دادخوایت ثبتی

  • ارسال رونوشت قرار تامين خواسته به اداره ثبت

      دفتر املاك قيد و از هرگونه نقل و انتقال پلاك ياد شده تا اطلاع بعدي خودداري نموده ، مراتب انعكاس شده را به اين شعبه اعلام دارند .     ارسال رونوشت قرار تامين خواسته به اداره ثبت شماره :…………… تاريخ :…………….   بسمه تعالي   اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ……….. با سلام ، احتراماً ، ضمن ارسال رونوشت قرار تامين كلاسه .. صادره از ناحيه اين شعبه مقتضي است مقرر دارند مراتب بازداشت ……. دانگ پلاك ثبتي ….. فرعي از …. اصلي بخش …… شهرستان …….. متعلق به …….. دفتر املاك قيد و از هرگونه نقل و انتقال پلاك ياد شده تا اطلاع بعدي خودداري نموده ، مراتب انعكاس شده را به اين شعبه اعلام دارند .           با تشكر مدير دفتر شعبه …….دادگاه عمومي         توضيح اين كه ، پس از وصول نامه دفتر دادگاه و ثبت آن…

    بیشتر بخوانید »