ثبت اسناد

 • نمونه تقاضای صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايی در خصوص چک بلامحل

  علي رغم تذكرات و مراجعات مكرر نامبرده از پرداخت دين خود امتناع نموده لذا ، با تقديم فتوكپي مصدق چك مزبور و گواهي نامه عدم پرداخت مربوطه، تقاضاي صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي در خصوص چك بلامحل مورخ : 02/03/1364 بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك تهران (دايره اجرا ء ) با سلام، متعهد له : حسين ………. ساكن تهران – خيابان فردوسي – ميدان فردوسي – پلاك …. متعهد : (صادر كننده چك ): شركت ………. (سهامي خاص ) ساكن تهران – خيابان آزادي – پلاك ……. موضوع : تقاضاي صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي . احتراماً ، به استحضار مي رساند : نظر به اينكه شركت سهامي خاص (متعهد ) چكي به شماره 186556مورخ سوم ارديبهشت ماه شصت و چهار به مبلغ ده هزار ريال به عهده بانك ملي ايران شعبه دانشگاه تهران از حساب جاري شماره 54630 در وجه گواهي نامه عدم…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه تقاضای سند مالكيت متمم الصاقی

    تقاضاي سند مالكيت متمم الصاقي بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً ، نظر اينكه ستون نقل و انتقال سند مالكيت پلاك …… متعلق به اينجانب ………. پر شده ، علي هذا ، به پيوست عين سند مالكيت تقديم مي گردد . خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به الصاق سند متمم اقدام فرمايند . با تشكر نام و نام خانوادگي امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید  

  بیشتر بخوانید »
 • تقاضای تعويض سند غير قابل استفاده (سوخته – فرسوده – آب ريختگی )

  به پيوست عين سند مالكيت تقديم مي شود ، خواهشمند است دستور فرماييد سند مالكيت جديد صادر گردد . تقاضاي تعويض سند غير قابل استفاده (سوخته – فرسوده – آب ريختگي ) بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً ، نظر به اينكه سند مالكيت پلاك ………… متعلق به اينجانب ……….. به جهت سوختگي  فرسودگي  آب ريختگي  غير قابل استفاده بوده ، علي هذا ، به پيوست عين سند مالكيت تقديم مي شود ، خواهشمند است دستور فرماييد سند مالكيت جديد صادر گردد . با تشكر نام و نام خانوادگي امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید  

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه تقاضای اخذ نقشه ثبتی

  علي هذا ،خواهشمند است دستور فرماييد طبق مقررات نسبت به ارايه نقشه ثبتي اقدام نمايند . تقاضاي اخذ نقشه ثبتي بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً ، نظر به اينكه اينجانب ……….. ملك پلاك …… نياز به نقشه ثبتي دارم ، علي هذا ،خواهشمند است دستور فرماييد طبق مقررات نسبت به ارايه نقشه ثبتي اقدام نمايند . با تشكر نام و نام خانوادگي (متقاضي) امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه تقاضای تبديل اسناد مالكيت مشاعی به يک جلد

  جلد سند مالكيت مشاعي تقديم مي شود . خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به صدور سند مالكيت جديد اقدام گردد .   تقاضاي تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً ، نظر به اينكه اسناد مالكيت پلاك …… به صورت مشاعي صادر شده و شش دانگ به اينجانب ……. تعلق دارد ، علي هذا ، به پيوست عين ………. جلد سند مالكيت مشاعي تقديم مي شود . خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به صدور سند مالكيت جديد اقدام گردد . با تشكر نام و نام خانوادگي (مالك ) امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • تقاضای نصب مجدد سرب پلمپ سند مالكيت

  خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به سرب پلمپ جديد اقدام گردد .   تقاضاي نصب مجدد سرب پلمپ سند مالكيت بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً ، چون سرب پلمپ سند مالكيت پلاك ….. مربوط به اينجانب ……….. مفقود گرديده ، لذا ، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به سرب پلمپ جديد اقدام گردد . با تشكر نام و نام خانوادگي امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • تقاضای اجرای ماده 45 آيين نامه قانون ثبت

  علي هذا ، ضمن تقديم سند مالكيت اوليه ، مستدعي است نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت جديد اقدام فرمايند . تقاضاي اجراي ماده 45 آيين نامه قانون ثبت بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً ، نظر به اينكه قسمتي از پلاك ………. متعلق به اينجانب …………. بر اثر تعريض كوچه داخل در شارع گرديده است ، علي هذا ، ضمن تقديم سند مالكيت اوليه ، مستدعي است نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت جديد اقدام فرمايند . با تشكر نام و نام خانوادگي امضاء     برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • تقاضای اصلاح حد به كوچه

  به مجاور محدود بوده و فعلاً به كوچه …………. محدود است ، علي هذا ، مستدعي است نسبت به اصلاح حد مذكور اقدام فرماييد .   تقاضاي اصلاح حد به كوچه بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً نظر به اينكه حد………… پلاك ………….. متعلق به اينجانب ……….. طبق سند ، به مجاور محدود بوده و فعلاً به كوچه …………. محدود است ، علي هذا ، مستدعي است نسبت به اصلاح حد مذكور اقدام فرماييد . با تشكر نام و نام خانوادگي امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • تقاضای صدور سند مالكيت جديد برای وراث

  خواهشمند است نسبت به صدور سند مالكيت جديد به نام اينجانبان ……………و …………….. اقدام فرماييد . تقاضاي صدور سند مالكيت جديد براي وراث بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً نظر به اينكه مالك پلاك ….. مرحوم شده و اينجانبان …………… و ………………….. وراث قانوني آن مرحوم هستيم ، علي هذه ، به پيوست اصل سند مالكيت و فتوكپي مصدق دادنامه حصر وراثت و گواهي اداره اقتصاد و دارايي تقديم مي گردد . خواهشمند است نسبت به صدور سند مالكيت جديد به نام اينجانبان ……………و …………….. اقدام فرماييد . با تشكر نام و نام خانوادگي (متقاضيان ) امضاء برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه تقاضای صدور سند مالكيت بر اساس تنظيم تقسيم نامه

    اينجانبان مالكين مشاعي ، خواهشمند است دستور فرماييد اسناد مالكيت جديد بر اساس تقسيم نامه فوق صادر گردد تقاضاي صدور سند مالكيت بر اساس تنظيم تقسيم نامه بسمه تعالي رياست محترم اداره ثبت اسناد و مدارك ……………. سلام عليكم ، احتراماً ، با تقديم يك نسخه تقسيم نامه شماره ……… تنظيمي در دفتر خانه شماره ….. شهرستان ……. و سند مالكيت قديم مربوط به تقسيم پلاك ……….. بين اينجانبان مالكين مشاعي ، خواهشمند است دستور فرماييد اسناد مالكيت جديد بر اساس تقسيم نامه فوق صادر گردد . با تشكر نام و نام خانوادگي امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا