چک

شرایط رفع سوء اثر چک چیست

  • *در صورت عدم اقدام مشتري نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چك برگشتي صرفًا پس از انقضاي مدت 7 سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت آن به صورت خودكار از سامانه اطلاعاتي بانک مركزي رفع سوء اثر ميگردد.

 

بانک مرکزي در اطلاعيهاي اعلام کرده است تبليغات رفع سوءاثر چک در جرايد مورد تأييد بانک مرکزي نيست.
اخيراً تبليغات غيرقانوني گستردهاي در جرايد و فضاي سايبري در خصوص روشهاي مختلف رفع سوءاثر چک مشاهده ميشود، براين اساس به آگاهي هموطنان گرامي مي رساند، اينگونه فعاليتها مورد تاييد بانک مرکزي نيست و هموطنان به منظور اجتناب از سوءاستفاده افراد متقلب و متخلف و نيز پيشگيري از ارتکاب جرائم احتمالي از جمله کلاهبرداري، مي توانند با استفاده از «راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چک هاي برگشتي اشخاص» طبققوانين و مقررات حاکم اقدام نمايند.

راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چكهاي برگشتي اشخاص
براساس بخشنامههاي بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران كليه امور مربوط به رفع سوءاثر از چكهاي برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانكها و به صور ذيل امكانپذير است:
تأمين موجودي: مشتري مبلغ كسري موجودي را به حساب جاري خود واريز كرده و پس از دريافت مبلغ مزبور توسط ذي نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتي اقدام مينمايد.
ارائه لاشه چکبرگشتي: مشتري لاشه چک برگشتي را به بانک ارائه نموده كه در قبال آن بانک مربوطه به مشتري رسيد ارائه ميدهد.
ارائه رضايتنامه محضري ذينفع چک به بانک: در صورت عدم امكان ارائه لاشه چک برگشتي به بانک بنا به دلايلي نظير مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذينفع چک (شخصي كه گواهينامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) مي تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمي، رضايت خود را اعلام نموده و بانک با دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک موردنظر و ابطال آن اقدام نمايد.
تبصره: چنانچه ذينفع چک شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي باشد، ميتواند با ارائه نامه رسمي رضايت خود را اعلام كرده و بانک با دريافت رضايتنامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نمايد.
واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و يا رضايتنامه محضري ذينفع به بانک امكانپذير نباشد، مشروط به اينكه حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد، مشتري ميتواند با واريز معادل كسري موجودي به حساب جاري خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را براي پرداخت چک برگشتي ذيربط تا زمان تعيين تكليف قطعي چک برگشتي و يا حداكثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتي اقدام مينمايد. در اين شرايط بانک موظف است ظرف پنج روز كاري، طي نامهاي تأمين وجه چک را به اطلاع شخصي كه گواهينامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است، براي مراجعه به بانک و دريافت وجه چک، برساند.
ارائه حكم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي.
*در صورت عدم اقدام مشتري نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چك برگشتي صرفًا پس از انقضاي مدت 7 سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت آن به صورت خودكار از سامانه اطلاعاتي بانک مركزي رفع سوء اثر ميگردد.
توضيح -1 در صورتي كه مشتري ظرف مدت 10 روز كاري پس از برگشت چک، اقدام به تأمين كسري موجودي حساب جاري يا ارائه لاشه چک يا رضايتنامه محضري از ذينفع ننمايد، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهينامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتي بانک مركزي ارسال نمايد.
توضيح -2 بانک مكلف است بنا به درخواست مشتري و بهمنظور آگاهي وي از سوابق چکهاي برگشتي خود در سامانه اطلاعاتي بانک مركزي، اقدام به ارائه صورت كامل تعداد و مشخصات چکهاي برگشتي وي با درج تاريخ برگشت چک نمايد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا