شکایت نامه های ازدواجنمونه متن شکایت نامه

مطالبه مهريه به انضمام كليه خسارات قانونی با صدور قرار تامين

برگ دادخواست به دادگاه عمومي
مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل
محل اقامت
شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك
خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن مطالبه مهريه به ميزان /ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدور قرار تأمين
دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق عقد نامه، مدرک مورد نياز ديگر

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:
اينجانب/ اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” با مهريه اي به ميزان /ريال منعقد كرده ايم. نظر به اينكه خوانده از پرداخت مهريه اينجانبه خودداري مي كند فلذا استدعاي رسيدگي و صدور حكم به محکوميت خوانده به پرداخت مهريه مافي القباله به ميزان /ريال درحق اينجانب مستنداً به مواد1082 قانون مدنی وتبصرة الحاقی 29/4/76 آئين نامة اجرائی مادة مذکور به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اينكه خواسته در معرض تضييع مي باشد به استناد ماده 108 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی بدواً صدور قرار تأمين خواسته و اجراي آن قبل از ابلاغ وق ماده 117 آن قانون نيز تقاضا مي شود.
محل امضاء – مهر – انگشت

 

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا