احکام آماده

یک نمونه قرار تامین دلیل قاضی

 

  • حسب رويه معمول محاكم پس از وصول درخواست قرار تامين دليل دادگاه با صدور قرار معمولاً مدير دفتر شعبه را به عنوان عضو مجري قرار معرفي مي كند تا قرار را در معيت متقاضي اجراء كند .

 

 

 

نمونه ديگر قرار تامين دليل

 

 

بسمه تعالي

 

  • به تاريخ :10/03/75
  • كلاسه : 74/3828

شعبه 131 دادگاه عمومي تهران به رياست امضاء كننده ذيل تشكيل و در وقت فوق العاده پرونده كلاسه 74/3828 تحت نظر قرار گرفت ملاحظه مي گردد ، خواسته خواهان مشتمل است بر : 1- قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس 2- دستور موقت بر توقف عمليات ساختماني ، فعلاً مطالبه مبلغ …. ريال  ضرر و زيان كه با توجه به محتويات پرونده ضروري است ابتدا قرار امين دليل با جلب نظر كارشناس  صادر تا با نتايج حاصله از آن بتوان در ساير موارد اقدام مقتضي به عمل آورد . لذا ، در خصوص درخواست آقاي …. به وكالت از خانم ….. به طرفيت وزارت ….. (سازمان …)مبني بر صدور قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس مستند به مواد 315 و 319 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار موصوف صادر و تا بدواً عضو مجري قرار از محل بازديد ،ضمن ترسيم كروكي ساختمان خواهان و ملك مجاور در حال ساخت خوانده ، وضعيت ملكي و اجمالي آن را منعكس ، چنانچه آثاري از بروز عوارضي و خرابي و …. ناشي از اصلاح ساختمان در مجاورت ملك خواهان مشاهده شود صورت مجلس شود آقاي كارشناس منتخب با معاينه محل و بررسي هاي فني اظهار نظر نمايد آيا احداث ساختمان در مجاورت ملك خواهان به ساختمان خواهان صدمه و آسيبي وارد شده است يا خير ؟

  • اگر صدمه و آسيبي رسيده است آن صدمات و آسيب ها تشريح گردند و ميزان هزينه اي كه بابت جبران و ترميم آنها لازم است را تعيين و اعلام دارند . از بين كارشناسان پس از استقراع قرعه به نام آقاي …. به نشاني …. با دستمزد ….. اصابت نمود تا چنانچه جهات ردي نباشد نسبت به خواسته مرقوم اقدام ، گزارش خود را ظرف مدت 15 روز به دادگاه تقديم دارد مقرر است وقت نظارت تعيين ، دستمزد كارشناسي كه توديع شد نسبت به اجراي قرارها اقدام و پرونده با اوراق جديد التحصيل و گزارش آقاي كارشناس به نظر دادگاه برسد .

 

 

رئيس/ دادرس شعبه …. دادگاه عمومي …..

 

نكته :

  • حسب رويه معمول محاكم پس از وصول درخواست قرار تامين دليل دادگاه با صدور قرار معمولاً مدير دفتر شعبه را به عنوان عضو مجري قرار معرفي مي كند تا قرار را در معيت متقاضي اجراء كند .
  • تامين دليل به معني آن نيست كه دلايل تامين شده معتبر نيست بلكه قرينه محسوب مي شود . ماده 322 قانون آيين دادرسي مدني سابق تامين دليل براي حفظ آن است و به هيچ وجه دلالت نمي كند بر اين كه دلايلي كه تامين شده معتبر و دادرسي مدرك ادعاي صاحب آن خواهد بود .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا