احکام آماده

قرار کارشناسی برای پرونده حسابداری

  • آقاي / خانم …. با دستمزد (علي الحساب )… ريال  انتخاب گرديده تا ظرف … ماه نسبت به انجام امر تسليم نظريه موجه و مستدل خويش قيام و اقدام نمايد . با توجه به مراتب فوق مقرر مي دارد دفتر :

 

قرار كارشناسي (براي حسابداري )

 

 

 

بسمه تعالي

 

(قرار دادگاه )

با التفات به اين كه خواهان / خوانده …. در جهت اثبات ادعاي خويش داير به بقاي طلب و عدم حساب / تصفيه جلب نظر كارشناس را درخواست نموده و اين امر به نظر دادگاه هم ضروري بوده و در اتخاذ تصميم نهايي تاثير قاطع دارد ، لذا ضمن قبول درخواست خواهان / خوانده قرار ارجاع امر به كارشناس حسابداري را صادر و اعلام مي دارد تا كارشناس منتخب پس از ملاحظه محتويات پرونده حاضر و دقت در اسناد و مدارك موجود در آن و با لحاظ مطالب ابرازي اصحاب دعوي به شرح منعكس در صورت جلسات و لوايح آن ، دفاتر تجاري طرفين را نيز مورد مطالعه قرار داده و روابط قراردادي آنها را در محدوده دعوي حاضر در نظر گرفته و موارد و ميزان پرداخت ها و دريافت ها و ارتباط آنها را با دعوي حاضر به نحوي بررسي و تحليل نموده و اظهار نظر نمايد كه اين دادگاه از توجه به نظريه مزبور بتواند صحت يا سقم ادعاهاي خواهان / خوانده را تشخيص دهد .

براي انجام كارشناسي از ميان كارشناسان رسمي واجد شرايط صلاحيت استقراع به عمل آمده و در نتيجه
آقاي / خانم …. با دستمزد (علي الحساب )… ريال  انتخاب گرديده تا ظرف … ماه نسبت به انجام امر تسليم نظريه موجه و مستدل خويش قيام و اقدام نمايد . با توجه به مراتب فوق مقرر مي دارد دفتر :

1-وقت احتياطي تعيين شود 2- مراتب انتخاب آقاي / خانم ….. به عنوان كارشناس به طرفين دعوي ابلاغ و اخطار شود در صورتي كه جهت ردي وجود دارد ظرف يك هفته كتباً به دادگاه اعلام دارد . در اخطاريه  مدعي اضافه شود مبلغ …. ريال (علي الحساب ) به عنوان دستمزد كارشناس در صندوق دادگستري توديع و قبض آن را با ابطال مبلغ … ريال بابت تمبر صدور قرار كارشناسي ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اخطاريه به دفتر دادگاه تسليم نمايد- در صورت وصول قبض موصوف به كارشناس منتخب ابلاغ شود چون به عنوان كارشناس در پرونده آقاي / خانم … عليه آقاي / خانم …. انتخاب شده ، لذا اقتضا دارد نسبت به انجام امر كارشناسي قيام و اقدام نموده و ظرف … از تاريخ ابلاغ اخطاريه نظريه كتبي خويش را تسليم دادگاه نمايد
4- در صورت وصول نظريه كارشناس در موعد مقرر مراتب وصول نظريه مزبور به طرفين دعوي
ابلاغ و اخطار شود با رجوع به دفتر و ملاحظه نظريه در صورتي كه اعتراض دارند ظرف مدت يك هفته از تاريخ رويت اخطاريه كتباً به دادگاه تسليم نمايد .در صورت وصول اعتراض قبل از حلول وقت احتياطي پرونده امر به نظر برسد .

 

 

رئيس شعبه …. دادگاه عمومي ….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا