ارثخانواده

شرایط تقسیم ارث

download

بخوانید در این قسمت ریزه کاری های تقسیم ارث را از زبان یک متخصص دادگستری ، همان طور که می دانید همه چیز برای تقسیم ارث روی اصول می باشد .

تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد. در مقابل برخی نیز سهم الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می شود.

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه می رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید هیچ فردی نمی تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می کنند. در برخی خانواده ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه ای که حقوقش (سهم الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

در گام دوم او باید مدارک محکمه پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارائه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.

این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می کند، یعنی فرزندان با این که می دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می گیرند. این گروه از زنان برای احقاق حقشان باید چه کار کنند؟

در مورد این افراد هم وضع به همین شکل است. در واقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذی صلاح مطالبه کند.

اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟

از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

در برخی موارد دیده می شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش یا بقیه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخلیه خانه برای تقسیم ارث نمی شوند. آیا آنها چنین حقی دارند و اگر ندارند بقیه وراث باید به چه طریقی آنها را از ادامه این کار بازدارند؟

با استناد به ماده ۸۶۷ قانون مدنی که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیون وی را به رسمیت می شناسد نه تنها مادر بلکه هیچ ورثه ای چنین حقی ندارد، اما گاه این تصرف غیرقانونی در خانواده مشاهده می شود که در این صورت تک تک وراث یا همه با همکاری یکدیگر می توانند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخلیه و تقسیم ترکه یا فروش آن و حتی اجرت المثل ایام تصرف غیرقانونی را مطالبه کنند.

گاهی اوقات نیزدر مورد ورثه ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ اندازی های آنها بلاتکلیف می ماند. در این وضع ورثه باید چه کار کند؟

اصولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.

اگر در وصیت نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به طور مساوی تقسیم شود آیا این وصیت نامه قابل استناد و اجراست؟

با استناد از مفهوم مخالف ماده ۸۴۳ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می داند نظر به این که ارث و بهره مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می کند یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست پس محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می تواند آن را برای برخی ورثه وصیت و وراث دیگر را از آن محروم کند.

پس طبیعی است اگر این یک سوم برای عده ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می کند و این موضوع را در وصیت نامه اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

اصلا در موضوع ارث، وصیت نامه چقدر ارزش دارد چون دیده شده حتی وصیت نامه ای که به صورت محضری تنظیم شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی روند؟

طبق شرع و ماده ۸۴۳ قانون مدنی، مفاد وصیت نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر به آنها کمک مالی کرده باشد و آن پول مثلا صرف خرید خانه، ماشین یا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها این مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده می شود؟ آیا وراث می توانند از پرداخت این مبالغ به شخص مورد نظر خودداری کنند؟

فرزند یا فرزندان می توانند بقیه طلبکاران متوفی، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با فهرست کردن هرگونه مساعدت مالی به والدین خود و با ارائه دادخواست حقوقی به طرفیت وراث دیگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرین شاخص روز تادیه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.

حالا اگر شخصی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اموالش به چه طریق میان طبقات ارث تقسیم می شود؟

از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها.

بدیهی است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.

مالیات بر ارث یکی از موضوعاتی است که ورثه همواره از آن بیم دارد. بگویید چرا دولت چنین مالیاتی را پیش بینی کرده و مبنای محاسبه آن چیست؟

اصولا مالیات بر درآمد و اموال و حقوق مالی اشخاص تعلق می گیرد و از آنجا که سهم الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می شود طبق قانون مالیات های مستقیم، بر اساس تعرفه های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است مشمول مالیات می شود. میزان این مالیات طبق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون از ۹ تا ۷۰ درصد محاسبه می شود که میزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغیر و متفاوت است.

البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه ای محاسبه می شود و معافیت های مالیاتی نیز در آن اعمال می شود، مبلغ آن قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می شود به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی گیرد، مشمول مالیات نمی شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام علیه السلام : 

اخلاق هر کدام شما بهتر است،ایمانش بهتر است.

نوشته های مشابه

‫179 دیدگاه ها

 1. جنانچه دختر زودتر از مادر خود فوت كند و داراى شوهر و فرزند نيز باشد

  از او بچه نسبت به مادرش ارث ميرسد

  مورد ارث غير منقول ميباشد

 2. با سلام میخواستم بپرسم که اگر پدر خانواده ای فوت شده باشد و حال مادربزرگ خانواده فوت شده و موقع تقسیم ارث باشد. آیا به فرزند یا زن آن مرحوم ارثی نخواهد رسید؟ لطفا جواب را هرچه سریعتر اطلاع دهید.

  1. آق شدن ازارث پدریا مادرهرکدام مربوط به مال واموال خود دارندکه اگرفرزندی قبل ازمادرفوت کندفرزندان اوازمادربزرگ خود نمی توانند ارث ببرندوهمینطوراگرفرزندی فبل از پدرخود بمیردفرزندان اونمی توانند از ارث پدربزرگ خود ارث ببرند

  2. سلام اگر شخص متوفا فقطیک برادر ودو خواهر داشته باشد سهم آنها از ارث چگونه است؟

  3. متاسفانه ارثی نمیرسد. بنابرقانون فقهی اسلامی چنانچه وارث پیش از پدر یا مادر خویش فوت کند سهمی از ارث نمیبرد. البته این قانون به نظر حقیر باید اصلاح شود

 3. أيا فرزندي كه فوت شده چه زن يا مرد از والدين ارث ميبرد كه به فرزندانش برسد؟

  1. بله… در صورت فوت زوجه(زن) اگر زوجين داراي فرزند باشند سهم زوج(شوهر) يك چهارم است و اگر فرزندي نداشته باشد يك دوم

  2. باسلام
   شوهر با وجود فرزندان فقط یک چهارم ارث می برد
   ولی اگر آن زن فرزند نداشته باشد یک دوم ارث می برد .

 4. با سلام
  اگر پدری فوت کند و وصیت نامه نداشته باشد وفرزندان خود یک قرارداد دستی باحضور شاهدین معتبر وزنده در مورد اموال پدری بنویسند ایا قرارداد معتبر است .
  چون مدت زیادی از قرارداد گذشته فرزندان تعدادی از اموال را به نام خود کرده اند اما در قرارداد آن اموال قید شده است.
  ایا یکی از طرفین می تواند در مورد نحوه تقسیم ارث دوباره شکایت کرده وشکایت او معتبر خواهد بود؟

  1. در مورد پاسخ این سوال میخواهم بدانم چون ما هم همچین موردی داریم اگه میشه پاسخش را به بهم ارسال کنید ممنون از لطفتان

  2. سلام
   پدر و مادر بزرگ من ۱۷ سال است که مردن
   خانواده پدرم ۵ فرزندن
   بعد گذشت این همه سال با اینکه چندین بار پدرم گفته اینها هیچکدام از اموال را تقسیم نکردن
   پدرم افراز زده
   میخواستم بدونم اگه همکاری نکنند چقدر ممکنه طول بکشه؟
   تازه از طرف ادارا ثبت به خواهر و برادراش نامه فرستادن جهت اطلاعشون‌ از افراز

 5. آیا شخصی قبل از فوت می تواند اموالش رابه صورت مساوی بین فرزندان تقسیم و به یک نفر از فرزندانش ندهد . به طور متال اگر 5 فرزند دارد به4 تا بدهد و به اون یکی ندهد . وآیا آن 4 فرزند با همکاری هم میتوانند آن یک نفر را از این تقسیم محروم کنند ؟

  1. ایا شخصی با 80 سال سن وداشتن بیماری زوال عقل والزایمر میتواند کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به نام 3 تن از پسرانش نماید وبقیه وراث که همگی دختر میباشند را از ارث محروم کند؟ البته در اینجا تبانی پسران را نیز نباید نادیده انگاشت لطفا راهنمائی بفرمائید

   1. در صورتی که بیماری آلزایمرشان از تاریخ عقد ان قرارداد به قبل توسط پزشکی تایید شود با در دست داشتن مدارک میتوان ان تقسیم ارث را توسط دادگاه منقضی کرد .احتمالا در این ماجرا هر ۳ برادر در تبانی با یکدیگر نقش داشته اند و در صورت اثبات این ماجرا میتوان از هر ۳ برادر شکایت کرده و برای گرفتن رضایت شما انهارا وادار کنید که حق الارث خواهر را برابر با خودشان بدانند یعنی هر خواهر نیز بعنوان یک برادر حساب شود.

 6. با سلام
  آیا سهم ارث از مادر برای دختر و پسر به میزان مساوی تقسیم می شود یا نه ؟
  با تشکر

  1. با سلام
   در قوانین ارث و میراث باید فرزند تحصیلکرده و شخصی که کار میکند و برای مادر خود نهایت تلاش را برای زنده ماندن کرده و به پدر با مجود نبود احترام قایل است طبق قانون دو سوم کل ارث را دریافت کند و مابقی یعنی یک سوم بین هر تعداد دختر و پسر به صورت مساوی طبق صلاحدید مقامات تقسیم گردد.
   مصوبه سازمان….رزومه کاری و تحصیلات اهم موضوع در تعیین سهم ارث است
   تبصره فورس ماژور..پسر سهم ۲ برابر ندارد.

   ضمن تشکر
   خانم دکتر سارا قربانی نیا
   Looking forward to hearing from you as soon as possible
   Thenks for cooperating with me

 7. اگر پدر خانه فوت کند و مادر باردار باشد آیا به غیر از فرزندان به جنینی که در شکم مادر هست هم ارث میرسد؟
  خواهشمند هستم به زودی جواب سوالم را بدهید
  با تشکر

 8. با سلام
  14 سال است که مادر نیز بعد از فوت پدر رهسپار دیار باقی شد و ورثه آپارتمان مسکونی واقع در تهران دو خواهر+فرزند یکی ازآنها در آپارتمان مسکونی بودند و دو خواهر ویک برادر طلب ارثی بنا بر شرایط از آنها هرگز نکردند.
  7 سال پیش یکی از خواهران ساکن نیز فوت شد ،انحصار وراثت شد و شفاها به خواهر دیگر ساکن از طرف سایر ورثه گفته شد: ” ایشان و دخترش تا پایان تحصیل دانشگاهی دخترشان میتوانند رایگان و در بست در آپارتمان زندگی کنند»
  الان حدود 4 سال است که خواهر زاده ساکن درسش پایان یافته وشاغل است.
  ما دو خواهر دیگر به خواهر ساکن و برادر طی این مدت بعد از مذاکرات وپیشنهاد فروش سهم خود به آنها کردیم و در بی نتیجگی مذاکرات ،ناچارا طبق قانون در طی 4 سال 3 نامه سفارشی دو قبضه با اشاره به ظبط فتوکپی برای دادگاه دولت جمهوری اسلامی با پیشنهاد فروش سهم خود را با اایشان مطرح کرده و در صورت عدم توانایی توصیه فروش کامل ملک و تقصیم سهام بین ورثه ، بخصوص که ما هر دو خواهر پیشنهاد دهنده بهیج وجه توان پرداخت تعمیرات و شارژ روز افزون آنرا نداریم و همسایگان کل ساختمان همگی خواهان باز سازی کل این ساختمان با عمر 35 ساله آن هستند. مختصرا هرگز جوابی از ایشان به ما داده نشده است. سوال ما از حضورتان اینست :
  _آیا حق فروش حق این دو سهم را به افراد غیر این دو ورثه ناهمراه داریم؟ واگر آری از کجا باید اقدام کرد.؟
  _یا رسما رجوع به دادگاه و تقاضای رای اقدام به فروش از طریق قوای قانونی نمود.

 9. یا سلام
  خواهش میکنم راهنماییم کنید
  مادربزرگ من دارای دو فرزند است یکی داییم و دیگری مادرم که مادرم هم تنها فرزندش من هستم یعنی من هم تک فرزندم و هم تک نوه
  داییم از کودکی دارای مشکل روحی بوده و در آسایشگاه هست
  من می دونم که ارث مادر بزرگم تقسیم بر 3میشود و دوسهم آن به داییم و یک سهم به مادرم میرسد
  سوال من این است که آیا به دلیل ناتوانی داییم ارث او را دولت برمیدارد؟؟؟
  و اگر چنین است من میتونم از مادربزرگم یک صلح نامه بگیرم که تا زمانی که ایشون زنده هستن اموالشون برای خودشون باشه و بعد ازفوت ایشون اختیار اموالشون با من باشه؟؟؟
  خواهش میکنم جواب سوالمو زودتر بدید

 10. با سلام
  اگر شخص وصیت کننده در هنگام حیات فرزند خود را از ارث محروم کرده باشد ودر این رابطه یک برگه دست نویس دارا باشد وپس از فوت در وصیت نامه ی خود در این مورد چیزی قید نکرده باشد آیا ارثی به وارث خواهد رسید?

  با تشکر

 11. درقانون برای جنینی که درشکم مادراست دوبرابرارث یک پسر از ترکه ارث پیش بینی شده است وگرقرارباشدارث ازطریق دادگاه تقسیم شودقاعدتا این مقدار ازترکه تازمان تولد نوزادمحفوظ خواهدبودواین مهم به خاطر این است که ممکن است مادر2قلو باردارباشد واگرجنین زنده متولدشودازماترک ارث میبردوچنانچه نوزادیک نفر دختر یا پسرباشدبه میزان معین خودارث می برد والباقی ترکه بین سایرورثه منقسم می گردد

 12. –سلام بنده دچار تناقضی بین دو تا بند قانون شدم و سردرگمم اگر کمکم کنین ممنون میشوم در جایی قانون طبق نوشته تان میگویدد که: ((اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟
  از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.)) …..
  –و در جایی دیگر که وراث میتوانند با استناد با این بند قانون اولی را نقض کنند : ((صولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.))…
  –نحوه تشخیص به چه صورت میباشد؟؟؟

 13. براي تقسيم يك ملك اگر از بين ٤پسر يه نفر بخواهد بفروشد ديگران راضي نباشند ايا به داد گاه شكايت ميتواند بكند؟؟؟؟؟

  1. آیا از وسایل عتیقه. مادرم که. سه. فرزند دختر و یک فرزند پسر دارد. اگر مادرم فوت بکند. به پدرمان سهمی میرسید یا نه. و چند سهم به فرزندان دختر و پسر می رسد

  2. باسلام آیا پدر میتواند باوجود داشتن چند فرزند بدون خبر داشتن بقیه همه اموال خود را به نام یکی بکند یا بهش بفروشد ولی اون فرزند مبلغی پرداخت نکرده باشد وهمه به نامش باشد لطفا راهنمای کنید

 14. سلام من پدربزرگم 8پسردارد و ٢تادخترخودش هنوز زنده است به پسرها هركدوم خانه ومغازه چند ملياردي داده وجوري اين اموال روبه اونا داده وبه نامشون كرده كه پسراش اين اموال رو از پدر بزرگم به يك قيمتي خريدن حا لا همي دارايش رو به اسم اونا كرده و اين دوتا دوختر رو ازارث محروم كرده ايا پدربزرگم چنين حقي دارد يا نه ما ميتونيم شكايت كنيم گفته به دختراش به اندازي يك زره چيزي نميدم چكار كنيم ممنون ميشم اگه راهنمايي مون كنيد

 15. باسلام سوالی داشتم خدمت کارشناس محترم خدمت شما عرض نمایم پدر من قبل فوت یکی از املاکش رو با رضایت کامل خودش بنام من نمود .حال بعد از فوت کردن پدر یکی وارثان میگوید که حق نداری و شکایت میکنم لذا خواهش میکنم راهنمایی نمایید

 16. با سلام.
  اگه پدر خانواده فوت کنه آیا برای فرزند پسر آخر قانونی هست که توی آن خانه بماند و از مادر پیرش هم نگهداری کند، درصورتی که سایر زمینهای وی بین بقیه فرزندان تفسیم شوند؟

 17. سلام اگر متوفی یک زن یک دختر و فقط مادر داشته باشد تقسیم ارث چگونه است مادر حاجب دارد

 18. سلام .از مطالب منتشر شده کمال تشکر را دارم .
  سوال من در مورد ارث است .
  پدر بنده فوت کردند . پدر بنده صاحب یک پسر و دو دختر و یک همسر و مادرشان (مادر بزرگ بنده )که زنده هستند بود و پدرشان ( پدر بزرگ بنده ) فوت کرده است  . سهم ارث مادر بزرگ من چگونه است .
  همه خانواده وکالت تام به من داده اند برای انجام همه امور و مادربزرگ بنده نیز در زمان دادن وکالت که سه سال پیش بود گفت هیچ چشمداشتی به اموال پدرم ندارد و سهم خود را بخشیدند و من کارها را انجام دادم و سند به نام وراث زدم .اکنون بعد از سه سال و به تحرک عمو ها و یا عمه های من ایشان نظرش برگشته و ایشان اکنون ۹۰ سال دارد . از نظر شرعی ما چکار باید بکنیم . ایا انسان میتواند شرعا هبه ای  را که انجام داده   بازگرداند .

 19. با سلام
  پدری ک با ازدواج اول دارای ۲ فرزند بوده دختر و پسر و در سن ۴سالگی پدر مادر را طلاق داده بدون هیچ کمک مالی با ۲ فرزند با پدر بزرگ زندگی کرده . .«۱۳۴۲ ه ش ».پدر تقریبا هیچگونه کمک مالی یا شرایط حداقل زندگی را مهیا نکرده…پدر از زن دوم صاحب ۲ فرزند شده با تمام امکانات و مهیا برای خانواده دوم …قانون ارث در این مورد ب چه نحوی برخورد نسبت ب ۴ فرزند دارد٬ ۲ دختر ۲ پسر ٬…با تشکر

  1. ادامه سوال :

   اگر پدر در قید حیاتش اموالش را بین زنش و دو فرزندش ( ازازدواج دوم )تقسیم کرده ..و دو فرزند قبلی ( من و خواهرم از ازدواج قبلی ) محروم …حال تکلیف چیست ؟

 20. با سلام
  در صورت فوت شوهر و نداشتن فرزند به چه اشخاصی ارث می رسد. پدر و مادر شوهر فوت گردیده و فقط خواهر و برادران شوهر زنده می باشند. آیا به خواهر و برادر در صورت زنده بودن زن متوفی ارث می رسد؟

  1. بنده یک برادردارم مدت سی هفت سال قبل پدرم فوت کردوبرادرم درحضورشاهدین ازمن رسیدگرفته که ارثیه منقول وغیرمنقول رابه من داده درعوض هیچی به من نداده آیاراهی برایم هست که بتونم ارثیه پدری راازش بگیرم

 21. آیا قانون جدیدی اومده ک ارث بصورت مساوی بین خواهد و برادر تقسیم میشه؟این ارث از دایی ب خواهرزاده میرسه

 22. سلام ببخشید من همسرم از خانوم اولشون که فوت کردن 2 فرزند دخترو پسر دارن . و 2 ساله که با من ازدواج کردن میخوام بدونم من 25 درصد از کل مال ایشونو ارث میبرم یا 25 درصد از تک تک اموالشون؟

 23. با سلام
  پدر ما بر اثر تصادف فوت نموده و دیه ایشان طبق قانون در ماه حرام 220میلیون تومان میشود , ما یک برادر و پنج خواهر هستیم این مقدار پول چگونه و به چه اندازه ای بین ما تقسیم میشود.
  با تشکر از شما

  1. با سلام. ارث به شرط زنده دنیا آمدن تعلق میگیرد هر چند لحظه ای پس از دنیا آمدن فوت کند.

  2. سلام
   اگر والدین پدرتان در قید حیات نباشند اول یک هشتم مبلغ به مادرتان میرسد و باقیمانده تقسیم بر ۷ شده دو قسمت به شما و یک قسمت به هر خواهرتان میرسد.

 24. سلام خسته نباشید ما چهار فرزند پسر و یک خواهر هستیم بعد از فوت پدر تقسیم ارث ورثه را انجام داده به جز خانه ای که توش زندگی میکنیم پس از مدتی خواهرم خانه ای برای خود خریده و از ما جدا شده حال درخواست کرده که خانه پدری را باید بفروشیم و من ارثیمو از خانه میخواهم حکمش چه میباشد لطفا راهنمایی کنید متشکرم

 25. پدرم ٤سال قبل فوت شدند و برادرم سال گذشته از دنيا رفتند ايا همسر برادرم (كه از او يك دختر دارد)از دارايى مادرم و يا أموال پدر كه زمين است سهمى دارد

 26. با سلام.اگه ارث از ناحیه بقیه وراث به مزایده گذاشته شود.بنده به عنوان یکی از ورثه می تونم ادعا کنم من سهم الارث خودرا نمیفروشم

 27. با سلام
  وقتی احدی از وراث بخواهد سهم الباقی وراث را بخرد ولی بعضی موافق و بعضی مخالف آن موضوع باشند و اشخاصی که مخالف می باشند اصرار به فروش از طریق مزایده به قیمت کارشناسی داشته باشند چگونه می توان قبل از مزایده و خارج از آن سهم وراث را خرید ؟ آیا قانون در این رابطه فکری کرده است و یا راه حلی دارد ؟ با تقدیم احترامات فراوان

 28. با سلام و خسته نباشید
  آیا اگر پدر فوت کند و قبل از فوت اموال خود را تقسیم نماید ولی یک دختر کوچک که سنش 13 سال باشد و زیر برگه را امضاء نکرده باشد آیا میتواند پس از 30 سال ادعای ارث کنند در صورتی که ارث به او رسیده است و او ارثیه خود را فروخته.با تشکر

 29. باسلام بسیار خوشحالم که با شما اشنا شدم.چیزهای زیادی یاد گرفتم که خیلی ارزشمند بود ,از شما ممنونم وبراتون ارزوی موفقیت دارم

 30. لطفا پاسخ بدید,اگر پدری در زمان حیات ,به علت
  اعتقاد نداشتن به فرزند مونث ,تمام اموالش رو بین فرزندان ذکورش تقسیم کنه واین موضوع به صورت غیر علنی انجام بشه به طوریکه بعد از مدتی باعث کینه وجدایی بین خواهران وبرادران بشود ,بعد از فوت پدر چه حکمی دارد این در شرایطیست که هنوز پایه انتقال سند به نفع اولاد ذکور مشخص نیست,لطفا پاسخ بدهید

  1. سلام
   اگر انتقال سند در زمان حیات پدر انجام نشده باشد همه چیز طبق قانون تقسیم می شود

 31. سلام…لطفا سریع جواب مو بدید…
  میخام بدونم اگه پدرم که الان زنده هست و بخاد کلیه میراثش رو به من بده و بقیه برادرامو از ارث محروم کنه,آیا برادرانم میتونن شکایت کنن؟؟؟
  ممنون میشم اگه جوابمو زود بدید

 32. با عرض سلام خدمت شما .در پایان سال 94 مجلس سهم الرث بین دوختر و پسر برابر است ایا این درطرح در سال 95 قابل اجرا ؟

 33. سلام
  ما بعد از فوت پدرم همه ی اموال و به نام مادرم زدیم .حالا اگر من ارثم را بخواهم چطور میتونم بگیرم از راه قانونی ؟
  و یک سری اموال رو پدرم قبل از فوتش به نام مادرم کرده اینها جز ارث محسوب میشه؟؟

  1. با سلام وعرض أدب عموي بنده چند ماهي است كه فوت شدن وبدون فرزند بودند ايشون داراي يك خواهر نا تني كه از پدر يكي واز مادر جدا هستند ،همسر عمويم در قيد حيات هستند آيا ارث تنها به ايشون وعمه ي من ميرسد يا به برادر زادگان هم تعلق مي گيرد .با سپاس

 34. با سلام

  اگر خانه به نام مادر خانواده باشد و دارای دو فرزند پسر باشند و شوهر ایشان در قید حیات باشد ، پس از فوت مادر خانواده :

  اولا : به پدر و دو فرزند پسر به چه شکل و نسبتی ارث می رسد ؟

  دوما : در صورتی که خانه یک واحد آپارتمان با ارزش 260 میلیون تومان باشد ، آیا از چنین مبلغ ناچیزی که کل دارایی این خانواده هست مالیات کسر می شود ؟ اگر بله به چه میزان ؟

  با تشکر از پاسخ شما

 35. باسلام وخسته نباشيد
  لطفا راهنمايي كنيد
  اگر پدري درقيدحيات وصيت كرده باشدكه واحد مسكوني رادرمقابل عددفرضي به همسرم فروختم(سند درقيدحيات انتقال نيافته وبه صورت سوري)وايشان حق فروش به غيررانداردويكي ازفرزندان اصراربه فروش داشته باشدواحد راميتوان فروخت يانه.سهم پسرهاودخترهابه چه شكل ميشودوازحقوق بازنشتگي پدرسهمي براي فرزندان تعلق ميگيرد

 36. لطفا در خصوص عطف به ما سبق بودن قانون جدید ارث که 5 سال است اجرا می شود به تقسیم ارث قسمتی از اموال متوفی که بعد از 35 سال هنوز تقسیم نشده است اظهار نظر بفرمایید که کدام قانون در این خصوص نافذ است؟.

 37. سلام.
  نحوه و درصد تقسیم قرض و بدهی متوفی بین وراث چگونه است ؟
  آیا به نسبت سهم الارث است یا بطور مساوی دختر ها و پسر ها و نیز مادر در پرداخت دین و قرض سهم دارند؟
  بعبارتی قرض تقسیم بر تعداد بازماندگان می گردد.
  مادۀ قانونی مربوطه را نیز بفرمایید .
  سپاسگزارم.

 38. اگر فردی برای خود همسر دوم ب طور سیقه ای اختیار کند آیا بعد از مرگ مرد به همسر دوم(همسر سیقه ای)ارث تعلق میگیرم یا ن؟

 39. سلام
  چگونه می توانم انصراف از سهم ارث خود رابطور قانونی ثبت کنم.
  لطفا راهنمایی فرمایید
  الهه صادقی

 40. با سلام و خسته نباشید . پدری دارم که یک سال بعد از فوت مادرم ازدواج کرد . به اصرار خودش من و خواهرم برایش خواستگاری رفتیم و او با یک دختر مسن ازدواج کرد به مهریه 300 سکه بهار آزادی . در حال حاضر خانه و حقوق بازنشستگی و یک اتومبیل دارد ، خواهشمندم بفرمایید شرایط ارث و مهریه زن دوم پدرم و ارث برای من و خواهرم که هر دو متاهل هستیم چگونه است . در ضمن با یک حساب سر انگشتی فهمیدیم قیمت خانه پدرم از مهریه زن دومش کم تر است . یک دنیا تشکر از راهنمایی شما

 41. سلام خسته نباشيد من در زماني كه مادرم در حياتً بود تمام خرج مخارجش و حتي هزينه اي سنكيني از درمان بيمارستانش پرداخت نموده ام نزديك به ٥٠ ميليون به ايشان وجه نقدي و پول دارو پزشكي و عمل قلب داده ام و الان ايشان فوت شده اند. الان مادر من يك ملك دارد ايا من ميتوانم اين هزينه از بقيه خواهر برادام و از اموالش دريافت كنم ايا براي من تعلق ميگيرد لطفا كاملا راهنمايم كني

 42. با سلام و خسته نباشيد
  من و همسرم به صورت برابر پول گذاشته و در مسکن مهر خانه ای خریدیم، طبق قانون مسکن و شهرسازی و وام مهر سند به نام سرپرست خانوار میخورد. من به ناچار از گرفتن وام انصراف و به همسرم واگذار کردم. همسرم حاضر است به من وکالت نامه یا حتی وصیت نامه بدهد، ولی من با اطلاعاتی که دارم وکالت بعد از فوت باطل، و وصیت هم در صورت حذف پدر و مادرش از ارث قابل اجرا نیست…

  حال من به عنوان یک خانم چطور باید حقم را از آن خانه حفظ کنم؟؟؟

  در صورت نداشتن فرزند، زن چطور از شوهر ارث میبرد؟ تکلیف مهریه چه میشود؟

 43. با سلام
  خواهری داشتم که در سال 88 فوت شد و چون یک فرزند خوانده داشت و کوچک بود , و نمیدانست که فرزند خوانده است ، ما 4 تا برادر و خواهر هیچ ادعایی برای ارث نکردیم تا بزرگ شود و الان که آن پسر بزرگ شده و بالای 20 سال سن دارد. و موضوع فرزندخواندگی را فهمیده ، آیا الان میتوانیم ادعا برای گرفتن حقمان کنیم؟ از طرفی خواهر مرحوم ما اسم این بچه را هم در شناسنامه اش ثبت کرده ،و با همسر خواهرم ، وارث خواهرم میباشند. و سالها قبل هم همسر خواهرم تقاضای حصروراثت داد و ما به دلیلی که گفتم هیچ تقاضایی نکردیم و خودمان را معرفی نکردیم
  حال سوالم اینست که آیا الان میتوانیم تقاضای ارث نماییم؟.اگر همسر خواهرم ،در این سالها ،ملک خواهرم را به نام کس دیگری کرده باشد و یا به نام همسر جدیدش یا همان فرزند خوانده خواهرم کرده باشد، هم اکنون ما میتوانیم ادعایی داشته باشیم یا هیچ حقی به ما نمیرسد ؟ متشکرم

 44. باسلام ممنون میشمراهنمایم کنیدما۴برادر۲خواهرومادرکه۶ساله پدرمان فوت نموده حالایکی ازبرادرهاخاضربرتقسیم مساوی املاک نمیباشدوادعابرگرفتن ۲سهم داردوچون بقیه راضی براجرا ی حکم فروش درمزایده نداریم چگونه وازچه راه قانونی که زودتراقدام برتقسیم کنیم خواهشأراهنمایم کنید باتشکر

 45. باسلام خواهش میکنم منو راهنمایی کنید
  پدر من در حال حاضر زنده می باشد ویک دانگ از خانه ما را به برادرم بابت ارث و میراث بخشیده است و زیر برگه دست نویسشان قید کرده که برادرم حق واگذاری به هیچ کس تا زمان زنده بودنش را ندارد ولی برادرم به دلیل اختلاف با همسرش و صلح بین خودشان نیم دانگ به زن داداشم داد و زیر همون برگه نوشته نیم دانگ به مهناز میبخشم و نیم دانگ هم به دخترم بهار ولی اکنون همسرش مهناز تقاضای مهریه کرده و از برادرم جدا شده تا مهریه بگیره و به دادگاه رفته تا نیم دانگ خانه را بگیرد این مشکل پدرم است و می گوید من زیر برگه قید کردم تا زمان زنده بودنم حق واگذاری به غیر ندارد ولی الان نمی دانیم چه قانون و چه ماده ای برای حل این مشکل وجود دارد ایا با اینکه پدرم زنده است مهناز میتواند خانه را بگیرد ممنون میشم ما را راهنمایی کنید

 46. سلام درسال شصت وسه ارث خانه پدری رو تقسیم کردن درآن زمان نفری پنجاه شیش هزارتومن بوده من درآن زمان سقیر بودم الان اون ملک به قیمت یک میلیارد دویست فروخته شده برادرم میگوید به همان زمان ارث را محاسبه وبه تاریخ روز ارزش پولی نه ملکی می دهد لطفا راهنمایی کنید

 47. باسلام اگرپسری بعدازپدرفوت کند اماازدواج نکرده باشدوفرزندی نداشته باشد ایا بعدازفوتش ارث پدر به او تعلق میگیرد

 48. سلام.پدر من فوت کرده است که من و داداشم بچه هاشیم ومادرش هم در قید حیاته و مادرم هم خدا رو شکر زندس.میخواسم ببینم ارث چجوری تقسیم میشه؟

 49. با سلام
  مادر من فرزند خوانده قانونی است یعنی شناسنامه با نام پدرخوانده دارد پدر خوانده نیز هیچ برادرنداشته وخواهری داشته که در قید حیاط نیست این خواهر یک پسر ناتنی دارد آیا به نفر ارث تعلق می گیرد؟

 50. با سلام : پدر بزرگم 70 سال است فوت کرده و ملکی داشته بصورت حمام عمومی .که یک سوم درآمد آن را وقف خرج مسجدی نموده است .اکنون این حمام تبدیل به چند مغازه و بانک شده است .پدر بزرگ مادرم از فرزندش خواسته املاک ذکر شده وقف اولاد ذکور باشد نسل اندر نسل. مادر من و دیگروارثین دختر70 سال است از درآمدهای این املاک بی نصیب و از ارث محروم شده اند.این املاک بین پسرها دست بدست می شودو تحت عنوان متولی از در آمدهای کلان آن استفاده می نمایند. این از نظر قانون درست است؟ لطفا من را راهنمایی فرمایید.

 51. سلام درسال 72برادرم برروی کامیونی که همه برادرانم کار میکرد تصادف کرد وازدنیا رفت پدرم وبرادرانم به همسر مرحوم که تنها یک پسر یادگار داشت گفتن تقاضای دیه نکن در عوض حق مرحوم از همه چی به فرزندش میرسد وصیت نوشت اما محضری نبود همه وراث شاهد بودن متاسفانه پدرم سال84فوت شد وبرادرانم تا الان هیچ حرفی نزدن اما الان که پدرم فوت شده ووصیت نامه نیست میگوین فرزند برادرمان حقی ندارد وباید بیرون برود امامن وبرادر بزرگم ودوخواهرم گواهی می دهند که برادر زادهام با ما برابر است حال شرع وقانون چه میگوید آیا برادر زاده ام حق دارد یا خیر همسر برادم میتواند الان تقاضای دیه شوهر مرحومش را بکند .بخاطر خدا که حق به حق دار برسد کمک کنید چکار کنم

 52. با عرض سلام واحترام
  من صغیر بودم پدرم فوت کرد 1 همسر صیغه ای با یک فرزند و 1 همسر دائم که مادر من باشد با 6 فرزند داشت پدر و مادر مرحوم هم در قید حیات بودند گواهی انحصار وراثت آن زمان نام تمامی آنها امده است حال پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری من فوت نموده و تمامی صغار کبیر گشته اند .
  1. آیا عمو و عمه های من سهم می برند درصد سهم ایشان چقدر است و اولویت کسر سهم از کل دارایی پدرم که یک ملک می باشد چقدر است.
  2. همسر صیغه ای ÷درم با توجه به اینکه اسمش در گواهی انحصار وراثت آمده سهم می برد یا فقط مهریه به ان تعلق می گیرد .
  3. ابتدا باید مهریه ÷رداخت شود بعد سهم همسر و بعد آن سهم ÷در مادر وبعد آن سهم فرزندان پرداخت شود.
  4. به کدام مرجع قضایی مراجعه کنم جهت دریافت تعیین % سهم الارث

 53. با سلام
  آگهی انحصار وراثت رو باید در کدام روزنامه دید؟
  منظورم اسم روزنامه هست : مثلا جام جم ؟ اطلاعات ؟ همشهری؟…..

  *….لطفا و لطفا هر کی میدونه منو راهنمایی کنه….*

  واقعا ممنون میشم

 54. همسر من فوت کرده و فرزندی هم نداریم ، پدر و مادر همسرم هم در قید حیات نیستن

  آیا ارث ایشون فقط به بنده میرسه یا خواهر و برادرهای همسرم سهم دارند؟

  بازم خواهش میکنم جواب بدین

 55. سلام.تشکر از پاسخ .ایا مردی که زن اولش در خواست طلاق و مهریه بصورت اقساط دریاف .ولی زن دوم فوت بخاطر زایمان حقوق زن بخاطر بچعه می گیرد .وراث پدر مادر بد شانس که سی سال زحمت دختر کشیده اند ولی بچعه از نزدیک خاک مادرش بخاطر حقوق بردند.ما در خواست سهم ارث مهر یه کردیم سؤال اینه .از سهم ارث شوهر از دارای دخترمان متوفی مثل بیمه سنوات ایا به زن اول که مهریه اقساط می گیرد از سهم شوهر به ما می رسد یا به اولی از ما سهم ارث است .تشکر

 56. با سلام شخصی در وصیت نامه دست نویس زمینی رابه عنوان ثلث معین کرده تابعد از فوتش در اختیار وصی که پسر بزرگش است قرار داده شود تا برابر قیمت زمین صرف نماز وروزه وامور خیریه شود وهمه وراث به جز یک نفر آن را امضا کرده اند.الان یک سال است که او فوت کرده وهمه وراث خواهان تقسیم این زمین هستند.وصی هم مخالفتی ندارد به این شرط که دینی برگردن او نماند و وراث قول دهند که پول آن را به میزان سهم خود صرف امور خیریه کنند.آیا وصی میتواند این کار را بکند؟اگر وراث راضی به این شرط نشدند میتوانند با کمک مراجع قانونی به استناد اینکه وصیت نامه دست نویس است اقدام به تقسیم ثلث کنند؟آیا وراث میتوانند به صرف اینکه وصی از نظر مالی توانایی ندارد و نخواهند زمین رابخرند ویا به غیر بفروشند میتوانندزمین را تقسیم کنند؟

 57. با سلام میخواستم بدانم چنانچه متوفی چک سفید امضا نزد کسی داشته باشد، آیا شخص صاحب چک میتواند با مورخ نمودن چک و مبلغ زدن آن ازماترک متوفی بهره مند گردد؟ با تشکرفراوان

 58. سلام.درصورتی که ورثه به وصیت اعتراض کنند تکیلف چیست؟ درصورتی که ماجزء ورثه نیستیم.وپدر ما زودتر از پدرش فوت کرد. وحالا عموها به وصیت اعتراض دارند. ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. سلام پدرم دو همسر داشت ده سال قبل فوت کرد،مغازه ای داشت که دست مستاجره وماچهار نفر از یک مادر فوت شده بعلاوه هفت برادر و خواهر از مادر ناتنی که در قید حیاط بود سهم الارث از مبلغ اجاره میگرفتیم.(یک هشتم به مادر ناتنی میرسید که میگرفت )مادر ناتنی یکماهی ست فوت کرده حالا از اون مغازه سهمی به اون میرسه که اون هفت نفر که از مادر ما نیستند به خودشون اختصاص بدن.؟لطفا جواب بدین.

 59. باسلام
  من دختر مجرد خانواده هستم ک پدرم فوت شده است,خواستم بدونم که آیا دختر مجردخانواده بادخترمتاهل بطوریکسان ارث میبرند یادختر مجرد بیشتر ارث میبرد بخاطر حق جهیزیه؟یا بعدازفوت پدر حق جهیزیه ای برای دختر مجرد درنظرگرفته نمیشود؟
  باتشکر

 60. سلام
  مرد جوانی فوت میکند که دارای دوفرزند دختر است و همسر او درقید حیات است
  پدر شخص فوت شده که طبق قانون قیم نوه های خویش است، به صورت مستقیم سحم الارث دارد یا خیر؟

 61. با سلام مادر بنده دو برادر داشته که یکی شهید شده.وبرادر دیگرش دوماه پیش تصادف کرده وفوت کرده .پدرشان ۴۷ سال پیش فوت کرده ومادرشان.دوباره ازدواج کرده واز شوهر دومش چهار فرزند داشت.میخواستم بدون از دیه تصادف برادران ناتنی ارث میبرن.ضمنا مادر وپدرشان هر دو فوت نمودهن.با تشکر

 62. باسلام:برادرم یکسال پیش به رحمت خدارفته اند ودارای همسر ودوفرزند دخترصغیر میباشند پدرومادرم درقید حیات هستند نحوه تقسیم ارث به چه نوع میباشد؟

 63. سلام؛من کل مطلب رو مطالع کردم و به چیزی که می خواستم نرسیدم.
  سوال من اینه که اگر یک زن مسن از همسر اولش یک فرزند و از همسر دومش دارای فرزند دیگری باشد؛همچنین یک فرزند خوانده(دختر)نیز داشته باشد.به هرکدام چه قدر ارث می رسد؟
  آیا زن مسن می تواند پسرانش یا یکی از پسرانش را محروم الارث کند و بیشتر دارایی اش را به دختر خوانده اش بدهد؟

 64. سلام میخواستم بدونم وقتی پدری مرد و قبل فوتش ۶دانگ خونه ب اسمش بوده و این مرد داری دوتا فرزند میباشد ایا پدر بزرگ انها با داشتن فرزندان اون مرحوم میتونه خونه رو ب اسم خود کند لطفا فوری راهنماییم کنید با تشکر

 65. با عرض سلام و خسته نباشید
  سوالی در رابطه با ارث مرد از زن داشتم
  اگر مردی فوت کند و همسرش قبل از او فوت شده باشد و دارای فرزندی به جز فرزند مشترکشان داشته باشند در اینصورت فرزندان و فرزند غیرمشترکشان چه مقدار سهم ارث میبرند؟

 66. این قانون 1/3 برای این گذاشتند تا اعضای خانواده همدیگه بشکل ارث ببینند اگر بحث پدرسالاریه که اولا حرف پدر گوش نکنی کف کوچه ای ثانیا خوب این را فقط شامل ارث اولاد به فرزند کنند در سایر کشورهای دنیاحتی میتونی برای ارث اینده پدریت وصیت کنی که بردار خواهرها سهم تو رو نبرند اگر مرده بودی اون زمان {کشته بودنت با ازار ادیت)

 67. مالیات بر ارث یعنی پول زوری که از مالی که قبلا هم مالیاتهای گوناگون از آن اخذ شده( لااقل در خمس میگویند اگر قبلا خمس مال را داده ای دیگر خمس نداری اما در این نوع مالیات براحتی بیشتر از سرمایه به دولت پرداخت میشود !!)
  فرض کنید پدر بزرگی پارسال فوت شده در حالیکه انواع مالیات را میداده حال ارث او با کثر مالیات بر ارث به فرزند او که پدر فرد باشد برسد
  و سپس در مدت کوتاهی پدر نیز فوت شود آن مال مجددا باید مالیات داده شود !!
  سپس خود فرد نیز فوت شود مجدد مالیات !!
  در واقع ارث مالی است که یک عمر آن طایفه بدست آورده اند و حال دولت خیلی سریع مالک آن خواهد شد
  آیا روح اسلام این گونه خواسته است ؟

 68. سلام . چنانچه مادرخانواده فوت کرده باشند و از خود ارثیه ای به جا گذاشته باشد و یکی از فرزندان پسر ، قبل از ایشان فوت کرده باشند آیا به ورثه پسر سهم الارث از طرف مادر تعلق میگیرد یا خیر ؟

 69. سلام اگه شخصی که فوت کرده ورثه درجه یک نداشته باشد و ورثه درجه دو داشته باشد ولی قبل از فوت با توجه به سن بالا و شرایط بیماری سخت فرزند ناتنی شخص فوت شده 3دانگ از خانه را به نام کرده ولی درسند زده شده که فروخته شده ولی خیلی زیر قیمت واقعی ملک.آیا ورثه درجه 2 میتوانند از فرزند ناتنی شکایت کنند برای 3دانگ ملک؟؟چون فامیلی فرزند خوانده اصلا با فامیلی فوت شده یکی نیست

 70. با سلام و خسته نباشید سوال من اینه که متوفی قبل از مرگش یگی از فرزندان پسر متوفی شهید شدن(,و الان یک پسر و دختر دارند) و مبلغ ارث ۲۵۰ میلیون است و تعداد وارثین ۵ پسر دو دختر و مادر خانواده هستند طبق قانون به هر کدام چه مبلغی ارث میرسد. خیلی ممنوم

 71. و آیا فرزندان پسر شهید ارث میبرند و مادر خانواده همسر متوفی و جزو وارثین هستند به چه نسبتی سهم الارث میبرند.سپاسگزارم.

 72. با سلام برادر زن بنده بعد از فوت پدرشان وقتی که همسرم به سن قانونی نرسیده بوده با دوز و کلک اقدام به فروش یک باب مغازه از اموال پدرزن را نموده و تا کنون نیز از بقیه مال منقول و غیره فقط برادر خانمم استفاده میکند وجو حیا به علت در قید حیات بودن مادر زنم اجازه نداده که ادعای ارث و تقسیم بکنیم حدودا بیست و پنج سال است که پدرزن فوت نموده . و اکنون خواستار تقسیم ارث شدیم که حاضر به اینکار نیست .1. آیا مغازه که آن زمان با جعل و فریب اقدام به فروشش کرده قانونی است یا خیر و میتوان مدعی شد یا نه و خانه که حاضر به تخلیه و تقسیم ارث نیست و تو این مدت استفاده نموده خسارت یا…. میتوان درخواست کرد .توضیح اینکه خانواده سه نفر وارث داشته . یک پسر و دوباره لدفا راهنمایی بفرمایید خداوند از شما راضی باشد .

 73. پیرو درخواست قبلی وارثان . سه نفر دو خاهر و یک بردار میباشد . وحساب بانکی و پول نقدها را هم برادر زنم برداشته است .با تشکر شایان

 74. سلام من مادرم ۱ سالیه فوت کرده و مادربزرگ مادرم ۱ خونه ب ارزش تقریبا ۲۰۰ ملیون تومنی داره و ۲ تا از فرزنداش در قید حیات هستن ۱ پسر ۱ دختر حالا سوال من اینه که ارثیه مادر خدابیامرزم ب من که پسر بزرگ خانواده(نوه) هستم میرسه یا نه؟

 75. اقا خدای این چه وضعشه .دایی ما داره با پول حال میکنه سر ننه من بیکلاه مونده .خو یکی نیست راهنمایی کنه .خخخخ .خو حالا من اگه از مادرم وکالت تام بگیرم میتونم سهم مادرم رو از داییم بگیرم .و اینکه اگه دائیم بخواد زمین را بفروشد ولی مادرم سهم از زمین بخواد و پول نیاز نداشته باشه .مثل هرچند متر که سهمش باشه رو براش سند بزنه چطوری باید اینکارو بکند .و چطوری زمین رو تقسیم میکنند که حداقل زمینی که بهمون بده بیفته سر جاده حق خوری نشه خخخخخخ .

 76. راستی یادم رفت بگم حالا دایی ما تو زمینی که مال پدر بزرگمه ی شرکت اومده کرایش کرده و ماهی ۸ میلیون تومان به عنوان اجاره ازشون میگیره .ما هم بعد ۶ ماه فهمیدیم که اینکارو کرده حالا باید چکار کنیم .خدایی مردم دایی دارم ما هم یعنی دایی داریم .خخخخخخخخخ

 77. مادرم چند سال پیش فوت کرده و امسال هم مادربزرگم آیا فرزندان مادرم که خودمم جزوشون هستم بجای مادرم میتوانیم از مادربزرگم ارث ببریم یعنی جزو وارثان باشیم

 78. سلام خسته نباشی لطفا جواب من را بدهید . ماچند سال پیش یک زمین سه هزار ششصد متری را بین شش برادر تقسیم کردیم که سر زمین قیمتش بیشتر و مرغوبیت بهتری داره باید متراژ ان کمتر شود و همیطوری به قسمتای پایین تر متراژش بیشتر شود خلاصه ما کل زمین از چهار برادر خریدیم بعد پونزده سال میگن که باید متراژ زمین تقسیم شش به تعداد مساوی تقسیم بشه ینی الا ما زمین اونا خریدیم باید سرمون کلاه رفته نمیشه شکایت کرد با تشکر

 79. با سلام و احترام لطفا جواب سوال مرا بگذارید
  سال 64 پدرم فوت نمود ما 4 برادر و 6خواهر هستیم سال 88ملک ا میراث پدری چون نیاز داشتم با مقدار6ساعت آب در 14 روز چشمه داشت به میزان سه ساعت فروختم در قولنامه ای که بین من و خریدار منعقد شد اشتباها 3 ساعت در هفته ذکر گردید حال برادرانم تقاضای سهم الارث خود هستند ایا قوانامه من با خریدار ابطال می شود

 80. سلام همسر من پدرش فوت کرده.وفقط یک دختر ویک پسر معلول جسمی که ۱۰ سال دارد و دکتر ها گفتن که نهایت تا ده سالگی زنده میماند میخوام بدونم بعد فوت بردار معلولش ارث برادر ب کی میرسه.وسهم مادر قبل از فوت پسر چقده وبعد فوت پسر چقده؟؟؟

 81. سلام خسته نباشیدسوالی داشتم شوهره من یه خونه شریکی با پدرش داره و این خونه دوکله است شمالی جنوبی که هر کدام مسیر رفت و امدش جداست ما تو سهم خودمون ساکن هستیم واحد ما طبقه ی اوله و شمالی و رفت و امدمون از حیاط صورت میگیره اما واحد دیگه که همکفه جنوبه و نیازی نداره به حیاط وارد بشه!حالا مشکل اینجا تو واحدی که صاحبش پدرشوهرمه پسر کوچیکترش نشسته با وجودی که مسیر رفت و امدش جداست عمدا وقتو بی وقت وارد حیاط میشه و مدام پا پیچ ما میشه چند وقته برای اینکه پدرشو وادار به فروش خونه کنه مدام بهونه جویی میکنه و دنبال بهونه برای دعواست تازه گیها روی بچه های من دست بلند میکنه و با دلیل و بی دلیل کتکشون میزنه!میخواستم ببینم با توجه به اینکه نصف خونه به اسم ماست و نصف دیگه به اسم پدر شوهرم ایا میتونیم علیه ش شکایت کنیم و بخاطر نداشتن امنیت جانی حکم تخلیه براش بگیریم؟

 82. سلام و خسته نباشید
  بنده پدرم فوت کرده و دارای 5 خواهر و 1 برادر هستیم و مادرم زنده است حال تقسیم ارث بین افراد چگونه است؟لطفا راهنمایی بفرمایید-باتشکر فراوان

 83. یک ایرانی در فرانسه فوت کرده فرزند ندارد زن فرانسوی دارد که. با برادر وخواهران متوفی ارتباط ندارد متوفی در ایران یک ملک دارد در ضمن سه خواهر ویک برادر دارد حال چطور باید ارث تقسیم بشود

 84. سلام. آیا پدری حق داره تمام ارثش یا تقریباً ۹۰% ارثش رو به پسرش بده و دخترانش ارث خیلی خیلی کمتری نسبت به پسر ببرن؟ هیچ مشکلی هم با دخترانش نداره، فقط پسرش رو بیشتر دوست داره و میخواد همه‌ی اموالش رو به اسم اون بزنه‌. دخترانش از این موضوع ناراحت و ناراضی هستن اما بخاطر حفظ حرمت پدر دختری و خواهر برادری اعتراضی نکردن. سوالم این هست که از نظر شرعی پدر این حق رو داره؟

 85. با سلام اگر همسر مطلقه یکی از ورثه که مهریهٔ خود را دریافت نکرده میتواند از سهم الارث همسر سابق ادعای مهریه بکند؟اگرپاسخ مثبت است آیا دادگاه میتواند رأسا و بدون اذن یاحضوروارث،سهم اورابه عنوان مهریه به نام همسر مطلقه اوبکند؟

 86. با سلام و تشکر
  به عرض می رساند که محتویات و مطالب مطرح شده بسیار ارزشمند و کاربردی هستند.برای همه شما آرزوی توفیق روز افزون دارم

 87. سلام و خسته نباشید خدمت دوستان ببخشید ی سوال داشتم مادر من ارث پدریشو از برادرانش نتونسته بگیره الان میخاد اقدام کنه و ی برادرش فوت شده میخاستم ببینم از اموال اون برادری ک فوت شده میتونه حقشو بگیره یا ن ممنون میشم ج بدین

 88. سلام لطفا من را راهنمایی کنید
  زنی همسر و پسر شیر خوارش در تصادف فوت کرده . با این وضع زن و دخترکوچکش از دیه چقدر سهم میبرن.

 89. باسلام اگر فردی فوت کند و به جز دو خواهرش وارث زنده ای نداشته باشد آیا به فرزند برادر و خواهر مرده اش هم ارث می‌رسد؟

 90. با سلام آیا در متن وصیت مورث میتونه اینجوری باشه که سهم دخترها در ۳میلیارد مال منقول و غیر منقول به دخترها حدود ۲۰میلیون از زمین های زراعی اوقافی و آ برسه که اونم بعید میشه تبدیل به پول بشه با این بازار با ۴تا دختر و پسرها باغ ویلا خونه ملکی این وصیت با اعتراض میشه باطل بشه …

 91. سلام ایا شخصی که فوت شده واموال ان به فرزندان میرسد وانها ان مال را در راه خلاف صرف کنند ایا گناه ان کارهای خلاف برای پدر که متوفی است میرسد

  1. عرض سلام وتشکر بابت این صفحه
   بعداز فوت پدرمادرم که دارای چهار ورثه بوده دو پسر ودو دختر و پدر بزرگم مالک اراضی متعددی در پلاک های مختلفی در شهرستان بوده واین مال را در زمان حیات خود تقسیم نکرده وهیچ تقسیم نامه ای برای وراث صورت نگرفته است وفقط انحصار وراثت گرفته شده بعد از فوت.
   بعد از فوت پدر دو پسر با تبانی باهم وجداگانه مبادرت بفروش قطعات زمین واراضی و دادن قولنامه جعل به خریداران نمودن بصورتیکه امضای پدرشان را جعل کرده وبا زدن تاریخ زمان حیات پدرشان که مثلا متوفی این قطعات زمین و اراضی را خود معامله کرده است در صورتیکه معامله توسط متوفی انجام نشده ودو ورثه پسر بامبادرت در نوشتن جعل قولنامه در امضا و تاریخ آن کرده وبه خریداران فروخته اند.وخریداران طی مراحل تعیین تکلیف اراضی فاقد سند قولنامه هارا به ثبت برده وطبق ماده 147و148 سند اخذ نموده اند.و دو پسر بابت فروش هیچ اطلاع ومبلغی به دختران ندادند و خواهران را از پروسه ارث وحق وحقوقشان محروم نموده وکلیه اسناد ومدارک اراضی وقولنامه های فروش را در اختیار خود داشته و به دو خواهر ندادن.
   البته با درخواست یکی از دو ورثه دختری کارشناسی به ثبت جهت بررسی پرونده های ثبتی اعزام شده وتمامی کپی قولنامه ها رویت شده که دو ورثه پسر نصف با امضای پدرشان جعل کردن ونصف بقیه را با امضای خود بفروش رساندن که امضای دو ورثه دختر در پای هیچ کدام از قولنامه ها نیست.
   حال آنکه یک ورثه دختری متوفی برای جبران خسارت و احقاق حقوقش از سهم الارث پدریش و در خواست ماترک خود از تمام پلاک های ثبتی پدرش (متوفی) که در شهرستان به ارث برده و بهترین کار وروش برای ابطال واثبات جعل وتامین دلیل کافی وادله
   بهترین اقدام قوی برای رسیدن به احقاق حقوق متضرره چیست؟
   با تشکر و سپاس از حضرتعالی
   نظر شما در انتظار تایید مدیریت است

 92. عرض سلام وتشکر بابت این صفحه
  بعداز فوت پدرمادرم که دارای چهار ورثه بوده دو پسر ودو دختر و پدر بزرگم مالک اراضی متعددی در پلاک های مختلفی در شهرستان بوده واین مال را در زمان حیات خود تقسیم نکرده وهیچ تقسیم نامه ای برای وراث صورت نگرفته است وفقط انحصار وراثت گرفته شده بعد از فوت.
  بعد از فوت پدر دو پسر با تبانی باهم وجداگانه مبادرت بفروش قطعات زمین واراضی و دادن قولنامه جعل به خریداران نمودن بصورتیکه امضای پدرشان را جعل کرده وبا زدن تاریخ زمان حیات پدرشان که مثلا متوفی این قطعات زمین و اراضی را خود مامعله کرده است در صورتیکه مامعله توسط متوفی انجام نشده ودو ورثه پسر بامبادرت در نوشتن جعل قولنامه در امضا و تاریخ آن کرده وبه خریداران فروخته اند.وخریداران طی مراحل تعیین تکلیف اراضی فاقد سند قولنامه هارا به ثبت برده وطبق ماده 147و148 سند اخذ نموده اند.و دو پسر بابت فروش هیچ اطلاع ومبلغی به دختران ندادند و خواهران را از پروسه ارث وحق وحقوقشان محروم نموده وکلیه اسناد ومدارک اراضی وقولنامه های فروش را در اختیار خود داشته و به دو خواهر ندادن.
  البته با درخواست یکی از دو ورثه دختری کارشناسی به ثبت جهت بررسی پرونده های ثبتی اعزام شده وتمامی کپی قولنامه ها رویت شده که دو ورثه پسر نصف با امضای پدرشان جعل کردن ونصف بقیه را با امضای خود بفروش رساندن که امضای دو ورثه دختر در پای هیچ کدام از قولنامه ها نیست.
  حال آنکه یک ورثه دختری متوفی برای جبران خسارت و احقاق حقوقش از سهم الارث پدریش و در خواست ماترک خود از تمام پلاک های ثبتی پدرش (متوفی) که در شهرستان به ارث برده و بهترین کار وروش برای ابطال واثبات جعل وتامین دلیل کافی وادله
  بهترین اقدام قوی برای رسیدن به احقاق حقوق متضرره چیست؟
  با تشکر و سپاس از حضرتعالی

 93. سلام
  اگردختر خانواده مجرد و مقدار زیادی حساب بانکی داشته و فوت شده و پدرو مادر درقید حیات
  اون پول به چه کسی میرسد پدر یا مادر؟؟
  چنانچه وصیت کرده باشد ک پول به چه کسی برسد تکلیف چیست؟؟؟

 94. سلام ، من تک فرزند می باشم ،پدر من زودتر از پدر بزرگم فوت کرده است ایا از اموال پدر بزرگم سهمی به من میرسد؟

 95. با سلام
  100 میلیون تومان از پدر به ما ارث رسیده است. وراث به ترتیب :
  1- مادر 2- فرزند اول پسر 3- فرزند دوم پسر 4- فرزند اول دختر 5- فرزند دوم دختر
  با تشکر

 96. سلام امضا گرفتن و اثر انگشت از دختر های برای گرفتن برگه انحصار وراثه وبعد به دنبال خیانت به دختران و به جهت تهیه سند برا خودشان و حق دختران را پایمال کردن چگونه امضا رو که دادن باطل کنیم .

 97. اموال زنی که فرزند و پدر مادر ندارد برادرش نیز فوت کرده خواهر دارد پس از فوت به برادرزاده اش میرسد ؟

 98. باسلام و عرض ادب به محضراساتید محترم
  احتراما
  درسال 1392/6/22 پدر (محمد مهدوی) مرحوم شدند
  برادرمان نیز(علی مهدوی) در سال 1396/6/31مرحوم شدند
  نامبرده فاقد همسر وفرزندبوده است
  مادردر قید حیات و ما نیز دوخواهر ودوبرادرپدرومادری مشترک هستیم
  براساس فتوی حضرت ایت الله تهرانی وجود ماخواهران و برادران سبب حاجب برای مادر بوده و سهم الارث مادررااز ثلث به یک ششم کاهش می دهد
  برای ماخواهران وبرادران نیز ثلث سهم الارث خواهد بود که بطور مساوی بین ما باید تقسیم شود
  سوال:
  1- پنج ششم باقیمانده از سهم الارث مادر چه می شود
  2 -ثلث باقیمانده دیگر از سهم الارث چگونه مابین مادر و خواهران وبرادران تقسیم می گردد
  خواهشمند است جهت کارهای مربوط به انحصار وراثت برادرمرحوممان متن کامل را برایم ارسال فرمایید
  بادعای خیر برای شما گرامیان
  و من الله التوفیق

 99. با سلام
  من چه کار باید بکنم بعد از فوتم ارثی به مادرم نرسد
  به غیر از به نام زدن ملک و املاک به ورثه ام چه راه حل دیگه ای پیشنهاد میکنید لطفا راهنمایی کنید ممنون

 100. سلام پدربزرگم سال 79 فوت کرد(نصف اموال به نام پدربزرگم بود)بعددایی هام وخالم تقسیم ارث انجام ندادند،گفتند تا زمانیکه مادربزرگ زنده هست،تقسیم انجام نشه.
  بعد مادرم سال 80 فوت کردیعنی یه سال بعد از پدربزرگم،سه سال بعد هم(83) مادربزرگم فوت کرد.حالا دایی هام گفتند هیچ ارثی به مادرت نمیرسه چون زودتر از مادربزرگم فوت کرده است.(در ضمن نصف اموال به نام مادر بزرگم بوده است).حالا سوال من اینه آیا ارث از بابابزرگم به مادرم میرسه؟ از مادر بزرگم چطور؟

 101. اگر مردي فوت كند و زن نداشته باشد اما يك پسر و يك دختر داشته باشد ومادر او زنده باشد پس از انحصار وراثت مادر فوت كند آيا ارثيه اي به خواهر و برادر مرد ميرسد؟

 102. سلام اگر دختر مجرد بعد از فوت پدر و مادر در خانه باشد آیا میتوان ملک را فروخت یا دختر میتواند در خانه ساکن بماند
  ممنون

 103. اگر مردی همسرش را رها کرده وهمسری دیگر اختیار کرده پس از فوت زن اول درخواست ارث دارد جوابش چیست ؟

 104. سلام
  پدر بنده قبل از فوت پدر بزرگ و مادر بزرگم به رحمت خدا رفت و شهید شد میخاستم ببینم از اموال پدر بزرگ و مادر بزرگم سهمی به بنده که نوه ذکور هستم میرسه با تشکر

 105. سلام
  پدربزرگ من ۱ پسر یعنی داییم و ۲ دختر دارد که یکی مادرم و دیگری خالم هستند
  و من هم فرزند دختر بزرگ ایشان هستم و تک نوه هم هستم و دخترم
  آیا امکانش هست در صورتی که هرسه اینها در قید حیات باشند به من هم ارثی برسد؟؟

 106. سلام.
  من تنها فرزند پدرم هستم و دخترم
  آیا در صورتی که پدرم هیچ یک از اموالش را به نام مادر بنده نزند بعد از فوت ایشان من وارث تمام اموال ایشان هستم؟؟

 107. سلام خسته نباشید..ما پنج برادرو دو خواه هستیم پدرم پارسال فوت کرده از پدرم یک مغازه به ارث مانده برادر بزرگتر من تمامی سهم وراث را قبل از اینکه تقسیم شود میگوید خرید است و وقتی من میگویم سهم من چه می گوید نمی دونم سهم تو کجای مغازه هست و می گوید از یک گوشه مغازه بگیر برای خودت ایا برادر و خواهرانم میتوانستن قبل از تقسیم ارث سهم خود را بفروشن ومن را فریب بدهند ؟؟؟؟ممنون از شما

 108. سلام پدربنده فوت شده ومامیخواهیم تقسیم ارث انجام بدیم.خواهران چیزی ازسهمشان نمیخواهندومیخواهندوکالت بدهند درحق برادربزرگترم.ایابرای من که پسرکوچکترهستم بعدامشکلی به وجودنمیاید؟

 109. سلام علیکم
  پدربنده داری دوهمسربوده ودرزمان حیات خودش هرچی داشته به اسم زن دومش زده بعدازفوت پدرم آیابه ماکه ازهمسراولش هستیم ارثی میرسه یاخیرالانم همسرش به ماهیچی نمیده چون همه املاک به اسم خودشه آیامامیتونیم پیگیری کنیم یاکه اصلازحمت نکشیم
  ممنون میشم جوابموبدی

 110. پدر و مادر من از هم جدا شده‌اند
  و پدربزرگم(پدرِ پدرم) میخواهد بعد از فوتش پدرم چیزی به ارث نبرد و بجایش سهم ارث پدرم مستقیما به من و برادرم برسد
  پدرم در قید حیات هست
  آیا پدربزرگم میتواند این‌کار را بکند؟
  امکانپذیر هست؟!

 111. سلام
  پدربزرگ من چند سال است که فوت کرده است
  و مادرم از از سهم پدری اش ارث داشته است
  مادرم نیز سال پیش فوت کرده است
  میخواستم بدانم سهم الرث مادرم که از پدرش به او میرسیده چگونه تقسیم میشود
  در ضمن اموال پدر بزرگم که شامل چند ملک و حساب بانکی است هنوز کامل بین بچه تقسیم نشده است و بچه ها وکالت به مادرشان داده اند
  مادرم دو پسر داشته و شوهر و مادرش نیز در قید حیات اند
  میخواستم بدانم تکلیف ارثی که از پدربزرگم به مادرم میرسیده چگونه است؟
  و همچنین تکلیف وکالتی که مادرم در زمان زنده بودنش به مادرش داده بود؟
  و مادرم با مادربزرگم یک حساب مشترک داشته است که سود پول ارث پدریشان داخل آن حساب می آمده
  میخواستم بدانم تکلیف این حساب مشترک چه می شود؟
  باتشکر

 112. سلام وعرض ادب می خواستم بدونم اسم عمو مادرم جای پدرداخله شناسنامه مادرم هست آیا ارثی به من میرسه یانه ممنون می شم پاسخ منوبدید

 113. با سلام مادرم چهل روز پیش فوت کرده اموال به نام خودش داشت حالا مادر بزرگ من یه هفته هست که فوت شده ایا دایی یا خالم ارث میبره از اموال مادرم

 114. من پدرم فوت شده و بع از اون مادر پدرم فوت کرد می خواستم بدونم ارث به عمه هام میرسه آیا

  1. با سلام….باتوجه به بند 3 ماده869 اگر در وصیت ،میت ثلث ترکه را به نام یکی از ورثه کند آیا آن ورثه نسبت به الباقی ترکه نیزحصه(سهم)دارد وبرای او محفوظ است ویا همان ثلث ترکه حق اوست؟

 115. سلام ،پدرم من در زمان حیات به خاطر اینکه خارجی محسوب میشد و نمیتونست ملکی رو به نام خودش در ایران داشته باشه به نام مادرم زد،بعد از فوت پدرم سالها میگذره الان مادرم خانه پدریمو
  میخواهد به نام ۳ تا برادرهام بزنه و من که دخترش هستم رو از ارث محروم کنه…ایا قانون اجازه همچین کاری رو بهش میده؟

 116. با سلام
  پدر بنده فوت کرده است و مادر بزرگم در قید حیات هستند اگر قبل از اینکه ارث پدرم تقسیم شود مادربزرگم فوت شود ارث ایشان به چه کسی میرسد؟

 117. با سلام
  یه سوال داشتم
  اگر شخصی ( مرد ) دو فرزند داشته باشه و همسرش هم فوت کرده باشه و بعدا ازدواج کنه و اون خانمی که باهاش ازدواج کرده هم یک دختر داشته باشه شرایط تقسیم ارث ومیراث اون خانم چطوریه ؟! آیا به اون آقا و فرزنداش هم چیزی میرسه ؟!

  ممنون

 118. باسلام
  در عروسی بنده پدرم دو هکتار زمین زراعی به بنده کادو داده است.البته این و هم بگم موقعی که پدرم لفظی این کلام را به زبان آورددوربین عروسی هم فیلم انراضبط کرده بود پدرم موقع اهدا هدایای میهمانان در حضور200یا 300نفراین زمین را به بنده کادو داد.تا زمای که پدرم زنده بود زمین تحت تثرف من بود اما با فوت پدرم یکی از ورث ها زمین را به نفع خود شخم زده و بقیه ورثه هارا تحریک به نقض ان می کنند به نظر شما من می توانم حقم را ثابت کنم.

 119. سلام عرض شد میخواستم بدونم من برادر بزرگتر هستم و میخوام ارث خواهران خود رابدهم ایا ان ها میتوانند بیایند بگوییند که چه قسمتی از زمین را میخواهند یا من میتوانم با تصمیم خود زمین را تقسیم کرده و به ان ها بدهم

 120. با عرض سلام و خسته نباشيد
  ميخاسم بدونم
  چطورًميشه حق خورده شدمون رو از عمو بي دينمون بگيريم
  پدربزگم وقت مردنش تمام داريشً ربعلت اينكه پدرو مادرم معلول بودن بنام عموم كرده ك گويا كفيل ما باشد
  اما عموم همه أموال روبرا خودشو بچه هاش وَر داشته و هيچي بما خانواده هشت نفري نداده
  حالا بعد از تقريبا ٢٠سال ميخاد خونه اي هم ك توش بزرگ شديمو ازمون بگيره با وعده ٨٠ميليوني
  خواهشا راهنماييم كنيد
  ممنون

 121. با سلام اگر زوجه فوت کند در حالی که به جز همسرش (زوج) دو فرزند دختر دارد و پدر و مادرش (پدر و مادر زوجه) در قید حیات باشند
  اموال منقول و غیر منقول به نام زوجه به چه نسبتی بین وراث تقسیم می شود ؟
  منظور شوهر – فرزندان هرکدام – پدر زوجه و یا مادر زوجه
  اصلا با وجود همسر و دوفرزند آیا پدر و مادر زوجه سهمی می برند ؟

 122. سلام. می خواستم بدونم بزرگتر یا کوچکتر بودن در تقسیم ارث اثر دارد؟ پدر من ۱۴ سال است فوت شده و فقط یک خانه داشته حالا برادر بزرگتر میگوید کل خانه برای من است ؟

 123. با سلام نیاز به کمک و راهنمایی دارم خیلی خیلی ممنون میشم کمکم کنید
  پدر بزرگ بنده فوت کردن ایشان وقتی با مادربزرگم ازدواج کردن مادر بزرگم از همسر اولشون یه دختر باردار بودن که بعد تولد ، فامیلی پدر بزرگم رو میزارن روشون. الان از میراثی ک مونده این خانم که عمه بزرگ من هستن یه قول نامه دارن که با اثر انگشت پدر بزرگم هستش ولی اطرافیان مدعی هستن که این قول نامه با تبانی بنگاه و سو استفاده از آلزایمر پدربزرگم نوشته و تهیه شده اما این خانم با وکیلی ک گرفتن رای اعتماد دادگاه رو دارن که حق رو ب ایشون داده .سوال بنده اینکه برای ملغی کردن این قول نامه آیا تنی نبودن ایشون به لحاظ پزشکی و یا شاهدی در دادگاه که بیان کنه این قول نامه با سو استفاده از شرایط نسیان و فراموشی ایشان تنظیم شده مثمر ثمر هست ؟ با چ روشی و راهوازی میشه این قولنامه رو باطل کرد؟شاهد باید چ شرایطی داشته باشه؟؟؟ تست DNAکارایی داره؟

 124. سلام خسته نباشید .
  پدرهمسرم فوت شده و الان همسر من قصد داره ارثشو بگیره ولی بچه های دیگر راضی نیستند ومیگویند تا مادرمان هست میخواهیم نگه داریم ، الان اگه همسر من بخواد ارثشو بگیره نمیتونه؟
  ممنون از وقتتون .
  لطفا اگه امکانش هست زودتر پاسخ بدید .

 125. سلام خسته نباشید اگر پدری قبل از فوت خانه ای را به نام یکی از وراث کند بعد از فوت آیا وراث حق اعتراض دارند

 126. سلام من براي ارث و ميراث خودم ميخواهم اقدام كنم ، پدرم چند سال پيش فوت كردند و همه امور رو مادر و برادرم به دست گرفتند و حاضر به تقسيم ارث نيستند و بهانه شان اين است كه نميخواهند به دست من پول بدهند تا نامزدم سوء استفاده نكند ، من سه ماه ديگه به خونه خودم ميرم و ميخوام تكليف سهمم قبل از جدا شدنم از خانه مشخص بشه
  اصلا نميدونم از كجا شروع كنم ، مراحل قانونيش چي هست و چجوري خرج و مخارجي كه اين مدت بدون خبر من انجام شده بايد مشخص بشه ؟

 127. سلام،وقت بخیر
  سه تادخترهستندکه مادر ندارند وفقط پدر دارند،یکی از دختران قبل از فوت پدر فوت میکند؛میزان سهم الارث به چه صورت است؟آیا فقط دو دختر که زنده هستند سهم دارند؟دختری که ۵ سال قبل از پدرش فوت میکند،فرزندان وی سهم الارثی نمیبرند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا