مجازات قتل

  • مجازات قتل بخاطر تیراندازی چیست ؟

      موضوع جرم قتل انسان زنده است یا اگر بخواهیم بهتر گفته باشیم باید بگوییم انسان زندۀ مورد حمایت قانون. همان طور كه گفته شد انسان باید زنده باشد و اگر سر میتی بریده شود می شود جنایت بر مرده است. آیا بین بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمدی و مادی 296 قانون مجازات اسلامی در باب قتل خطئی تعارض وجود دارد؟   قتل همیشه جرم بوده ودر رأس همه جرایم است. همچنین قتل از جرایمی است كه همیشه مورد تعقیب قرار می گرفته و رقم سیاه در آن بسیار كم است. مفهوم لغوی قتل یعنی كشتن ولی مفهوم اصطلاحی یعنی سلب حیات از یك انسان بدون مجوز قانونی و یا سلب حیات از انسانی كه مورد حمایت قانون است. مفهوم قتل از نظر حقوقدانان: – سلب آزادی حیات از یك انسان بدون مجوز قانونی . ایراد این تعریف این است كه فقط قتل عمدی…

    بیشتر بخوانید »
  • قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه چه مجازاتی دارد ؟

    قتل عمد در حقوق کیفری ایران از مجازات های اصلی و غیراصلی برخوردار میباشد که از مجازات های اصلی آن میتوان به قصاص نفس،دیه و تعزیر اشاره نمود.

    بیشتر بخوانید »