متهم

 • منشور حق و حقوق متهم را بشناسیم

  متهم حق دارد ظرف مدت 10 روز به قرار بازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق‌العاده به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود. ( ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و شق بند ن ماده 3 قانون احیا دادسرا مصوب 1381 . ) هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطان دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند وارد منزل او شده و آن را بازرسی كنند.   بر اساس اصول و مواد مربوط به قانون اساسی، قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ضرورت‌های عقلی، در جریان رسیدگی به یک دعوی کیفری ، حقوقی برای متهم قابل تصور است که این حقوق…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه رای خیانت در امانت

  اين راي حضوري طبق تبصره 1 ماده 13 ق تجديد نظر آراء دادگاه مصوب 17/05/72 قابل تجديد نظر در محكمه كيفري يك شهر ري ظرف مهلت بيست روز مي باشد به طرفين ابلاغ شود .   نمونه راي در خصوص خيانت در امانت     بسمه تعالي      (راي دادگاه )   در اين پرونده بر حسب كيفر خواست صادره از شعبه دوم دادياري دادسراي عمومي شهر ري آقاي غلامرضا فرزند حسين 29 ساله اهل و ساكن تهران متهم است به خيانت در امانت نسبت به اموال موضوع رسيد صادره از سوي متهم (برگ 2 پرونده ) كه در متن آن قيد شده كه اقلام زير مي بايست طي حواله هاي صادره آقاي محمد حسين مرخص شود مع الوصف اموال شاكي را به جاي آقاي منصوري معرفي كرده با توجه به مراتب فوق و شكايت شاكي و اعتراف تلويحي متهم و ساير مندرجات پرونده بزه منتسب به نظر دادگاه…

  بیشتر بخوانید »
 • تشریح معنی چند قرار در آیین دادرسی کیفری

  نکاتی پیرامون قرارهای آیین دادرسی کیفری 92 با اصلاحات بعد 1) قرار منع تعقیب: این قرار به دو دلیل صادر می شود، یا عمل انتسابی جرم نیست یا عمل انتسابی جرم است و دلیل کافی برای اینکه جرم را متهم انجام داده وجود ندارد. در حالت اول این قرار قطعی است و اعتبار امر مختوم دارد. در حالت دوم هم اصولا قطعی است مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است که به شرح ذیل است: «…هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی…

  بیشتر بخوانید »
 • بخوانید از حقوق متهم

   متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.

  بیشتر بخوانید »