قرارداد

 • نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری

    عبارت است از تعمير و نگه داري و بازديد هاي فني و عند اللزوم تعويض قطعات معيوب دستگاه كامپيوتري ، موضوع قرارداد به شماره سريال                 به طوري كه دستگاه مزبور به نحو مطلوب همواره قابليت بهره برداري را داشته باشد . بسم الله الرحمن الرحيم   قرارداد تعمير و نگه داري   با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره ثبت                   به نمايندگي برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .   ماده 1- موضوع قرارداد : عبارت است از تعمير و نگه داري و بازديد هاي فني و عند اللزوم تعويض قطعات معيوب دستگاه كامپيوتري ،…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه قرارداد استفاده از مهمانسرا جهت کارمندان اداره

    صورت حساب هاي مربوطه به صورت هفتگي و به وسيله متعهد تهيه و براي متعهد له ارسال خواهد شد و متعهد له موظف است ظرف مدت             روز پس از دريافت صورت حساب هاي وجه مورد توافق را به حساب متعهد واريز نمايد . بسم الله الرحمن الرحيم   مهمان سرا    با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره ثبت                   به نمايندگي برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .   ماده 1- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارت است از :     ماده 2- مدت قرارداد : مدت كل قرارداد                        روز ، ماه ، از…

  بیشتر بخوانید »
 • قرارداد تخلیه و بارگیری

  انجام خدمات تخليه محموله هاي متعلق به متعهد له از كشتي ها به اسكله ، كاميون ، تريلر و غيره كه متعهد له تعيين نمايد در بندر                    و شمارش و صفافي و ساير امور مربوط به تخليه و بارگيري در حدود شرايط اين قرارداد .   بسم الله الرحمن الرحيم   قرارداد تخليه ، بارگيري ، بار شماري و صفافي   با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره ثبت                   به نمايندگي برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .   ماده 1- موضوع قرارداد : انجام خدمات تخليه محموله هاي متعلق به متعهد له از كشتي ها…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه قرارداد حمل و نقل

    اجرت حمل و نقل محصولات ارسال كننده به شرح زير مي باشد كه بايستي بر اساس صورت حساب هاي تنظيمي از طرف متصدي حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال كننده ظرف 15 روز از تاريخ تحويل محموله و پس از كسر قانوني پرداخت گردد . بسم الله الرحمن الرحيم   قرارداد حمل و نقل   با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و آقاي / شركت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمايندگي                                  كه طبق آگهي شماره                  روزنامه رسمي معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .   ماده 1- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارت است از حمل…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه قارداد ساخت و نگهداری سوله

    ب: بار هاي زنده ( بار برف و باد ) طبق استاندارد شماره 519 وزارت اقتصاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مطابق جدول ذيل و بنا به درخواست خريدار ساختمان پيشنهاد و مورد تائيد خريدار قرار گرفته است . بسم الله الرحمن الرحيم   قرارداد ساخت و نگه داري سوله اسكلت فلزي   ماده 1:   اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان كارفرما از يك طرف و                به               نمايندگي آقاي                    به شماره شناسنامه             صادره از                  كه طبق نامه / آگهي                            رسماً معرفي گرديده است و منبعد پيمانكار ناميده مي شود و طرفين ملزم به اجراي كليه شرايط و مفاد آن مي باشد .   ماده 2- موضوع قرارداد : الف : موضوع اين قرارداد عبارت است از ساخت و نگه داري سوله اسكلت فلزي شامل پايه ها ،لايه ها ، خرپاها و ميل مهارها ،…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه قرارداد خاکبرداری-تخلیه و بارگیری خاک

    مدت قرارداد از تاريخ تحويل زمين              روز تقويمي ، مي باشد و پيمانكار متعهد است كليه عمليات موضوع قرارداد شامل تجهيز كارگاه و اجزاي عمليات را در مدت مذكور طبق برنامه زمان بندي مورد تائيد كارفرما به شرح ذيل را انجام دهد : بسم الله الرحمن الرحيم   قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك   فصل اول : كليات ماده 1: طرفين قرارداد   اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي به موجب معرفي نامه شماره              مورخ          به عنوان كارفرما از يك طرف و شركت / آقاي                به شماره شناسنامه            ثبت      به مديريت / نمايندگي                 كه طبق آگهي / نامه شماره                روزنامه رسمي رسماً معرفي گرديده به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي كليه مفاد و شرايط آن مي باشد .   ماده 2- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد و حجم عمليات به شرحي كه در پيوست شماره…

  بیشتر بخوانید »
 • قرارداد پیمانکاری پیمان جزء

    مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ………………………………….ريال و به عدد ………………….ريال از قرار ………………………………………..ريال مي باشد . بسم الله الرحمن الرحيم   پيمان جزء   اين قرارداد در تاريخ …………………………………………………………………. فيمابين ……………………………………………………به نمايندگي ………………………………… به موجب معرفي نامه / حكم / شماره ………………………………………. به عنوان كارفرما از يك طرف و آقاي / شركت………………… به شماره شناسنامه / ثبت شركت ………………………… به مديريت ………………….. كه طي آگهي / نامه شماره ………………….. رسماً معرفي گرديده ، به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند .   ماده 1- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد ، عبارت است از ……………… ………………………………… كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 8 همين قرارداد مي باشد و در صورتيكه پس از تحويل  ، بنا به تشخيص كارفرما خلافي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه قرارداد ساخت-تهیه و تحویل

    متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد …………………………………ريال معادل  ………….% كل مبلغ قرارداد را از طريق چك شماره ………………………. بانك ………………………….. به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ : ……………………………………………………………………………………………………………… بسم الله الرحمن الرحيم   قرارداد ساخت ، تهيه ، تحويل   اين قرارداد در تاريخ ………………………… في مابين ……………………………………………………به نمايندگي ………………………………… به موجب معرفي نامه / حكم / شماره ………………………………………. به عنوان متعهد له از يك طرف و آقاي / شركت………………… به شماره شناسنامه / ثبت شركت ………………………… به مديريت ………………….. كه طي آگهي / نامه شماره ………………….. رسماً معرفي گرديده ، به عنوان متعهد از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند .   ماده 1- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد ، عبارت است از ساخت ، تهيه و تحويل …………………………………. تعداد / مقدار ……………….. طبق نمونه ممهور و امضاء شده موجود در بايگاني…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه فرم و متن اعلام ختم تصفیه شرکت سهامی خاص

  احتراماً بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت ………………………………..  به شماره ثبت…………………… با رعایت ماده 225 قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم.   بسمه تعالی نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص   اداره محترم ثبت شرکتها احتراماً بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت ………………………………..  به شماره ثبت…………………… با رعایت ماده 225 قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم.     مدیر یا مدیران تصفیه    

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه قرارداد خرید

  تبصره 1- كليه اسناد ، مدارك و ضمايم مندرج در ماده 23 جزء لاينفك قرارداد بوده و هر گونه دخل و تصرف غير مجاز يا تخلف نسبت به رعايت و اجراي هر يك از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجراي اصل قرارداد تلقي خواهد شد .     فرم شماره 15                                                شماره : …………..                                            تاريخ : …………..         ماده 1- طرفين قرارداد : اين قرارداد بين …………………………… داراي نشاني ………………………………. با نمايندگي …………………………. كه از اين پس در اين قرارداد (خريدار) ناميده مي شود از يك طرف و آقاي / خانم …………………. فرزند ……………… متولد سال …………… شهرستان ……….. به نشاني : …………………………………………………….. كه با ارائه تصوير مصدق شناسنامه و گواهي شماره ………………………..مورخ ……………….. وزارت / سازمان / نهاد …………… هويت و صلاحيت نامبرده مبني بر فعاليت در موضوع قرارداد به تائيد خريدار رسيده و از ان پس در اين قرارداد (فروشنده…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا