سرقفلی

 • قوانین سرقفلی را بلد باشیم

  قانون سال 56 در مورد اجاره اماکن تجاری می گوید انقضای مدت دلیل بر تخلیه نیست یعنی هر گاه مدت اجاره تمام شد موجر نمی تواند مستاجر را بیرون کند و موجر باید برای تخلیه مستاجر دلیل داشته باشد که این دلایل عبارت اند از:   در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد اما قوانینی که در فاصله سال های 1356 و 1376 تصویب شده است عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره ای که در این سال ها به تصویب رسیده را بتوان به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آنها را بررسی کرد. در مورد اماکن تجاری موضوع راحت تر است چرا که برعکس اجاره اماکن مسکونی قانونی که حاکم بر اجاره محل های تجاری بوده در سال1356 تصویب شده و تا 1376 ادامه داشته و در این سال با قانون جدیدی جایگزین شده است. …

  بیشتر بخوانید »
 • آشنایی با تعریف سرقفلی

  با توجه به توصیف و تعریفی که درباره هر کدام از سر قفلی‌های نوع اول و دوم ارائه شد، تا حدودی تفاوت آنها روشن شد و مشخص شد که سرقفلی نوع اول حاصل حق کسب و پیشه ناشی از اجاره‌های سابق است در حالی که سرقفلی‌های واقعی بدواً و بلا فاصله بعد از ساخت ملک با اراده مالک ملک واگذار می‌شوند و ریشه در اجاره‌های سابق ندارند.   به صورت كلی دو نوع سرقفلی در حال حاضر بین بازاریان و كسبه و أصناف وجود دارد. نوع اول: سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است. این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی ( اجاره های قبل از ۷۶) دارد در واقع حقوق قانونی مستاجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است.   نوع دوم: سرقفلی واقعی: این نوع…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه رای سرقفلی

      نمونه راي مبني بر عدم تعلق سر قفلي به خواهان        بسمه تعالي     (راي دادگاه )   در خصوص دادخواست خواهان آقاي ………. به طرفيت خوانده آقاي …… به خواسته دريافت حق كسب و پيشه (سر قفلي ) به اين شرح كه در تاريخ ……… مبادرت به تنظيم قرارداد اجاره به خوانده فوق نموده و يك باب مغازه را از وي اجاره نمودم ، حل پس از انقضاي مدت اجاره وي از پرداخت سر قفلي به اينجانب خودداري مي نمايد من بيست سال در اين مكان به شغل …. مشغول بوده ام و سر فقلي از ابتداي مدت اجاره و تنظيم اجاره نامه به خوانده نداده ام . دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و اظهارات خوانده و اجاره نامه تنظيمي في مابين كه به شماره … در دفتر خانه اسناد رسمي شماره ………شهرستان ……….. منعقد گرديده است . مستنداً به تبصره 1 ماده…

  بیشتر بخوانید »
 • در حقوق ایران سرقفلی به چه معناست ؟

  یكی از تحولات بزرگ نظام های حقوقی و اقتصادی جهان،پذیرش و توسعه مالكیت های غیر مادی میباشد كه در دنیای امروزی در بین همه ملل متمدن رسوخ نموده است.

  بیشتر بخوانید »
 • سرقفلی چیست و حقوق کسب و تجارت

  سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت : در جامعه ما گاه این دو به یك معنی به كار رفته و گاه از هم تفكیك شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلی وجهی است كه مالك (خواه مالك عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار كند.

  بیشتر بخوانید »