مهریه

روش اقدام برای وصول مهریه از طریق اداره ثبت

80860683-5021576

بدانید در این جا به چه طریق می توان مهریه را وصول کرد ، اول در این جا تعریف مهر را بدانید : مهر مالي است كه به هنگام عقد نكاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت مي شود و صداق- صداقيه،كابين و فرض هم ناميده مي شود. مهر، عندالمطالبه است يعني به محض انعقاد عقد نكاح، زوجه مالك مهر مي شود و اين مالكيت نسبت به نصف مهر مستقر و در نيمي ديگر متزلزل است.

طبق مواد مختلف قانون مدني جمهوري اسلامي ايران هر انسان اعم از زن و مرد از اهليت تمتع برخوردار است. يعني مي تواند مالك مال شود و هر گونه تصرفي را در امور مالي خود بكند مگر آنكه ديوانه، سفيه و يا غير رشيد باشد و از اين جهت هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست. از جمله اين حقوق مالي مهريه است كه عبارت از مالي است كه مرد هنگام ازدواج با زن به او مي دهد. در حقوق ايران غير از ارث دو منبع مالي براي زن وجود دارد كه عبارتند از: 1- مهر 2- نفقه، كه سعي مي‌شود به اختصار منابع و احكام حقوقي مهر بيان شود.

انواع مهر

مهر انواع مختلف دارد كه عبارتند از:

        1 – مـهـر الـسـنـه (مـهـر مـحمدي ) 2 – مهر المسمي 3 – مهرالمثل 4 – مهر المتعه          1 – مـهـــر الــســنـــه يـــا مــهـــر مــحــمــدي، مـهــري اســت كــه پـيــامـبــر اســلام (ص) بــراي حضرت فاطمه ( ع) مقرر كردند و آن عبارت از 262 مثقال و نيم پول نقره مسكوك است. 2 – مهر المسمي، عبارت از ميزان مالي است كه به عنوان مهر در عقد نكاح ذكر مي شود و مورد توافق زوجين است.

3 – مهر المثل، در عقد نكاح، مي توان مهر تعيين نكرد و زوجين مي توانند پس از وقوع عقد با توافق، ميزان مهر را تعيين كنند، حال اگر قبل از تراضي براي تعيين مهر نزديكي شود زوجه مستحق مهرالمثل است و مهر المثل عبارت از مالي است كه با در نظر گرفتن وضع خانوادگي و حال اقران و نزديكان زوجه تعيين مي شود. 4 – مهر المتعه، چنانچه در عقد نكاح مهر تعيين نشود و زوج مصمم باشد كه زوجه را قبل از نزديكي طلاق دهد مقداري را به عنوان مهر تعيين و به زوجه پرداخت مي كند و اين مبلغ بستگي به وضعيت مالي زوج دارد.

بنابراين تعيين ميزان مهر المثل به وضع خانوادگي زوجه و مهر المتعه به وضعيت مالي زوج بستگي دارد.

شرايط مهر:

 مهر بايد واجد شرايط زير باشد:

1 – مهر بايد ارزش مالي داشته باشد بنابراين آنچه را كه فاقد ارزش مالي باشد نمي توان به عنوان مهريه تعيين كرد. 2 – از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد، بنابراين نمي توان مشروبات الكلي يا حيوانات حرام گوشت مانند خوك را به عنوان مهريه تعيين كرد. 3 – زوج، مالي را مي تواند مهر قرار دهد كه خود مالك آن باشد بنابراين اموال عمومي يا مال موقوفه را نمي توان مهر قرار داد.

 4 – ضرورتي ندارد كه مهر حتما عين معين باشد بلكه انجام عمل يا حرفه آموزي يا تدريس هم مي تواند مهريه باشد مثل آموختن قرآن به زوجه، يا آموختن رايانه به زوجه مي تواند موضوع مهر باشد.

مهر در نكاح دائم و نكاح منقطع

در عقد نكاح دائم، مي توان مهر تعيين نكرد يا پس از وقوع عقد، بر ميزان مهر توافق كرد و عدم تعيين مهر در عقد نكاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود ولي در عقد نكاح منقطع، مبناي وقوع عقد، تعيين مهر است و عدم ذكر مهر در نكاح منقطع موجب بطلان آن خواهد بود.

نحوه وصول مهريه در اجراي ثبت

موضوع مهر:

هر چيز قابل تملكي را چه عين باشد چه منفعت مي توان مهر قرار داد مانند اموزش حرفه و يا سوره اي از قران كريم ماده 1078 قانون مدني بيان مي كند هر چيزي را كه مالكيت و قابل تملك باشد مي توان مهر قرار داد.

 تعيين مقدار مهر:

بنابر نظر مشهور فقها مهر از جهت كمي يا زيادي حدي ندارد ماده 1080 قانون مدني بيان مي‌كند. تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است. چرا كه خداوند در قران كريم سوره نساء آيه 19 مي‌فرماييد«و اتيتم احديهن قنطاراً» و براي يكي از آنان مقدار زيادي مهر قرار داده ايد . منظور از «قنطار مال زياد است.

– معلوم كردن مهر: در مهر مي توان به جاي اندازه گيري با پيمانه يا وزن با عدد آن را مشاهده نمود زيرا عمده جهالت با مشاهده بر طرف مي شود و مقدار باقي مانده در نكاح مورد توجه قرار نمي‌گيرد زيرا نكاح معاوضه صرف نيست تا بيشتر شدن مهر از آنچه كه مشاهده شده است با طبيعت آن منافات داشته باشد حال اگر مهر مشاهده نشود بايد به اندازه وصف معلوم گردد ماده 1079 قانون مدني در اين باره بيان مي كند . مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

چگونگي محاسبه مهر

چنانچه مهريه وجه نقد باشد و زوجين هنگام وقوع عقد براي وصول آن روش خاصي را توافق نكرده باشند، به ترتيب زير عمل مي شود:

متوسط شاخص بهاي سال قبل تقسيم بر متوسط شاخص بهاي سال وقوع عقد و نتيجه به دست آمده ضربدر مبلغ مهريه مندرج در عقد نامه، توضيح آنكه در صورت فوت زوج كه مهريه بايد از تركه وي پرداخت شود مبناي محاسبه تاريخ فوت خواهد بود. ضمنا شاخص بهاي سال هاي قبل و سال قبل از وصول از طرف بانك مركزي تهيه و در اختيار قوه قضائيه گذاشته مي شود و فهرست اين شاخص ها به ادارات ثبت و دادگاه ها ارسال مي شود و مبناي محاسبه قرار مي گيرد. توضيح آنكه اجراي صيغه طلاق و ثبت آن منوط به تاديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه و… ) به صورت نقد است مگر در طلاق خلع و مبارات و يا رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي اعسار زوج.

طريق وصول مهر:

مهريه به دو طريق از طرف زوجه قابل وصول است:

        1 – از طريق مراجعه به دادگستري 2 – وصول از طريق اجراي ثبت اسناد

         1 – وصول مهريه از طريق دادگاه

دعوي مطروحه دعوي مالي است، يعني بايد با توجه به ميزان مبلغ مهريه مورد مطالبه، تمبر قانوني ابطال كرد و ضمنا اين دعوي در دادگاه خانواده قابل طرح است و تابع تشريفات دادگاه خانواده است.

2 – وصول مهريه از طريق اجراي ثبت

چنانچه عقد نامه رسمي باشد، مهريه از طريق اجراي ثبت نيز قابل وصول است، بدين طريق كه زوجه به دفترخانه اي كه ازدواج در آن واقع و به ثبت رسيده است رجوع و تقاضاي وصول مهريه خود را مي كند از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ و چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهريه نباشد زوجه تقاضاي اجراي مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهريه مي كند. چنانچه از طرف زوجه، مالي از زوج معرفي شود كه جزء مستثنيات نباشد مال معرفي شده از طرف اجراي ثبت به نفع زوجه توقيف مي شود و چنانچه زوج فاقد مال بوده و لكن كارمند دولت باشد، با تقاضاي زوجه يك سوم حقوق وي تا پرداخت كل مهريه به نفع زوجه توقيف و به زوجه پرداخت مي شود.

پرسش و پاسخ در خصوص مهريه

         آيا ورثه زوجه حق تقاضاي مهريه را از ورثه زوج دارند؟

مهريه نيز مانند ساير حقوق مالي قابل نقل و انتقال قهري به ورثه است بنابراين در فرض سوال، مطالبه مهريه به عنوان قسمتي از اموال برجا مانده از سوي ورثه زوجه به طرفيت ورثه زوج كه اموال بر جا مانده را قبول كرده اند، در حدود اموال مزبور و به اندازه سهم آنان بلااشكال است.

زوجه نيمي از مهريه خود را بخشيده و طلاق گرفته است آيا مي تواند مابقي مهريه خود را به نرخ روز مطالبه كند، علي رغم اينكه تصويب قانون مطالبه مهريه به نرخ روز بعد از تاريخ حكم طلاق بوده است؟

با توجه به اينكه نصف مهريه بر عهده زوج باقي مانده و اكنون زوجه مهريه را مطالبه مي كند ارزيابي مهريه بر اساس نرخ روز ضروري است.

آيا زوجه پس از فوت زوج مي تواند از ورثه تقاضاي اجرت المثل كند؟ مطالبه اجرت المثل به موجب مفاد قسمت آخر ماده واحده (قانون اصلاح مـقـررات مـربـوط به طلاق مصوب 1371) منوط به وقوع طلاق آن هم به درخواست زوج و اينكه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زوجه از ايفاي وظايف همسري و سوء رفتار نباشد، قابل وصول است. بنابراين چنانچه طلاقي صورت نپذيرفته مطالبه اجرت المثل مورد ندارد.

مهريه زوجه تعدادي سكه بهار آزادي با تعيين ارزش ريالي است كه در سند ازدواج قيد شده، حال چنانچه زوجه درخواست مهريه خود را به نرخ روز كند چه مي توان كرد؟

از تعيين تعدادي سكه بهار آزادي استنباط مي شود كه در تعيين مهر، سكه بهار آزادي مد نظر بوده است نه معادل ارزش مالي آن، بنابراين چنانچه زوجه تقاضاي مهريه خود را بكند بايد عين همان تعداد سكه به زوجه رد شود و در صورت عدم امكان، قيمت روز بايد پرداخت شود.

از حقوق زوجين نسبت به يكديگر چه مي دانيد؟

زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.

زن و شوهر بايد در تحكيم مباني خانواده و تربيت اولاد با يكديگر همكاري كنند. نفقه زوجه دايم به عهده شوهر است. به زن در صورت عدم تمكين، نفقه تعلق نمي گيرد. در عده وفات، زن حق نفقه ندارد. زن بايد در منزلي كه شوهر تهيه مي كند سكونت كند مگر در صورت خوف جاني، مالي و شرافتي و در صورت ثبوت در دادگاه مي تواند در خانه جداگانه زندگي كند كه در اين صورت نفقه به عهده شوهر است. شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد، منع كند. زن مي تواند مستقلادر دارايي خود هر گونه تصرفي كند. در خاتمه مي توان گفت كه ارتباط زوجين ريشه در مسايل روحي و اخلاقي افراد دارد، رعايت حقوق انساني و حفظ و تكريم شرافت متقابل بيش از قوانين خشك و بي روح اهميت دارد.

مراجع مطالبه مهریه:

1 – دادگاه خانواده:

زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوكاله وكیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.

هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه

بابت یك میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یك میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

عجز از پرداخت هزینه دادرسی:

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد كه دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

2 – مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت كه قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه كند كه البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید كه بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید كه در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین – موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملك) توقیف میگردد البته به شرط اینكه جزء مستثنیات دین نباشد.

فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……….. شهرستان …………..احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظیمی در آن دفتر، اینجانب ………………….. در تاریخ ………………. با مهریهایی معادل ………… به عقد دایم آقای …………… در آمدهام. از آنجا كه مهریه حق قانونی زن بوده و به عنوان دین بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه میباشد، نامبرده علیرغم درخواستهای مكرر از تأدیه مهریه قانونی اینجانب خودداری مینماید. لذا خواهشمند است به موجب این درخواست، ضمن صدور اجرائیه نسبت به وصول مهریه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائید.

امضاء زوجه

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز:

اگر مهریه وجه رایج باشد بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/76 متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدین طریق است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.

مهریه × متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ÷ متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه

لازم به ذكر این نكته میباشد كه مصوبه مطالبه مهریه به نرخ روز، كلیه مهریه های قبل از تصویب این تبصره را نیز در بر میگیرد و در مواردی كه مهریه زوجه باید از تركه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.

تبصره – (الحاقی 29/4/1376) چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر این كه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.

مثال: خانمی در سال 1382 مهریه خود را مطالبه مینماید، تاریخ وقوع عقد سال 1360 و میزان مهریه هشتاد هزار تومان میباشد برای تعیین نرخ روز مهریه، شاخص یك سال قبل یعنی سال 81 را كه 89/205 میباشد را بر شاخص سال 1360 كه 42/4 میباشد (شاخصهای مذكور در جدول با عدالت ** مشخص شده است) تقسیم نموده و حاصل را ضربدر مبلغ هشتاد هزار تومان مینماییم، نرخ به دست آمده مهریه قابل پرداخت میباشد.

3728000=80000×60/46 60/46=42/4÷98/205

شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهای 1381 – 1315

عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال

26/5 1361 81/0 1338 5 0/. 1315

04/6 1362 88/0 1339 7 0/. 1316

67/6 1363 89/0 1340 7 0/. 1317

13/7 1364 90/0 1341 8 0/. 1318

82/8 1365 91/0 1342 9 0/. 1319

26/11 1366 95/0 1343 13 /. 1320

52/14 1367 95/0 1344 25 /. 1321

05/17 1368 96/0 1345 54 /. 1322

58/18 1369 96/0 1346 55 /. 1323

43/22 1370 98/0 1347 47 /. 1324

90/27 1371 01/1 1348 42 /. 1325

26/34 1372 03/1 1349 44 /. 1326

32/46 1373 09/1 1350 49 /. 1327

19/69 1374 15/1 1351 51 /. 1328

26/85 1375 28/1 1352 42 /. 1329

00/100 1376 48/1 1353 46 /. 1330

08/118 1377 63/1 1354 49 /. 1331

83/141 1378 90/1 1355 53/0 1332

71/159 1379 37/2 1356 62/0 1333

91/177 1380 61/2 1357 63/0 1334

98/205 1381 ** 91/2 1358 68/0 1335

59/3 1359 71/0 1336

** 42/4 1360 ** 72/0 1337

برگ دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل

خواهان مشخصات زوجه

خوانده مشخصات زوج

وكیل یا نماینده قانونی مشخصات وكیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن تقاضای وصول مهریه با توجه به قرار تأمین صادره مقوم به مبلغ ……. ریال با احتساب خسارات دادرسی.

دلائل و منضمات 1 – فتوكپی سند ازدواج 2 – فتوكپی شناسنامه خواهان 3 – فتوكپی قرار تأمین صادره. دادخواست

بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب …………… مدتی قبل تقاضای صدور قرار تأمین مهریه از اموال خوانده را نموده بودم، كه طبق دادنامه شماره ………….. مورخ …………… قرار تأمین اموال معادل مهریه صادر گردیده است.اكنون به موجب این دادخواست، از آن مقام محترم تقاضای صدور حكم وصول مهریه را از اموال توقیف شده با احتساب خسارات دادرسی دارد.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………

شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی میفرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع كننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره

برگ دادخواست تأمین مهریه به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل

خواهان مشخصات زوجه

خوانده مشخصات زوج

وكیل یا نماینده قانونی مشخصات وكیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته: تقاضای صدور قرار تأمین مهریه و بهای آن

دلائل و منضمات 1 – فتوكپی سند ازدواج 2 – فتوكپی شناسنامه خواهان دادخواست

بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان ………با سلام احتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب …… به موجب سند ازدواج شماره … مورخ ………….در دفترخانه ازدواج شماره … به عقد دایم آقای ……………. در آمدهام. از آنجا كه مهریه حق زن بوده و به مجرد وقوع عقد، زن مالك آن میشود، از آن مقام محترم، تقاضای صدور تأمین مهریه مهریه از اموال همسرم را به میزان ……….. ریال دارم. بدیهی است به محض صدور قرار مذكور، ظرف مهلت قانونی، دادخواست وصول مهریه را نیز تقدیم خواهم نمود.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………

شعبه ………. دادگاه عمومی ………… رسیدگی میفرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع كننده ………. تاریخ ………امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………. شماره

رأی دادگاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام حسین علیه السلام :

 من سرّه ان ينسا فی اجله و يزاد فی رزقه فليصل رحمه.

–  هر كس دوست دارد مرگش به تأخير بیافتد و روزی اش زیاد شود، با خويشانش صله رحم كند.

 

نوشته های مشابه

‫107 دیدگاه ها

 1. سلام. ممنون بابت مطالب خوب سایتتون. من خانمی هستم که حدود شش سال هست که ازدواج کردم. بخشی از مهریه بنده یک و نیم دانگ از مغازه پدر شوهرم بوده که در آن کار میکند. (سهم من در دفترخانه ثبت شده و دارای سند تک برگی مجزا میباشد)اما طی این شش سال هربار که من خواستار فروش سهم خود و یا حتی دریافت اجاره شدم پدرشوهرم امتناع ورزیده است. آیااین مورد شامل تصرف عدوانی میشود و چگونه میتوانم سهم خود را مطالبه نمایم؟ آیا با توجه به اینکه وی به تازگی از حج تمتع برگشته و مالک باغ و زمینهای دیگر نیز میباشد میتواند در دادگاه ادعای ناتوانی در پرداخت مطالبه من را بنماید؟ بنظر شمادادگاه ایشان را محکوم خواهد کرد؟ روند دادگاه حداکثر چقدر طول خواهد کشید؟
  با تشکر

  1. سلام .اگر چنانچه تا زمان دریافت پیام بنده اقدامی نکرده اید لطفا با شماره 09120914237 تماس حاصل کنید.نمونه عینی مشکل شماره من پرونده دارم در دادگاه مفتح تهران.در خدمتم.

 2. سلام یه سوال دارم،لطفا راهنمایی کنید.من برای مهریه م از طریق اداره ثبت اقدام کردم اما از من پلاک ثبتی ملک همسرم را خواستن از طریق کدام ارگان میتوانم پلاک ثبتی رو بصورت قانونی بدست بیارم؟

  1. سلام. ان شا، الله طاعات و عباداتتون قبول باشه. برای این کار خطاب به مرجع قضایی ای که بهش مراجعه کرده بودین لایحه ای می نویسید و ازشون میخواید که از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام بشه که برای مثال آقای الف با شماره ی ملی فلان پلاک های ثبتی اش استعلام بشه و به میزان خواسته ( مهریه) توقیف بشه. مرجع مربوطه نامه ای خطاب به اداره ثبت تنظیم میکنه و شما باید اونو به اداره ثبت ببرید و بعد اداره ثبت راسا جواب رو به مرجع قضایی ارسال میکنه و بعد از اینکه به دستشون رسید درخواست کنید که به میزان خواستتون پلاک ثبتی ایشون توقیف بشه.

   1. سلام اگر که اون ملک رو بصورت قولنامه فروخته باشه چی میشه؟ لطفا به تلگرام زیر جواب رو بفرستید. ممنونم. @Sani9090m

  2. با سلام
   شما به صورت کتبی از اداره ثبت اسناد توقیف اموال غیر منقول زوج را درخواست کنید.واحد اجرای ثبت از ثبت استان استعلام کرده و ثبت استان با بررسی سامانه جامع املاک کشوری چنانچه زوج ملک ثبت شده ای داشته باشد اعلام خواهد کرد.

 3. مطالب بسیار عالی بود فقط ای کاش مدت زمان درخواست مهریه به دادگاه تا رسیدن احظاریه به دست مرد رو بگید ممنون

 4. با عرض سلام و خسته نباشی از مطالب بالا خیلی استفاده کردم ولی یک سئوال دارم و آن این که مستثنیات دین معنی چه (من این طور برداشت کردم که زوج باید مثلا دو تا خونه داشته باشه تا یکشو به زوجه تحویل داده بشه ) مهریه من ۴۰۰ سکه بهار آزادیه

  1. بسمی تعالی-باسلام
   درخصوص سوال حضرت عالی بایدمتذکرشوم این نیست که دوخانه داشته باشیدیکی رانوقیف ومن باب مهریه زوجه ضبط کند…چه بسازوج یک باب خانه داشته باشدوخانه قیمتش بالاباشدفرضا500میلیون دادگاه مختاراست خانه رادستوربرفروش دهندوخانه ای متناسب باوضعیت زوج برایش درنظرگرفته وبقیه رابه زوجه بدهندفرضاخانه 200میلیونی برای زوج درنظرگرفته و300میلیون دیگررابه زوجه بدهند…..فقط من باب سوالت پاسخ دادم…یک خانه داشتن ملاک مستثنیات دین نیست چه بساخانه ای 1-2میلیاردارزش داشته باشداینجابایددستوربرفروش وخریدیاپول‌خانه ای متناسب به زوج قاضی دهد….وسلام ..سید

 5. سلام خسته نباشید میخوام بدونم کسی که نامزده بخواد مهریشو به اجرا بذاره ایا مهریه بهش تعلق میگیره یا نه

 6. سلام.مهریه خود را به اجرا گذاشته ام.نیم عشرراهم پرداخت کرده ام.ملک توقیفی همسرم به مرحله کارشناسی رسیده.ایا باید دوباره نیم عشر برای ملک داده شود

 7. با سلام
  آیا می شود در دادگاه دادخواست تامین خواسته را نداد و فقط دادخواست مطالبه مهریه را داد و حدودا چه مدت طول می کشد؟

  1. سلام. امیدوارم طاعات و عباداتتون قبول باشه .
   بزرگوار این موضوع امکان پذیر هست اما درخواست تامین خواسته یه تضمینی برای مهریه و یا خواسته ی مالی خود شماست چرا که با صدور قرار تامین خوسته و توقیف امول خوانده ( زوج) امکان انتقال اموال از شوهر سلب میشه و با مانع قانونی مواجه میشه. یقینا چنین قراری به سود شماست.اما با این وجود باید بگم بله امکان پذیر هست و دادخواست تامین خواسته الزامی نیست.

 8. سلام میخواستم بدونم به طور کلی اجرا گذاشتن مهریه از کدوم روش بهتره و اصولا کدام بهتر جواب میده اگه میشه بیشتر توضیح بدید ؟ دادگاه خانواده یا از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی؟
  ضمنا مدت زمان درخواست مهریه به دادگاه تا رسیدن احظاریه به دست مرد رو بگید ممنون

 9. سلام میخواستم بدونم به طور کلی اجرا گذاشتن مهریه از کدوم روش بهتره ؟ دادگاه خانواده یا از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی؟ اگه میشه بیشتر توضیح بدید

 10. سلام
  چنانچه زوجه از طریق اجرای ثبت یک چهارم حقوق دریافتی زوج را در حق خویش در ازای مهریه اش بازداشت نماید و متعاقب آن دادگاه نیز زوجه را محکوم به پرداخت ماهیانه یک سکه بنماید ، در اینصورت تکلیف زوج چیست؟ آیا باید هر دو دین را بپردازد؟ آگر جواب منفی است پرداخت کدامیک مقدم است ؟ پرداخت دین (مهریه) از طریق اجرای ثبت یا دادگاه؟ راهکار ساده و قانونی زوج چیست؟ و با این تفاسیر چه اقدامی باید از طرف زوج صورت پذیرد که فقط بتواند حکم اجرای ثبت را ادا نماید و حکم دادگاه متوقف شود؟

 11. اشتباه تایپی در خصوص سوال فوق اشتباه نوشتم زوجه ، : …متعاقب آن دادگاه “”زوج “”محکوم به پرداخت یک سکه بنماید .

 12. با سلام وتشکر از مطالبتون ولی این ایراد به تعریف شما از مهریه گرفته میشود که با دقت در ترکیب اموال و دارایی که معمولا کنار یکدیگر به کار میروند و معنای اعم و اخص نسبت به یکدیگر دارند میتوان چنین گفت دارایی اعم است از اموال (جزء مثبت دارایی)و بدی های شخصی(جزءمنفی آن)و بنابر این دین را می بایست زیر مجموعه ای از دارایی(جزءمنفی آن)و نه اموال محسوب نمود.و اطلاق مال بر دین با توجه به توضیح بالا فاقد وجه قانونی است.

 13. سلام ممنون ازمطالب بسیار عالی شماسوال من اینه که من یکماه هستش که مدت زمان صیغه ام تموم شده ولی مهریه خودم رونگرفتم آیاالان میتونم طلب مهریه کنم

  1. بسمی تعالی-باسلام
   بله شمامیتوانیدمهریه خودراازطریق دادگاه خانواده مطالبه نمایید.محتمل شماعقدنامه عادی شرعی انقطاعی دارید..که م میتوانیدبادادخواست ثبت واقعه نکاح موقت خودبه دادگاه وبعدازگرفتن حکم دردفترخانه اقدام به ثبت نماییدوبعدازثبت ازطریق دادگستری یااداره ثبت محل اقدام به صدوراجراییه کنیدکه اینموردزمانی خوب است ومنطقی که مهریه شماچشم گیروزیادباشدوالاارزش این همه زحمت رانداردومضافادرج درسوابق سجلی شماهم که میشود…امابعد…
   راه دوم بعنوان طلبی اززوج که منشاءآن عقدموقت بوده میتوانیدبصورت حقوقی اقدام نمایید…
   البته باشنیدن وگفتن این اقدامات به زوج محتمل اومیترسیدومهریه شمارامیدهد..وسلام …سیددانش

 14. سلام ایا زن می تواند اول مهریه را از ثبت درخواست نماید بعد آن را متوقف و از دادگاه اقدام کند ان هم بعد از وصول یکی یا دو قسط از طریق ثبت؟

  1. بسمی تعالی -باسلام
   بله میتواندامااداره ثبت نیم عشره مهریه به اجراگذاشته رامیگیردولیکن زمانیکه وصول مهریه ازطریق اداره ثبت تضمین بیشتری داردچراماسراغ دادگاه برویم .البته داشتن اموال منقول غیرمنقول بنام زوج الزامی است برای اجراییه ازطریق ثبت والا بی اثروبی نتیجه خواهی ماند.شماازهرراهی مهریه وحق خودرامطالبه کنیدبلامانع است….وسلام

 15. مهریه من 260سکه هست وهمسرم فقط پول پیش خونه و یه ماشین داره ک ماشینشم به نامش نزدع هنوز میتونم این اموال رو توقیف کنم؟وبقیه مهر چطور پرداخت میشه البته میخواستم ببینم کدوم راه برای وصول مهر بهتره دادگاه یا ثبت اسناد

  1. بسمی تعالی -باسلام
   تنهاراه شمااقدام ازطریق دادگستری است زیرااموال مندرج درمتن ازقبیل ماشین که بنام روج نیست پول پیش هم جهت مسکن زوج ضروری وحیاتی است وازمستثنیات دین الی الظاهرمحسوب میشودولیکن شماازطریق دادگاه مهریه خودرابه اجرابگذاریدشایسته تروعقلایی ترمیباشد.وسلام

 16. سلام همسرم برای گرفتن مهریه ب اداره اسناد مراجعه کرده و تمام مهریه رو اجرا گذاشته ومن از باکره بودن او اطلاعی ندارم ایا قبل از اجرا گذاشتن تمام مهریه باکره بودن برای اداره اسناد مشخص شده ینی دکتر تایید کرده

  1. بسمی تعالی -باسلام
   مهریه حق زوجه است وازحقوق ممتازه…ولیکن حق حبس برای زوجه باکره تاگرفتن تمام مهریه به شرط حال بودن مهریه که همان عندالمطالبه بودن است متصورمیباشد.برای اداره ثبت اصل سندازدواج وصدوربرگ اجراییه ازدفترخانه ازدواج حجت است
   وامابعدنصف مهریه زمانی ملاک ومعیاراست که طلاق ازطرف زوج باشدووزوجه هم طبق معاینه پزشک ذیصلاح باکره ومنکوحه غیرمدخوله بهاءباشد…بنده حقیرازورودبه ابعادتخصصی امرخودداری میکنم زیرااصل قضیه رامن جمیع الجهات گفتم…وسلام

 17. زنی که مهریه رو میزاره اجرا یه زنه کثافته و بهتره جای اینکه مهریشو بدهند خونشو بریزن پول دیشو بدن.

  1. آقا درست صحبت کن لطفا
   این حق خانم هست
   چطور وقتی عقد میکنین خوبه موقع دادن حقش کثافت میشه؟!

   1. ایا زنی هم که 15 سال بهش لطف و محبت کردی از جونت مایه گذاشتی زندگی براش فراهم کردی از یه محیط پست به یه جای ابرومند انتقالش دادی و حالا یهویی زده به سرش و دلش میخواد بقول خودش اقا بالاسر نداشته باشه ازاد باشه، با داشتن یک بچه 13 ساله شبونه بدون هیچ حرفی و گله ای و شکایتی باشه نیمه شب بعد از مسموم کردن و راهی بیمارستان کردن شوهرش فرار کنه و حالا هم بعد از چند روز مهریه خودشو اجرا بزاره،این مستحق مهریه هست.
    متاسفانه قوانین ما ضعف کلی دارن.این چه قانونیه که زن میتونه بدون دلیل محکمه پسند خونه و زندگی شو رها کنه و هیچ کس ازش بازخواست نکنه.هیچ قانونی نتونه اونو ملزم به برگشتن کنه و مجازاتش فقط نگرفتن نفقه باشه.مگه مردها چه گناهی کردند که باید همه جوره تاوان خودخواهی ها زنها رو بدن.
    یک عمر زحمت میکشی میبری میاری میپوشونی تلاش میکنی به خاطر زندگیت بعد تو یک چشم به هم زدن همه چی از هم میپاشه.زندگیتو داغون کرده،روح و روانتو بیمار کرده،دلتو به درد اورده و دست اخر هم قانون دار و ندارتو میکنه مهریه میگن بفرما اینم بابت زحمتی که کشیدی، برو خوش باش.میخوام بدونم این وسط قانون چه فکری واسه اون بیچاره بدبخت داره که به فنا رفته…..نه… این نه انصافه.نه عدالت………..

    1. دم اون مرد گرم واقعا در حق اون مرد نامردي شده
     اونوقت خواهر بدبخت من ١٣ سال زندگي كرده تو ١٨ سالگي با كسي كه هيچي نداشته ساخته، تو اين ١٣ سال شوهرش يه شمال نبرده
     كل دارو ندارش ٦ ميليون پول پيش، يه قطغه طلا نخريده
     بعد هميشه ما حمايت كرديم
     تو خورد و خوراك و هميشه لباس هاي منو ميپوشه، خدا بهش يه دختر پسر دوقلو داد، بعد اين مرد خواهرمو ميفرسته از بقيه قرض بگيره حتي پسر صابخونه براي كرايه خونه و خرج روزانه، روزهاي اول هم كلا فكرش خرابه در خونه رو به روش ميبسته، شوهرش نه پدر داره نه مادر، شديدا بچه و شش تا خواهرشوهر خيلي بزرگتر از سن خواهرم كه همه مشكلات شديد دارن و مطلقه يا بارها صيقه شدن، تازه ٥ بار مچ شوهر رو گرفته كه با دخترهاي بد چت ميكرده،خواهرم خسته شده و خونه رو ترك كرده تازه اقا رفته شكايت تمكين بگيره، فكر كنيد تو گرما دوتا بچه كوچيك كرايه نداشته دخترشو صبح با دوتا كيف سنگين ميبرده مدرسه ظهر ميرفته دنبالش، بعد پسره رو بزاره مدرسه عصر بره دنبالش، اين ادم تازه مشكوك ام هست، هر روز مياد خونه رختخواب چك ميكرده كه به قول معروف كافر همه را به كيش خود پندارد،گورم نداره ادم ازش چيزي بخواد و بعد ١٣ سال تازه اينارو خواهرم بهم گفت و مغزم سوت كشيد، بعضي از مردا واقعا بي مسئوليت و خودخواه و كثيفن، اشتباه از خانواده هاست كه به هر كسي دختر ميدن و دلشون به هر كي كه تو چهره مظلوم مياد ميسوزه، الانم كه طرف چيزي نداره، نه زنداني ادم دلش خنك بشه

  2. مهریه حق زنه هم شرع هم قانون شما که اینطور صحبت میکنی معلومه نه از قانون خبر داری نه از شرع لطفا از پشت کوه بیا بیرون آقا خروسه

   1. زمانی که زن میخاد با هزار قلم آرایش و با هر لباسی بره بیرون درباره شرع و دین و حجاب صحبت نمیکنه ، چطور وقت گرفتن پول زور که فقط مرد برای در آوردنش زحمت کشیده و خانم فقط تو مصرفش سهیم بوده همه شرع و دین رو یادشون میاد؟!!!

  3. تمام امام های ما موقع عقد مهر همسرشون رو پرداخت میکردن حالا اگه الان محبت میکنن اول ازت نمیگیرن دلیل نمیشه فحش و ناسزا بگی من خودم مرد هستم ولی دلیل نمیشه که طرف شما باشم استفاده از الفاظ رکیک توسط شما نشانه بیشعوری توست آقا برو فکرتو درست کن

  4. جنابعالي زماني كه ميرفتي خواستگاري اين حرفو ميزدي ببيني بهت دختر ميده كسي؟ زن ميخاي بگيري راحت و بدون مهريه؟ امر ديگه اي ندارين؟!

   1. راست میگید مردا باید همون اول کار یه پولی بدن و خطم ماجرا که اگه فردا طرف تو زرد از اب در اومد و دارو ندارشو هاپولی نکنه و به ریشت بخنده حالا به اون مبلغ راضی بودن که هیچ نبودن هم اینقدر میموندن تا رو دست باباشو ترش کنن.اصلا من به شخصه با این مهریه مخالفم.مگه تو کشورای غیر مسلمون خانواده تشکیل نمیدن والا به خدا امار طلاقشون خیلی پایین تر از ماست.این مهریه شده یه کاسبی.دادگاهها هم این وسط سهم خودشونو بر میدارن کاری ندارن که سر اون مرد بیچاره که اعتماد کرده و حالا همه چیشو باخته میاد

  5. قای عزیز بنده بیست ساله ازدواج کردم کارمندم همه حقوقم و پای شوهر و بچه هام گذاشتم . همسرم همه دارایی هامون رو به نام خودش زده . حالا خوشی زیر دلش زده دنبال دخترای پولدار و خوش تیپه . سفر اروپایی تنهایی هم میره من غیر از وام و بئهی و خرج خونه هیچی ندارم به نظرتون حقش نیس برای تنبیه هم که شده مهریه رو اجرا بذارم ؟

 18. سلام, همسرم یک خانه بنامش هست که در آن ساکن نیستیم و در منزلی استیجاری ساکنیم, که سند منزل و قولنامه منزل استیجاری موجود هست, و یک زمین خارج شهر داریم که هنوز سند ندارد اما کد رهگیری دارد,و یک ماشین که سند آنرا بنامش نزده است, آیا در صورت به اجرا گذاشتن این اموال خانه ای که سند دارد دین محسوب میشود یا نه؟ و آیا قولنامه و زمینی که سند ندارد را میتوان به عنوان مال معرفی کرد؟

 19. سلام خسته نباشید.من 3ماه چندروزه که تفاهمی جداشدم.از314سکه70طلب کردم قرارشداین آقاماهیانه قبض پرداخت کنه.که150تاقبض که تاالان یه ماه پرداخت کرده.2تاقبض دارم که اذیت میکنه نمیده.نفقه بچه هم هست که پرداخت نکرده.چطوری میتونم اقدام کنم که ازحقوقش کم شه؟خواهشن جواب بدین.مرسی

 20. آیا زوجه میتواند تمام حسابهای بانکی که به نامم هست را جهت مطالبه مهریه خود مسدود نماید؟

  مهریه همسر سابق من 1365 سکه میباشد که 4 ماه یک سکه پرداخت میکنم. تا الان علاوه بر 4 سال که اقساط مهریه را پرداخت کردم یک باب منزل به ارزش 150 میلیون تومان، یک زمین به ارزش 100 میلیون تومان، و کل لوازم منزل به ارزش 50 میلیون تومان را به عنوان مهریه خود برده است و همچنین 100 میلیون تومان پول نقد که بعنوان ارث پدری من به حسابم واریز شده بود نیز مسدود و به حساب خود انتقال داده است. آیا ایشان میتواند تمام حسابهای بانکی که به نامم هست را جهت مطالبه مهریه خود مسدود نماید و هر چه پول به حسابم واریز شود به حساب خود منتقل کند؟ اگر اینطور باشد تا آخر عمرم باید قسط بدهم و هر چه پول به حسابم می آید هم به حساب ایشان منتقل شود!
  در ضمن بعد از جدایی بارها از طرف ایشان و خانواده ایشان تهمت و تهدید و ناسزاهای زیادی شنیدم و تلفن های ناشناس زیادی دارم و ناسزا میگن.
  لطفا راهنماییم بفرمائید که چطور میتونم از ادامه روند پرداخت مهریه جلوگیری کنم نسبت به باز شدن حسابهایم اقدام کنم. با تشکر

 21. بله مهریه حق زن میباشد ولی متاسفانه وقتی زوج وزوجه به اختلاف می خورن زوجه مهریه رااجرا می گزار ولی بهتر اینه که در زمانی که مشکل در زندگی نیست زوج حق زوجهرا بده

 22. واین بنده حقیر ارزو می کنم از خداوند متعال که هیچ مشکلی ذدر زندگی جوانان ایرانی نباشد با ارزوی توفیقات روز افزون

 23. سلام همسر اینجانب توسط وکیل اقدام ب مطالبه مهریه به 250 عدد سکه بهار و 50میلیون پول نقد و 10 مثقال طلا و سفر مکه در دو دادخواست و در یک شعبه هر 2 پرونده برسی و بعد از مدتی 2 حکم و با 2 شماره پرونده به اینجانب ابلاع شد که در جکم اول و پرونده اول محکوم به پرداخت 100سکه بهار و مبلغ 50 میلیون به انضمام هرینه دادرسی و حق وکیل و در جکم دوم به 150سکه و صفر مکه و 10مثقال ظلا و در هر دو حکم 20 روز فرصت تجدید نظر سوال اینجاب ایا اصلا 2حکم راجب یک پرونده درست و باید چکار کنم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 24. سلام همسر اینجانب توسط وکیل اقدام ب مطالبه مهریه به 250 عدد سکه بهار و 50میلیون پول نقد و 10 مثقال طلا و سفر مکه در دو دادخواست و در یک شعبه هر 2 پرونده برسی و بعد از مدتی 2 حکم و با 2 شماره پرونده به اینجانب ابلاع شد که در جکم اول و پرونده اول محکوم به پرداخت 100سکه بهار و مبلغ 50 کیلیون به انضمام هرینه دادرسی و حق وکیل و در جکم دوم به 150سکه و صفر مکه و 10مثقال ظلا و در هر دو حکم 20 روز فرصت تجدید نظر سوال اینجاب ایا اصلا 2حکم راجب یک پرونده درست و باید چکار کنم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 25. سلام خانم من می خواد 100 سکه از مهرشو ببخشه چقدر هزینه وصول دفترخانه غیره مباشد کل مهریه 314تا هستش ممنون میشم توضیح بدین

 26. من در خارج از كشور بسر ميبرم و شش سال پيش از طريق قانون اروپا از هم جدا شديم. حالا اگه بخوام به قانون ايران از اين اقا جدا بشم ميتونم مهريه بگيرم يا نه؟ و اينكه ايشون اموالشو تو ايران به اسم برادرش زده أيا ميتونم بجاي مهريه اموالشو بگيرم. ممنون

 27. سلام 20 سال قبل ازدواج رسمی داشته حالا متوجه شدیم مهریه ای را که پدر شوهرم به من داده برادر شوهرم فروخته و کلا سایر املاک نیز موجود ولی در تملک پدرشوهرم است و شوهرم هرچه پیگیری کرده که انها را تحویل بگیرد پدرشوهر امتناع میکند حالا بابت کلیه مهریه ای که در قباله رسمی است از پدر شوهر میتوانم شکایت کنم چون با شوهرم مشکلی ندارم و یا شوهرم میتواند راسا از پدر شوهرم شکایت و مطالبه مهریه کند

 28. سلام و خسته نباشيد
  ضمن تشكر از مطالب عالي شما ، همسر من داراي ملك مشاع با ساير پسر عموهايش ميباشد كه سند ثبتي هم ندارد.
  من چگونه ميتوانم از طريق اجرائيات ثبت نسبت به ١/٤ از املاك كه سهم ايشان است اقدام نمايم؟؟؟
  ضمن اينكه مادر ايشان در شرف فروش آن املاك مشاع ميباشند.

 29. باسلام
  مدت 8 ماه است که عروسی کرده ام و در این مدت بسیار آسیب دیده ام. باردار هستم و شوهرم از نظر اقتصادی بسیار مرا در تنگنا قرار میدهد.کارمند است و شرایط مالی قابل اتکایی دارد.اما نیازهای مرا براورده نمیکند. خانه ایی به نام خود خرید و در مبایعه نامه به اسم خودش بود و پنهانی تصمیم بر بنام کردن آن به نام مادرش داشت که من اضحارنامه ایی تنظیم کردم مبنی بر ابطال اموال منقول و غیر منقول و انتقال اموال ایشان.
  درحال حاضر به جهت آزارهای ایشان و خانواده اش تصمیم دارم بعد از زایمان جدا شوم.
  آیا اگر مهریه ام را اجرا بگذارم کاری از پیش میبرم؟
  لطفا کامل راهنماییم کنید. باور کنید بسیار در تنگنا هستم بطوری که همسایه مان برای من کفش خرید.

 30. سلام شوهرم براثر تصادف به رحمت خدا رفته برای دریافت دیه به طور کامل مهریه ام را اجرا گذاشتم که دردرخواست مهریه تقاضای توقیف اموال هم گفته شده اولا درخواست توقیف اموال باید جداگانه صادر شود ؟ ثانیا آیا درخواست من از طریق دادگستری بهتره یا محضری که عقد کردیم؟

 31. متاسفانه قانون کثیف مهریه ونداشتن حق طلاق از سوی زنان باعث فروپاشی هر چه بیشتر خانواده ها شده،هرچند الان خانمها با فریب دادگاه وبا یک وکیل حرفه ای راحت طلاق ومهریه رو با هم میگیرن وبعد از طلاق هم دست از سر مرد بیچاره بر نمی دارم متاسفانه تا کی میخواد این بی قانونی وبی عدالتی ادامه پیدا کنه خدا میدونه ،به امید خدا از شر این بی قانونی ها خلاص بشیم.

 32. من تمام اموالم را به نام دخترم به عنوان وکیل وکالت بلاعزل داده ام.آیا زن من میتواند برای گرفتن مهریه اش از اموالم در صورتی که زنده هستم چیزی دریافت کند یا خیر؟؟؟با تشکر از شما

 33. سلام،سال پیش شوهرم برای خرید مسکن اقدام کرد،مقدار پولی رو به حساب من ومقدار پولی رو به حساب خودش واریز کرد که سال بعد به ما وام مسکن بدن،حالا ایشان میگوید اون نصف پول وام مسکن که به من تعلق میگیرد و اگر خانه ای بخریم نصف خانه به اسم من میشود به جای مهر و حق و حقوق جایگزین کنم،درصورتی که اگر اتفاقی پیش بیاد که ما از هم جدا شویم قسط به پای من تمام میشود،مهریه من 114سکه است ،من را بین دو راهی قرار دادن میگوید اگر این راه را قبول نکنی جدا میشویم ،و سه ماه یک سکه قانونی رو به تو میدهم امیدوارم کمکی به من شود که از این دو راهی نجات پیدا کنم

 34. سلام..خسته نباشین.
  خانم بنده حدود شش ماه پیش جنین دو ماهه خودش رو با بهانه های واهی بطور غیر قانونی و با تزریق آمپول سقط کردن و از اون به بعد بنده متوجه شدم خیالاتی در سر داره. الان هم چند وقته قهر کرده و خونه باباشه. دوتا سوال دارم
  اول اینکه چطور میتونم سقط جنین رو اثبات کنم. شماره یا آدرسی از خانمی مه اینکار رو واسش کرده ندارم.ایا پزشکی قانونی میتونه اثبات کنه
  دوم اینکه در بیمارستان پرستار هستن. آیا میتونم از ادامه کارشون جلوگیری کنم

  ممنون میشم اگه اطلاعاتی دارین در اختیارم بگذارین

 35. ازدواج ممنوع…!!
  دخترا هم اگه دنبال حق و حقوق خودشون هستن برن بیل بدست بگیرن و کار کنن…

 36. صداقت کردم نیرنگ دیدم
  با عرض سلام
  احتراما چگونه می توانم حقوق ماهانه ام را در طی 18 سال از شوهرم به دلیل اجبار و اصرار به خرج کردن امور جاری منزل از ایشان مطالبه کنم زیرا اخیرا پی به حساب مخفی ایشان بردم و ادعای ندارم و پولم نمیرسد ایشان کذب بوده است اخیرا متوجه شدم در 9 ماه اخیر 40 میلیون خرج مخفی داشته طبق پیرینت صورت حسابش.
  خواهشمندم راهنمایی بفرمایید؟ با تشکر

 37. سلام
  همسر من با توجه به داشتن حق طلاق اقدام يكطرفه براي طلاق كرد هم مهريه و هم طلاق در حال حاصر ٢٥٠سكه بصورت اقساط در حال پرداخت قسطي هستم ١٠٠سكه ديگر اجراي ثبت گذاشته چگونه ميتوانم بصورت اقساط پرداخت كنم لطفاً راهنمايي فرماييد.
  ٠٩١٢٨٩٨٦٧٠٤

  1. سلام
   خواهش ميكنم وكيل منصف و مجرب جهت اجراي ثبت مهريه به من معرفي كنيد ممنون
   ٠٩١٢٨٩٨٦٧٠٤

 38. من بعد از 33 سلا زندگی بخاطر خیانت شوهرم میخواهم از او جدا شوم خانه و باغی دارم به نام خودم دو دانک از خانه مادر شوهرم نیز مهریه من است میتوانم بقیه مهریه ام که 40سکه و 40مثقال طلا است را بگیرم

 39. سلام وقت بخیر
  چند تا سوال داشتم در مورد طلاق
  هفت ماهه که قهر کردم و خونه شوهرم نیستم بعلت معتاد بودنش فحاشی و کتک کاری
  اما چون فامیله بابام اجازه نمیده طلاق بگیرم
  الان از خونه بابام برم و مهریمو اجرا بزارم شوهرم میتونه شاکی شه و بخواد بدونه من کجا زندگی میکنم ؟!
  سوال دوم اینکه من میخوام مهریه رو اجرا بزارم که مجبور به طلاقم شه
  ایا حتما باید در جلسات دادگاه حضور داشته باشم؟
  ممنون میشم زود جواب بدین

 40. ممنون بخاطرمطالب مفید سایتتون.
  میخوام مهرم رو اجرا بزارم لطفا راهنماییم کنید..
  سپاسگذارم

 41. باسلام
  اینجانب در سال 89 عقد کردم و سال92 عروسی کردیم و به مدت 1/5 سال هست که همسرم کار نمیکند و من مجبور شدم کار کنم و حالا میخام مهریه ام رو بگیرم و اگر بازم از سر کار رفتن امتناع کنه طلاق بگیرم
  وکل دارایی همسرم نصف یه خونه ای هس که توش زندگی میکنیم و 10 میلیون پول رهن که برا نصف دیگر خونه پرداخت کرده به شریکش که برادر من هستش داده و طلاهای من که به نام خودش نزد بانک کارگشایی گذاشته است
  حالا تقاضای من از شما اینکه راهنماییم کنین چطور واز کجا میتونم اقدام کنم؟از دفتر ثبت یا از دادگاه؟
  واینکه امیدی هست؟

 42. سلام
  نظرات دوستان رو شنیدیم و استفاده کردیم اما بد نیست نگاهی دقیق تر به موضوع مهریه و اینکه اصلا مهریه حق زن هست یا خیر.
  بله مهریه حق زن هست اما زمانی که رفته باشن زیر یک سقف حداقل چندسالی رو باهم زندگی کرده باشن نه اینکه دختره ۶ ماهه عقد کرده برای اینکه بدهی ننه و باباشو بده بره مهریشو بزاره اجرا، این دیگه حق نیست بلکه حرامه هم شرعا و هم اخلاقا درست نیست شاید قانونا درست باشه اما به نظرم شرعا و اخلاقا حرامه

 43. تو فیلم حضرت یوسف دیدیم و شنیدیم که فرمودند به راستی خدعه و نیرنگی بالاتر از این از زنان ندیدم، دقیقا اشاره میکنه به مکر زنان و متاسفانه اکثرشون به مادیات فکر میکنن و همشون راه کاسبی از این طریق رو یاد گرفتن و جالبه که هنوز زندگی مشترک رو شروع نکردن مهریه رو به شکل وقیحانه حق خودشون می دونن، مهریه یعنی مهر و محبت بین زن و شوهر، زنی که هنوز زندگی مشترک رو شروع نکرده و بخواد از این اهرم به عنوان چماق ازش استفاده کنه به نظرم فرقی با یک حیوون وحشی نداره ، فکر میکنه که زرنگه ولی کور خونده بالاخره تو این دنیا هم پاشو می خوره

 44. دل من خیلی پره بخاطر اینکه تو این ۶ ماه عقد بجای اینکه بریم نامزدبازی و از این دوران لذت ببریم خانمم که دیگه بدم میاد اصلا اسم ایشون رو بزارم خانم چون خوی مردونگی داره تا زنانه، از ۹صبح تا ۹:۳۰ شب سرشو با رفتن سر کار پر کرده و به قول خودش می خواد با حقوقش بدهی پدرشو بده بازم خم به ابرو نمی آوردم و این خانم رو از همه لحاظ سیرابش می کردم حتی با شوق و ذوق براش غذا می پختم ولی این خانم هردفعه برای اینکه حرفش رو به کرسی بنشونه و بخواد حرفشو پیش ببره با مهریش منو تهدید میکرد و قلب منو به درد میاورد، مشکل از این خانم نیست مشکل از اینجا شروع شد که این خانم موقع شناخت از هم خودشو خیلی خوب نشون داده بود مقصر این خانم نیست بلکه منم که دارم چوب صداقت و مهربونیهای بیش از حدمو میدم،

  1. سلام
   مشکل شما دقیقا مشکل برداره منه.
   خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند.
   انشالا خدا جواب تک تک همه اعمالشونو بده و ما هم اون روزشونو ببینیم.
   انشالا…..

 45. ولی از اونجاییکه همیشه میگن «عدو شود سبب خیر»، این خانم کاری با من کرد که دیدگاهم نسبت به زنان تغییرکنه، کاری کرد که از سادگی بیام بیرون، بهم فهموند که مهربونی و صداقت تو این جامعه معنی نداره، بهم فهموند که اگه بره باشی گرگا میان و می درنت، اعتماد به نفس منو دوچندان کرد، اولش خیلی سخت بود بالاخره بازم بخاطرش خیلی گریه کردم ولی وقتی به رفتارایی که باهام داشت فکر میکنم احساس میکنم از سنگ شدم، بازم خداروصدهزار مرتبه شکر که چهره حیوانیش رو زودتر برملا کرد، خوب شد براش عروسی نگرفتم وگرنه قراربود به قول خودش هرچی تو عروسی درمیاد برای عروس خانم باشه اونم میبرد بدهی باباشو میداد، خداروشکر ۶ماه عقد خودشو نشون داد و برای من یک تجربه بسیار باارزش اما تلخ ساخت.
  اعتماد به نفسی بهم داده که پیش خودم میگم شده میفتم زندان اما خدابه سرشاهده یدونه یقرونی به این زن نخواهم داد که اینطور با احساسات پاک من بازی کرد.
  شاید فکر کنین آوردن اسم زندان برام آسون باشه و تو عمل کم بیارم اما باور کنین وقتی زندگینامه امامارو می خونم و اون سختیهایی که کشیدن ماکه در مقابلشون هیچی نیستیم ولی نمی زارم کسی به ناحق حق منو بخوره مالمو جونمو از چنگم دربیاره چون به سختی به دستش آوردم من با خدا معامله می کنم نه با بندش
  به اندازه کافی لذتهایی رو که می بایست تو این دنیا بچشم رو چشیدم درسته ۳۰سالمه ولی دیگه هیچ چیزی برای خودم نمی خوام جز سلامتی و دعا برای مادر عزیزم و عاقبت بخیریمون والسلام…

 46. سلام من ٣ سال هست جدا شدم به صورت توافقي شوهرم وكيل گرفت و از طريق ثبت به اجرا گزاشت ماهي ١ سكه ٩٠ سكه رو كه مهريه من ١٣٦٣ سكه بود كه مابقي رو با وجود دارا بودن شوهر سابقم بخشيدم، الان باز براي ماهي ١ سكه كلي ديركرد داره و هر ٩ يا ١٠ ماه من اقدام ميكنم و از حسابش برداشت ميكنن، هيچ راهي نيست كه بشه يكجا باقي سكه هارو گرفت اين آقا خونه ماشين و مغازه هاي ميلياردي داره؟!
  و سوال ديگه اينكه پول وقتي به حساب ثبت ريخته ميشه چقدر زمان ميبره به حساب من بريزن هربار ٢ ماه بعدش ميريزن احساس ميكنم بايد زودتر واريز كنن ولي پول رو نگه ميدارن

 47. سلام ممنون از مطالب مفید و ارزندتون سوالم این بود میشه از شهر دیگه ای باشی اما از شهر دیگه ای برا مهریه اقدام کرد به عنوان مثال مشهد زندگی کنی عقدت همونجا باشه اما برا مهریه تهران اقدام کرد . ممنون از راهنماهیتون

 48. سلام
  همسر بنده میخواد مهرشو که 250 سکه و یک حج است رو بذاره اجرا من کل این مهرو باید بدم ؟ یا 110 تا ؟ البته ما باهم داریم زندگی میکنیم و بحث طلاق نیست

 49. با سلام و خسته نباشید
  من همسرم رو از طریق اداره ثبت بابت بخشی از مهریه ام ممنوع الخروج کردم ایشون با تشکیل یک پرونده دردادگاه نسبت به آن اعسار زد با توجه به اینکه طبق نمونه رایی که داشتم اعسار نسبت به ثبت پذیرفته نیست با این وجود دادگاه اعسار ایشون رو پذیرفت و حکم به پرداخت تعدادی پیش و تعدادی ماهانه داد الان که درخواست اجرای حکم رو از دادگاه دارم میگن چون پرونده اصلی پیششون میست نمیتونن حکم رو اجرا کنن و اداره ثبت هم میگه اعسار رو قبول نداره من چطور میتونم درخواست اجرای حکم رو داشته باشم با توجه به اینکه این حکم رو در دادگاه دیگه که مقداری از مهریه رو اجراگذاشته بودم ارائه دادن و باعث تعدیل در حکم اون دادگاه شدن بدون اینکه اجرا شده باشه
  ممنون از مطالب وراهنماییهای مفیدتون

 50. سلام خیلی ممنون از مطالب بالا یه سوال داشتم میخواستم بدونم من مهریه خانممو میخوام بصورت توافقی پرداخت کنم اولا از چه راهی باید اقدام کنم که بعدا محکمه پسند باشه دومأ بعدأ آیامهریه پرداخت شود حق طلاق با مرد خواهد بود یا نه در ضمنأدرطول زندگی بیشترین داراییم را به نام خانمم واگذارکردم

 51. سلام
  چطور میشه یک زن بدون در دست داشتن سند ازدواج بره از طریق دادگاه مهریه اش رو مطالبه کنه؟
  منظورم اینه سند ازدواج دست زوج باشه و زوجه بهش دسترسی نداشته باشه؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. اینقدر میگن اسلام،زندگی حضرت علی وحضرت فاطمه،حضرت علی اول مهریه حضرت فاطمه رو داد بعد ازدواج کردن،اسلام کجاش گفته مهریه های سنگین قبول کنید که بعد نتونید از پس دادنش بر بیاید،اون موقعی که میخواین زن بگیرید،کله تون داغه،قبول میکنید،به فکر ندادنشید،بعد یه دفه گیر میفتید که چرا مهریه شو میخواد؟چطور موقعی که میخوای ببریش تو خونت بایدجهیزیه اش هم کامل باشه،هم بهترین.توقعشم کم باشه،با همه چیزبسازه،بیکاری،بی پولی،بداخلاقی،بشینه زندگی کنه،که بعد از چند سال آقا پیش خودش فکر خیلی آدم خوب و مهمیه،یادش بره کی سختیای زندگیو باش تحمل کرده،بره سراغ یکی دیگه.البته استثناءم توشون هست،که خیلی کمند،اصلأ زنا اشتباه میکنن همون بعداز عقد باید حداقل یک سوم مهریه شونو بگیرن،اما مهریه شونم نه اونقدر کم باشه که ارزش آنچنانی نداشته باشه،نه اونقدر زیاد بیچاره اش کنن،طرف همون اول پشیمون بشه.نه چهارده تا سکه،نه چهارصد تا،آخه خدای نکرده اگه کار به طلاق بکشه،اگه شاغل نباشی،یا کلأ از هیچ جایی پشتوانه مالی نداشته باشی،با چهارده تا سکه میخوای چیکار کنی،شمایی ام که مهریه خیلی بالا میخوای،آخه اگه طرفت نخواد زندگی کنه،کاری باهات میکنه که همه مهریه اتو بهش ببخشی یه چیزی ام بذاری روش،تا طلاقتو بگیری،تازه این آقا وآقایونی که طرز فکرشون اینطوره،اصلأ چرا ازدواج میکنن،که یه موقع خانماشون مهریه شونو بخوان.

  2. اول باید بری همون مهظری که عقد کردی رونوشت بگیری،بعدأ برب دادگاه،البته همون مهظرم میتونی اجرا بذاری

   1. اول باید بری همون مهظری که عقد کردی رونوشت بگیری،بعدأ بری دادگاه،البته همون مهظرم میتونی اجرا بذاری

 52. باسلام. حدودا دو ماه عقد کردیم الان نامزدم حرف بهانه کرده و کار به قانون بکشه میتونه مهریه اش رو ازم بگیره درحالی که هیچ اتفاقی نیفتاده باشه؟

 53. واقعا اگه زن بخواد کاسب خوبی میشه باشخصی عقد میکنه نامزد میکنه و نزدیکی هم انجام نشده بخواد به مهریه…برسه شغل خوبیه دوباره میره سراغ یکی دیگه خیلی مسخرس بخاطر اینه طلاق الان از طرف زن اجرا میشه،حداقل اومد توزندگی حقه شه که نزدیکی کرده باشه این باید قانونی باشه.نه اینکه هیچی نشه جور قنچه گل بیاد وغنچه بره آیا این حقه مهریه بگیره؟؟؟

 54. سلام.من مهر عندالمطالبه صدو چهارده سکه تمام دارم.شوهرم ی ماشین شش میلیونی داره.خونه به اسم باباشه.پولم نمیدونم چقد داره.کارشم تعمیرکاره.چطوری میتونم ازش مهر بگیرم یا بندازمش زندان؟و چقد طول میکشه؟صفحه مهریه رو من و شوهرم امضاکردیم.

 55. دنیا
  با سلام و وقت بخیر
  22سال سن دارم..3ساله که به عقد همسرم که 10سال از من بزرگتره در اومدم اما هنوز زندگی مشترکمون رو شروع نکردیم..با این حال بینمون عمل زناشویی رخ داده و من شرعا زنشون محسوب میشم
  ایشون با اینکه از وضع مالی خوبی برخورداره اما تمام این 3سال فقط دروغ گفته که یکم دیگه صبر کن تا بریم سر زندگیمون…اما هیچ تلاشی برای شروع زندگیمون نکرده و الان 6ماهه که کلا منو ترک کرده..و آخرین باری که 6ماه پیش باهم صحبت کردیم به من گفتن اگه زندگیتو میخوای باید بیای با مادرم تو یه خونه زندگی کنی..ایشون11تا خواهر و برادر هستن و من تنها فرزند خونوادم هستم..مادر پیر و بداخلاقی دارن که تو این 3سال شدیدا اذیتم کرده حتی از راه دور..با این تفاسیر ایشون ترکم کرده و به هیچ وجه تو این 3سال هم بهم نفقه پرداخت نکرده و به هیچکدوم از مسئولیتهاش عمل نکرده
  حالا آقایونی که میگید یک زن چرا باید مهریه بگیره..بگید ببینم الان حق منه زن که تو22سالگی دارم به پای آدمی که باهام بازی کرده میسوزم چیه؟آخه انصافتون کجا رفته..شماهایی که اینجوری مدعی هستین مردین؟شماها فقط نر هستین

 56. سلام خانمی۳۲ساله هستم و۸ساله ازدواج کردم کارمندهستم وتمام خرج ومخارج با منه از پول پیش خونه گرفته تاخریدن ماشین وخوردوخوراک ولباس ۲تابچم و…همسرم کارش آزادهست ولی کارنمیکنه شغلشون کابینت mdfسازی هست ولی تن به کار نمیده درآمد ماهیانه اش ماهی حدود۵۰۰ هست هیچی هم نداره به شدت بددهن هست وفحاشی میکنه که همه فامیل ها وآشنایانش هم میدونن کتکم هم میزنه قبل ازدواج بیماری روحی هم داشت اختلال دو قطبی که من چندسال بعدازدواج فهمیدم…چندبارهم بهم گفته اگه ازم جدابشی سرت رومیبرم میخواستم بدونم بهترین راه برام چیه واقعا ازدستش خسته شدم عین خیالشم نیست که مرد خونه هست تقاضای طلاق یا طلب مهریه درضمن هیچی هم نداره لطفا راهکاربهم بدین… سپاس گزارم

 57. باسلام. من ازدواج موقت کردم. مهرم 5سگه است دیروزرفتم اداره ثبت گفتن برودادگاه. میخواستم بدونم هزینه های اجرایه این 5سکه چقدمیشه. وازهمه مهمترچقدرزمان میبره؟ درضمن پول پیش خونم هست. ولی میخادخونروعوض کنه. واسه همین میگم چقدطول میکشه تابگیرم پول پیشو

 58. با سلام. آیا بعد فوت شوهر،در صورتیکه مادر،(زن)قیم فرزند هفت ساله خویش است و قیم نامه دارد(توضیح اینکه پدر شوهر در قید حیات نیست)اگر زن تصمیم به اجرای مهریه از طریق اداره ثبت کند، آیا باید قیم تغيير کند؟

 59. سلام. من میخوام برم درخواست مهریه بدم ولی هزینه هاش زیاده میخوام بدونم بعد محکوم شدن همسرم به پرداخت مهریه هزینه های من تو این مسیر به گردن اون میوفته یا نه؟؟؟

 60. سلام.مادربزرگ من فوت کرده.مادرم به طرفیت از خودش میخواد دادخواست مطالبه مهریه بده.سند ازدواج دست ما نیست و خاله ام هم سند نمیده.امضا هم بقیه نمیان بکنن.آیا میشه بدون وجود سند ازدواج مادربزرگم و بدون امضای بقیه به نسبت سهم مادرم دادخواست مطالبه مهریه بدیم؟نه کپی سند داریم و نه اصل آن.سپاس فراوان

 61. سلام .من سبرده مشترك به اسم 3 نفر دارم اكر همسر بنده تقاضا مهريه كنه ميتونه همه مقدار رو بكيره يا يك سوم ؟

 62. من هم مجبوربه اجرا گذاشتن مهریه ام شدم بعدازفوت همسرش همسر دومش شدم پسرش راازکودکی بزرگ کردم وخودش اعتراف میکند واقعا مادری کردم اماالان ازمن خوشش نمیاید میگوید توخوبی ولی من ازقیافه ات خوشم نمیادتاریخ مصرفت تموم شده قیافه بدی ندارم همش بخاطر دیدن تصاویر اینترنتی ومقایسه همسرش با انهاستشغل پردرامدی داره وباعث شده دختران زیادی به اوپیشنهاد رابطه بدن یاتقاضاکنن زنتوطلاق بده ماروبگیر الان یکساله منوترک کرده درخارج ازکشور به بهانه اقامت بایک پیرزن خارجی پولدار زندگی میکند توسط یکی ازدوستانم پرده ازخیانتش برداشتم بااینحال بخاطر اسم طلاق نمیخواهم ازش جداشوم اما مجبورم تاخانه وزندگی رانفروخته ومرااواره نکرده مهرمو اجرابگذارم اومایل به جداییست یا میگوید باید اجازه ازدواج بدهی تازگیها متوجه زنی درایران شدم که میخواهد بااونیز ازدواج کند درواقع یکی درایران ویکی درخارج داشته باشد وکناراینهمه نامردی توقع دارد اجازه ازدواج بدهم درضمن بچه ای هم ندارم همه زندگیمو پای خودش وفرزندش ریختم اما خیری ندیدم ایا هنوزم انتظاردارید درقبال اینهمه نامردی وشکنجه روحی مهراجرا نگذارم؟

 63. با سلام وخسته نباشید خدمت همه دوستان
  من و خانومم عقد کرده ایم بنا به درخواست و اجبار از سوی پدر عروس مهریه 500 سکه شد، البته قبل از عقد به صورت لفظی با خانوم توافق کردیم که بعداز عقد مهریه رو به اندازه قانونی یعنی تا 110 سکه کاهش بدیم
  الان میخوام بدونم چه متنی چه تعهد نامه ای از خانومم بگیرم که بعدا هیچ حرف و حدیثی نداشته باشه
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

 64. باسلام وخسته نباشید
  من خانمی هستم که همسرم باتصادف فوت شدن ومن برای توقیف دیه مهریموازطریق اداره ثبت اجراگذاشتم ویه چک سیصدمیليونی که برادرشوهرم ازکيف همسرم دزدیده وبه اجراش گذاشته،حالاتکلیف مهریه چی میشه؟؟؟ضمناچک سفیدامضابوده ولی برادرشوهرم بخاطراینکه من دیه نگیرم خودش مبلغ را نوشته توش وشاهددارم توروخداکمکم کنین

 65. باسلام وخسته نباشید
  من خانمی هستم که همسرم باتصادف فوت شدن ومن برای توقیف دیه مهریموازطریق اداره ثبت اجراگذاشتم ویه چک سیصدمیليونی که برادرشوهرم ازکيف همسرم دزدیده وبه اجراش گذاشته،حالاتکلیف مهریه چی میشه؟؟؟ضمناچک سفیدامضابوده ولی برادرشوهرم بخاطراینکه من دیه نگیرم خودش مبلغ را نوشته توش وشاهددارم توروخداکمکم کنین

 66. باسلام و خسته نباشید مهریه همسرم ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی میباشد ایشون از طریق ثبت اسناد حدود ۴۳ سکه را ارزیابی نموده است که معادل ۶۸ میلیون قیمت گذاری شده که از فیش حقوقی بنده در حال کسر شدن میباشد و مابقی را هم برای ممنوعیت خروج از کشور به اجرا گذاشته بود بعد از گذشت چند ماه از دریافت مهریه با مراجعه به ثبت اسناد و انصراف از ۵۱ سکه جهت دریافت این ۵۱ سکه از طریق دادگستری اقدام نموده است آیا طبق قانون مجاز به این کار میباشد؟ و آیا میتوان همزمان از دو مرجع قانونی جهت دریافت مهریه اقدام نمود؟

 67. سلام خسته نباشید. من اخطاریه برای همسرم فرستادم اگه تو مدتی که اخطاریه مهریه حدود یک هفتس شوهرم سند ماشینش رو به نام کس دیگه ای بزنه آیا فرار از دین ش ثابت می شه و قابل بازگشته؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا