پرسش و پاسخ

چگونه یک طرح صنعتی را ثبت کنیم؟

  • * اظهار نامه مذکور این قابلیت را دارد که چنانچه فضای پیش بینی شده برای نوشتن اطلاعات کافی نباشد فضای مورد نیاز را می توانید ایجاد نمایید . در این صورت افزایش تعداد صفحات اظهارنامه بلا اشکال است.

 

 

دستورالعمل نحوه تنظیم فرم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

 

توجه:خواهشمند است قبل از پرینت گرفتن فرم اظهار نامه از فونت B Nazaninجهت پر کردن فرم استفاده گردد.

 

طبق ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری:

از نظر اين قانون‌، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه‌بعدي با خطوط‌، رنگها و يا بدون آن‌، به‌گونه‌اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است‌. در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نمي‌باشد.

* متقاضی یا متقاضیان ثبت می توانند پس از تکمیل اظهار نامه نسبت به چاپ آن اقدام و با انضمام مدارک لازم (جدول پیوست1) به اداره ثبت طرحهای صنعتی به نشانی: خیابان شهیداحمد قصیر (بخارست)– خیابان چهاردهم پلاک19جدید(53قدیم) مراجعه و تسلیم نمایند.

* اظهارنامه ثبت باید در دونسخه، به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ، همه صفحات توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاگردد. لازم به ذکر است ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ممهور به مهرگردد.

* اظهار نامه مذکور این قابلیت را دارد که چنانچه فضای پیش بینی شده برای نوشتن اطلاعات کافی نباشد فضای مورد نیاز را می توانید ایجاد نمایید . در این صورت افزایش تعداد صفحات اظهارنامه بلا اشکال است.

* چنانچه متقاضی اظهارنامه بیش از یک نفر باشد، اگر سهم هریک مشخص نشود حقوق ناشی از اظهارنامه یا گواهی ثبت بالسویه خواهد بود.

 

1- مشخصات متقاضی / متقاضیان:

منظور از متقاضی، اعم از مالک یا نماینده قانونی (وکیل و …) می باشد.

الف) مالک اظهارنامه : مالک به کسی اطلاق می گردد که طرح صنعتی به نام وی تقاضای ثبت می گردد، مالک (یا مالکین) طرح صنعتی می تواند شخص (یا اشخاص) حقیقی یا حقوقی (ویا هردوی آنها) باشد.

 

1- شخص حقیقی : چنانچه متقاضی مایل به ثبت طرح صنعتی به نام خود یا شخص حقیقی دیگری باشد باید مندرجات این بندرا تکمیل نماید

 

توجه 1: چنانچه تعداد مالکین حقیقی بیش از یک نفرباشد در این بند باید مشخصات تمامی آنها با قید میزان سهم هرشخص مشخص گردد.

توجه2 : منظور از نوع فعالیت قیدشده در این بند مواردی مانند فعالیت های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و….

 

2-                                                   شخص حقوقی :

چنانچه مالک طرح صنعتی یک شرکت یا مؤسسه، انجمن، سازمان،حزب، نهاد، و… باشد این بندتکمیل گردد.

* نام شخص حقوقی (نام شرکت یا مؤسسه و…)

* نوع شخص حقوقی که مربوط به شرکتها می باشد.( نوع شرکت اعم از مسؤلیت محدود سهامی خاص یا عام، تضامنی، نسبی، مختلط و تعاونی)

* نوع فعالیت (تولیدی، صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و…)

* محل ثبت (شهرستانی که شرکت، موسسه و … در ثبت شرکتهای آن محل به ثبت رسیده است)،

* شماره ثبت شرکت یا مؤسسه (منظور شماره ثبتی است که طی فرآیند قانون به یک شرکت یا مؤسسه و … تعلق می گیرد)

* تابعیت شخص حقوقی (ایران یا هرکشوردیگرمتقاضی ثبت)

* اقامتگاه (محل استقرار دائمی)

* مرکزاصلی (محل فعالیت اصلی، امورمهم و مکاتبات و …)

* نشانی

* ذکر کد یا صندوق پستی، تلفن، دورنگار و نشانی الکترونیکی الزامی است

* سایراطلاعات : منظور ذکر اطلاعات دیگری که از نظر متقاضی ثبت ضرورت دارد.

 

توجه 1: چنانچه متضاضیان اظهارنامه شامل شخص حقیقی و حقوقی باشند باید هردو بند 1و2 (از قسمت الف) اظهارنامه را تکمیل نماید.

توجه2: درصورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اسم و نشانی متقاضی ثبت مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته شود.

 

ب) نماینده قانونی : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید این بندتکمیل گردد.

توجه : درصورت تعدد متقاضی ثبت شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم جز دریافت گواهی نامه طرح صنعتی را دارد باید با ذکر اقامتگاه تعیین گردد.

 

2- مشخصات دریافت کنندگان ابلاغ ها در ایران:

متقاضی یا متقاضیان مقیم خارج از کشور باید مشخصات (اسم نشانی، کدپستی) شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغها در ایران را دارند، اعلام نماید.

3- مشخصات طراح:

نوشتن مشخصات نام طراح ضروری ا ست، ذکر نام طراح در اظهارنامه هیچ گونه حقوق مادی برای وی ایجاد نمی نماید فقط از بعد معنوی، وی کماکان طراح طرح موردتقاضاخواهد بود

 

توجه : چنانچه طراح بخواهد نام وی در اوراق و آگهی قید نشود، مراتب باید کتباً از سوی وی درخواست گردد.

 

4- مشخصات طرح صنعتی:

1-4- تعریف اجمالی طرح صنعتی: متقاضی باید طرح مورد تقاضای خود را به تفصیل تشریح نماید واجزا وجوانب آن را توصیف کند. که طرح مورد تقاضا از چه بخش های تشکیل شده است،  رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر را تصریح نماید.

2-4- کالا/کالاهای مربوط به طرح صنعتی: کالا یا کالاهایی که طرح برای آنها تقاضا ثبت می گردد، به تفکیک نوشته شود.

3-4- طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی: ذکر طبقه طرح مورد درخواست از طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی «طبق موافقت نامه لوکارنو» (طبق جدول پیوست2)

 

5- استثنائات قابل قبول درافشاء طرح صنعتی:

اعلام اینکه طرح صنعتی مورد تقاضا قبلاً افشاء شده یا خیر، درصورت مثبت بودن چنانچه در نمایشگاه رسمی یا توسط افراد ثالث مورد سوء استفاده قرار گرفته،  مدارک و مستندات آن ضمیمه نماید.

 

6- ادعای حق تقدم:

درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر6ماه) استفاده نماید، این بند تکمیل گردد.

توجه 1: بر طبق ماده 9 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای، حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را درخواست نماید، حق تقدم می تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هرکشور یا برای هرکشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.

توجه2 : مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی: 6ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.

توجه3: مدارک مربوط به حق تقدم باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم گردد.

توجه4: اسناد و مدارک حق تقدم باید به تأیید اداره مبداء و کنسولگری ایران درآن کشور و اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت خارجه در تهران برسد.

توجه 5- دراین قسمت شماره اظهارنامه و تاریخ اظهارنامه ( که همان اظهارنامه حق تقدم می باشد) و نیز نام کشورمقدم درج می گردد.

 

7- تقاضای تأخیر در انتشار آگهی ثبت:

متقاضی ثبت می تواند ضمن اظهارنامه تسلیمی درخواست نماید که انتشار ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم یا ادعای حق تقدم حداکثر تا 12ماه تأخیر افتد.

توجه1: هرگاه درخواست تأخیر انتشارآگهی ثبت طرح صنعتی ارائه شده باشد پس از ثبت طرح، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی شود.

توجه2: در این صورت ارائه طرح صنعتی یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر مورد ضروری را منتشر می کند.

 

8- مدارک و ضمائم اظهارنامه:

متقاضی ثبت طـرح صنعتی مدارک و ضمـائمی که در قسمت 8فرم اظهارنامه ذکر گردید ه را  با عـلامت(r) مشخص نماید.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا