فرم های آماده

هزینه های مربوط به طرح صنعتی

 

 

پیوست3– ( هزینه های مربوط به طرح صنعتی)

 

ردیف اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی
1 حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه

هزنیه هرطبقه اضافی در اظهارنامه

50.000

20.000

150.000

60.000

2 حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول

حق ثبت هر طبقه اضافی برای پنج سال اول

450.000

100.000

1.350.000

300.000

3 حق ثبت تمدیدبه ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم

حق ثبت تمدید هرطبقه اضافی برای پنج سال دوم

900.000

200.000

2.700.000

600.000

4 حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم

حق ثبت تمدید هرطبقه اضافی برای پنج سال سوم

450.000

100.000

1.350.000

300.000

5 جریمه تأخیر در تمدید ثبت  دوره پنج ساله دوم 200.000 600.000
6 جریمه تأخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله سوم 100.000 300.000
7 هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره برداری یا اعراض 50.000 150.000
8 حق ثبت انتقال قراردادی و قهری 300.000 900.000
9 حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن نصف هزینه انتقال قراردادی وقهری
10 هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن 25.000 75.000
11 حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن 50.000 150.000
12 حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری) 50.000 150.000
13 هزینه صدور گواهی المثنی 100.000 300.000
14 هزینه رونوشت مصدق 5.000 15.000
15 هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدورگواهی نامه طرح صنعتی 15.000 45.000
16 هزینه رسیدگی یه اعتراض به رد ثبت 500.000 750.000
17 هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت 1.500.000 3.000.000
18 ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه 3.000.000 4.500.000
19 هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدأ 50.000 150.000

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا