اتهام

  • نمونه رای در زمینه جرایم مطبوعاتی و رسانه ای

    در خصوص شكايت آقاي بهزاد كه آقاي محمد حسين به وكالت از نامبرده طرح نموده عليه آقاي سيد مرتضي فرزند سيد احمد مدير مسئول روزنامه ……… مبني بر توهين و اهانت و نشر اكاذيب به وسيله درج………   نمونه راي در خصوص جرايم مطبوعاتي       بسمه تعالي   به تاريخ : 30/06/1377 پرونده كلاسه 76/1410/341 شماره دادنامه 273 مرجع رسيدگي : شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران مجتمع قضايي كاركنان دولت (مطبوعات ) شاكيان : 1- رياست هيات مديره شركت تعاوني مسكن 2- بهزاد 3- فاطمه 4- شهردار 5- نيروي انتظامي و….. متهم : سيد مرتضي (مدير مسئول روزنامه ….) اتهام : توهين ، اهانت ، نشر اكاذيب گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق  به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل…

    بیشتر بخوانید »