادگي (مدير عامل ) امضاء ياد آوري مي شود كه بر اساس ماده 7 قانون چك اصلاحي 2/6/82 مجازات مرتكب جرم صدور چك بلامحل با توجه به مبلغ مندرج در چك فرق مي كند . مطابق اين ماده (هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد : الف ) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (000/000/10) ريال باشد بهحبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهدشد . ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون ريال (000/000/50)ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد . ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به اصدار چك هاي بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود . تبصره – اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده ، نمي باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا