اداره ثبت

 • نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاک ثبتی

  پس از اعلام پاسخ و حصول اطمينان از توقيف عين خواسته ( مورد معامله ) دفتر يا اجراي دادگاه دو نسخه قرار را جهت ابلاغ به خوانده به اداره ابلاغ ارسال خواهد نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاك ثبتي شماره :…………… تاريخ :……………. بسمه تعالي شعبه …….دادگاه عمومي …….. با سلام ، احتراماً ، عطف (بازگشت ) به نامه شماره .. مورخ …….. مراتب بازداشت …………دانگ پلاك ثبتي …….. فرعي از … اصلي بخش … شهرستان ……….متعلق به ….. در دفتر املاك قيد گرديد ، مراتب جهت اطلاع اعلام مي شود . رييس اداره ثبت …… توضيح اينكه : پس از اعلام پاسخ و حصول اطمينان از توقيف عين خواسته ( مورد معامله ) دفتر يا اجراي دادگاه دو نسخه قرار را جهت ابلاغ به خوانده به اداره ابلاغ ارسال خواهد نمود . (ماده 236 قانون آيين دادرسي مدني نيز همين مفهوم را مي رساند )…

  بیشتر بخوانید »
 • ارسال رونوشت قرار تامين خواسته به اداره ثبت

    دفتر املاك قيد و از هرگونه نقل و انتقال پلاك ياد شده تا اطلاع بعدي خودداري نموده ، مراتب انعكاس شده را به اين شعبه اعلام دارند .     ارسال رونوشت قرار تامين خواسته به اداره ثبت شماره :…………… تاريخ :…………….   بسمه تعالي   اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ……….. با سلام ، احتراماً ، ضمن ارسال رونوشت قرار تامين كلاسه .. صادره از ناحيه اين شعبه مقتضي است مقرر دارند مراتب بازداشت ……. دانگ پلاك ثبتي ….. فرعي از …. اصلي بخش …… شهرستان …….. متعلق به …….. دفتر املاك قيد و از هرگونه نقل و انتقال پلاك ياد شده تا اطلاع بعدي خودداري نموده ، مراتب انعكاس شده را به اين شعبه اعلام دارند .           با تشكر مدير دفتر شعبه …….دادگاه عمومي         توضيح اين كه ، پس از وصول نامه دفتر دادگاه و ثبت آن…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه تقاضای صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايی در خصوص چک بلامحل

  علي رغم تذكرات و مراجعات مكرر نامبرده از پرداخت دين خود امتناع نموده لذا ، با تقديم فتوكپي مصدق چك مزبور و گواهي نامه عدم پرداخت مربوطه، تقاضاي صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي در خصوص چك بلامحل مورخ : 02/03/1364 بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك تهران (دايره اجرا ء ) با سلام، متعهد له : حسين ………. ساكن تهران – خيابان فردوسي – ميدان فردوسي – پلاك …. متعهد : (صادر كننده چك ): شركت ………. (سهامي خاص ) ساكن تهران – خيابان آزادي – پلاك ……. موضوع : تقاضاي صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي . احتراماً ، به استحضار مي رساند : نظر به اينكه شركت سهامي خاص (متعهد ) چكي به شماره 186556مورخ سوم ارديبهشت ماه شصت و چهار به مبلغ ده هزار ريال به عهده بانك ملي ايران شعبه دانشگاه تهران از حساب جاري شماره 54630 در وجه گواهي نامه عدم…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه تقاضای سند مالكيت متمم الصاقی

    تقاضاي سند مالكيت متمم الصاقي بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً ، نظر اينكه ستون نقل و انتقال سند مالكيت پلاك …… متعلق به اينجانب ………. پر شده ، علي هذا ، به پيوست عين سند مالكيت تقديم مي گردد . خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به الصاق سند متمم اقدام فرمايند . با تشكر نام و نام خانوادگي امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید  

  بیشتر بخوانید »
 • تقاضای تعويض سند غير قابل استفاده (سوخته – فرسوده – آب ريختگی )

  به پيوست عين سند مالكيت تقديم مي شود ، خواهشمند است دستور فرماييد سند مالكيت جديد صادر گردد . تقاضاي تعويض سند غير قابل استفاده (سوخته – فرسوده – آب ريختگي ) بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً ، نظر به اينكه سند مالكيت پلاك ………… متعلق به اينجانب ……….. به جهت سوختگي  فرسودگي  آب ريختگي  غير قابل استفاده بوده ، علي هذا ، به پيوست عين سند مالكيت تقديم مي شود ، خواهشمند است دستور فرماييد سند مالكيت جديد صادر گردد . با تشكر نام و نام خانوادگي امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید  

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه تقاضای اخذ نقشه ثبتی

  علي هذا ،خواهشمند است دستور فرماييد طبق مقررات نسبت به ارايه نقشه ثبتي اقدام نمايند . تقاضاي اخذ نقشه ثبتي بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً ، نظر به اينكه اينجانب ……….. ملك پلاك …… نياز به نقشه ثبتي دارم ، علي هذا ،خواهشمند است دستور فرماييد طبق مقررات نسبت به ارايه نقشه ثبتي اقدام نمايند . با تشكر نام و نام خانوادگي (متقاضي) امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه تقاضای تبديل اسناد مالكيت مشاعی به يک جلد

  جلد سند مالكيت مشاعي تقديم مي شود . خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به صدور سند مالكيت جديد اقدام گردد .   تقاضاي تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً ، نظر به اينكه اسناد مالكيت پلاك …… به صورت مشاعي صادر شده و شش دانگ به اينجانب ……. تعلق دارد ، علي هذا ، به پيوست عين ………. جلد سند مالكيت مشاعي تقديم مي شود . خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به صدور سند مالكيت جديد اقدام گردد . با تشكر نام و نام خانوادگي (مالك ) امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • تقاضای نصب مجدد سرب پلمپ سند مالكيت

  خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به سرب پلمپ جديد اقدام گردد .   تقاضاي نصب مجدد سرب پلمپ سند مالكيت بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً ، چون سرب پلمپ سند مالكيت پلاك ….. مربوط به اينجانب ……….. مفقود گرديده ، لذا ، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به سرب پلمپ جديد اقدام گردد . با تشكر نام و نام خانوادگي امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • تقاضای اجرای ماده 45 آيين نامه قانون ثبت

  علي هذا ، ضمن تقديم سند مالكيت اوليه ، مستدعي است نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت جديد اقدام فرمايند . تقاضاي اجراي ماده 45 آيين نامه قانون ثبت بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً ، نظر به اينكه قسمتي از پلاك ………. متعلق به اينجانب …………. بر اثر تعريض كوچه داخل در شارع گرديده است ، علي هذا ، ضمن تقديم سند مالكيت اوليه ، مستدعي است نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت جديد اقدام فرمايند . با تشكر نام و نام خانوادگي امضاء     برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • تقاضای اصلاح حد به كوچه

  به مجاور محدود بوده و فعلاً به كوچه …………. محدود است ، علي هذا ، مستدعي است نسبت به اصلاح حد مذكور اقدام فرماييد .   تقاضاي اصلاح حد به كوچه بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً نظر به اينكه حد………… پلاك ………….. متعلق به اينجانب ……….. طبق سند ، به مجاور محدود بوده و فعلاً به كوچه …………. محدود است ، علي هذا ، مستدعي است نسبت به اصلاح حد مذكور اقدام فرماييد . با تشكر نام و نام خانوادگي امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا