دانستنی های حقوق

چگونه وصیت نامه بنویسیم؟

  • اصل اولیہ آن است كہ بعضے از واجبات مثل حج واجب شدہ، و بدهكارے و حقوقے را كہ مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب است از اصل مال پرداخت گردد.

دوستان عزیز چگونہ وصیتنامہ بنویسیم؟

هر فردے چنانچہ بخواهد از اجرایے شدن وصیت نامہ خود پس از مرگ مطمئن شود می‌بایست شرایط و تشریفات قانونے تنظیم وصیت‌نامہ را رعایت ڪند، چرا ڪہ اطلاع نداشتن از این امر موجب تنش و اختلاف در خانوادہ وراث شدہ و بر حجم پرونده‌هاے دادگسترے می‌افزاید.

تنظیم وصیت‌نامہ صحیح علاوہ بر آنكہ آخرین ارادہ موصے (وصیت كننده) پس از مرگ را بہ اجرا در می‌آورد، موجب كاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شدہ و مانع مراجعہ آنان بہ مراجع قضایے می‌شود.

تنظیم وصیت‌نامہ بہ علایق دینے و حقوقے فرد بستگے دارد، در صورتے كہ فرد مایل باشد براے امور شرعے، شخصے و مالے خود پس از فوت تعیین تكلیف كند، وصیت نامہ تنظیم می‌ڪند. نوشتن وصیت‌نامہ در بین مسلمانان امرے متداول بہ شمار می‌رود همانطور ڪہ پیامبر اڪرم(ص)  بر هیچ مسلمانے سزاوار نیست ڪہ شبے را سپرے ڪند، مگر این ڪہ وصیتش زیر سرش باشد.

هر فردے چنانچہ بخواهد از اجرایے شدن وصیت نامہ خود پس از مرگ مطمئن شود می‌بایست شرایط و تشریفات قانونے تنظیم وصیت‌نامہ را رعایت ڪند. اطلاع نداشتن از تشریفات قانونے و یا رعایت نكردن آن در تنظیم وصیت‌نامہ، موجب تنش و اختلاف در خانوادہ وراث شدہ و بر حجم پرونده‌هاے دادگسترے نیز می‌افزاید.

وصیتنامہ طبق قانون امور حسبى سہ نوع است:  وصیتنامہ خودنوشت، وصیتنامہ رسمى و وصیتنامہ سرى.

وصیتنامہ خودنوشت‌، وصیتى است ڪہ وصیت‌ڪنندہ بہ خط خود مى‌نویسد و بدین اعتبار وصیتنامہ مزبور را خودنوشت نامیده‌اند. بہ موجب مادہ 287 قانون امور حسبى وصیتنامہ خودنوشت در صورتى معتبر است ڪہ تمام آن بہ خط وصیت‌ڪنندہ نوشتہ شدہ و داراى تاریخ روز، ماہ و سال بہ خط وصیت ڪنندہ بودہ و بہ امضاى وے رسیدہ باشد. فرقى نمى‌ڪند ڪہ خط وصیتنامہ فارسى باشد یا لاتین، بہ هر زبانى ڪہ باشد، امضاى وصیت‌ڪنندہ در وصیتنامہ ممڪن است قبل از تاریخ یا بعد از تاریخ درج شود.

در وصیت نامہ رسمى ترتیب تنظیم و اعتبار آن بہ نحوى است ڪہ بیشتر براى اسناد تنظیم شدہ در دفاتر اسناد رسمى مقرر شدہ است و از نظر رسمیت و اعتبار از 2 نوع دیگر بالاتر و بهتر است و اگر ڪسى وصیت خود را بہ طور رسمى تنظیم ڪند، دیگر هیچ خدشه‌اى بہ آن وارد نیست و هیچ ڪدام از ورثہ بعد از فوت وصیت‌ڪنندہ نمى‌تواند ایرادى بہ آن وارد ڪند.

وصیتنامہ سرى ممڪن است بہ خط وصیت ڪنندہ و یا بہ خط دیگرى نوشتہ شدہ باشد ولى در هر صورت باید بہ امضاى وصیت‌ڪنندہ برسد و بہ ترتیبى ڪہ براى امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر شدہ در ادارہ ثبت حوزہ اقامتگاہ وصیت ڪنندہ یا محل دیگرى ڪہ در آئین‌نامہ وزارت دادگسترى تعیین مى‌شود، امانت گذاشتہ می‌شود؛ طبق قانون امور حسبى ڪسى ڪہ سواد نداشتہ باشد نمى‌تواند بہ طور سرى وصیت ڪند.

وصیت كنندہ باید هنگام تنظیم وصیت بہ نكات زیر توجہ كند: :

موصے (وصیت كننده) :point_left:باید از كمال (عقل و بلوغ) برخوردار باشد و از روے اختیار وصیت كند (وصیت بچہ 10 سالہ ممیز صحیح است).
دوستان عزیز :point_left:وصیت در بیشتر از 3/1 (ثلث اموال و دارایی) مشروط بہ اجازة وارث است و این اجازہ در زمان حیات وصیت كنندہ كفایت می‌كند.

اصل اولیہ آن است كہ بعضے از واجبات مثل حج واجب شدہ، و بدهكارے و حقوقے را كہ مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب است از اصل مال پرداخت گردد.

كسے كہ مورد وصیت قرار می‌گیرد باید وجود داشتہ باشد و مالك شدن براے او ممكن باشد….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا