توقف عملیات

  • قرار توقيف عمليات اجرايي (نمونه دوم)

    ثالثاً وجود 11 فقره چك دليل مبني بر اخذ اجاره بها توسط مورث خواندگاني در اوراقي با آرم شركت كوير دليل بر تسليم او به ادعاي خواهان ها نخواهد بود   قرار توقيف عمليات اجرايي         بسمه تعالي     به تاريخ ….. پرونده كلاسه ….. شماره دادنامه ….. مرجع رسيدگي :شعبه ….. دادگاه …. خواهان : خوانده : خواسته توقيف عمليات اجرايي گردش كار : وكيل خواهان ها دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خواندگان بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد .     رئيس / دادرس شعبه ….دادگاه عمومي ….         (تصميم دادگاه ) نظر به درخواست وكيل خواهان ها…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا