خیانت در امانت

 • خیانت در امانت چه ماده های قانونی دارد ؟

    شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. قانون مجازات اسلامی در فصل بیست و چهارم به موضوع خیانت در امانت پرداخته است. در ماده 673 قانون مجازات اسلامی-تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: ماده 673 ـ هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده‌است یا به هر طریق بدست آورده سو استفاده نماید به یک تا سه‌سال حبس محکوم خواهد شد. ماده 674 ـ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌برسد و شخصی که آن…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه رای خیانت در امانت

  اين راي حضوري طبق تبصره 1 ماده 13 ق تجديد نظر آراء دادگاه مصوب 17/05/72 قابل تجديد نظر در محكمه كيفري يك شهر ري ظرف مهلت بيست روز مي باشد به طرفين ابلاغ شود .   نمونه راي در خصوص خيانت در امانت     بسمه تعالي      (راي دادگاه )   در اين پرونده بر حسب كيفر خواست صادره از شعبه دوم دادياري دادسراي عمومي شهر ري آقاي غلامرضا فرزند حسين 29 ساله اهل و ساكن تهران متهم است به خيانت در امانت نسبت به اموال موضوع رسيد صادره از سوي متهم (برگ 2 پرونده ) كه در متن آن قيد شده كه اقلام زير مي بايست طي حواله هاي صادره آقاي محمد حسين مرخص شود مع الوصف اموال شاكي را به جاي آقاي منصوري معرفي كرده با توجه به مراتب فوق و شكايت شاكي و اعتراف تلويحي متهم و ساير مندرجات پرونده بزه منتسب به نظر دادگاه…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه شكواييه خيانت در امانت

  بنا به مراتب ، نظر به اينكه عمل مشتكي عنه واجد وصف مجرمانه است بدين وسيله تعقيب و مجازات وي از محضر عالي استدعا مي شود   نمونه شكواييه خيانت در امانت بسمه تعالي موضوع : اعلام شكايت رياست محترم مجتمع قضايي شماره ………. با سلام ، احتراما، به استحضار عالي مي رساند : 1- مشتكي عنه كه تاجر فرش است و در نشاني فوق مغازه فرش فروشي دارد دو تخته قالي كاشان را با مشخصات تفصيلي مضبوط در رسيدي كه فتوكپي آن ضميمه است ، به منظور فروش و ايصال وجه آن را به بنده ، از اينجانب گرفته است . 2- علي رغم گذشتن شش ماه از تاريخ تسليم فرش ها به وي ، از پرداخت وجه آنها يا استردادشان خودداري مي كند . 3- اينجانب استرداد فرش ها يا ايصال وجه حاصله از فروش آنها را (در صورتيكه به فروش رفته باشند )طي اظهار نامه شماره ………..كه…

  بیشتر بخوانید »
 • خیانت در امانت

  بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی«هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس‏ و امتعه و بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت‏یابی اجرت بکسی داده شده‏ و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و ششخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال‏ نماید بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت‏ از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.»  

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا