اعتراف

  • نمونه رای خیانت در امانت

    اين راي حضوري طبق تبصره 1 ماده 13 ق تجديد نظر آراء دادگاه مصوب 17/05/72 قابل تجديد نظر در محكمه كيفري يك شهر ري ظرف مهلت بيست روز مي باشد به طرفين ابلاغ شود .   نمونه راي در خصوص خيانت در امانت     بسمه تعالي      (راي دادگاه )   در اين پرونده بر حسب كيفر خواست صادره از شعبه دوم دادياري دادسراي عمومي شهر ري آقاي غلامرضا فرزند حسين 29 ساله اهل و ساكن تهران متهم است به خيانت در امانت نسبت به اموال موضوع رسيد صادره از سوي متهم (برگ 2 پرونده ) كه در متن آن قيد شده كه اقلام زير مي بايست طي حواله هاي صادره آقاي محمد حسين مرخص شود مع الوصف اموال شاكي را به جاي آقاي منصوري معرفي كرده با توجه به مراتب فوق و شكايت شاكي و اعتراف تلويحي متهم و ساير مندرجات پرونده بزه منتسب به نظر دادگاه…

    بیشتر بخوانید »
  • اصل برائت در آیین دادرسی کیفری

    حقوق و آزادی های مشروع انسان ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری می باشد که هم اشخاص دیگر و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شد. برقراری عدالت و مورد احترام قرار گرفتن حقوق اشخاص در جوامع مختلف آرزوی بشر می باشد. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه ای که هر کس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسولیت و عواقب تخلف آن را بپذیرد. شرط موفقیت یک جامعه، تحقق عدالت در آن می باشد. بحث ما در این نوشتار توجه خاص به حقوق اشخاص و اصل برائت آنها در محاکم کیفری ایران و نحوه تعامل قضات و ضابطان قضایی در مراجع انتظامی و قضایی با متهمان می باشد. در مواقعی که شخصی را به عنوان متهم به مراجع قضایی احضار نمود نباید آن را به عنوان مجرم نگاه کرد زیرا صرفاً اتهام…

    بیشتر بخوانید »