فرم های آماده

نمونه صورتجلسه تامین دلیل

  • اظهار نامه پيوست پرونده اجراي قرار در ساعت 14 (با ضبط دلايل حضور خريدار و آمادگي وي به معامله و امضاء صورت جلسه توسط وي و اينجانب ) پايان يافت و مراتب به تائيد و امضاي آقاي سر دفتر رسيد و در ساعت 30/14 محل اجراي قرار را ترك نموديم .

 

نمونه صورت جلسه تامين دليل  

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ …. ساعت ….. در اجراي مفاد قرار تامين دليل صادره به كلاسه ……… شعبه ………. دادگاه ……. اينجانب …. عضو مجري قرار حسب ارجاع مقام محترم …….. در معيت … خواهان قرار تامين به نشاني ….. دفتر خانه مراجعه نموده ، ملاحظه مي شود اينك كه ساعت 8 صبح ….. مي باشد دفتر خانه مذكور فعال و داير است . با مراجعه به آقاي سر دفتر و معرفي خود و ارائه كارت شناسايي و معرفي خواهان اجراي قرار و تفهيم اعلام گرديد در اعلام قرار تامين صادره به كلاسه فوق كه اينك رونوشتي از آن به جهات ملاحظه ارائه مي گردد اينجانب حسب ارجاع دادگاه صادر كننده قرار به منظور ضبط دلايل حضور هر يك از طرفين قرارداد مورخ …… تنظيمي در …… حضور يافته و مقرر است وفق قرار صادره دلايل استنادي خواهان تامين شود ، قرار به آقاي سر دفتر ارائه و مطالعه نمود ، اينجانب و خواهان تا آخر ساعت اداري در دفتر خانه حضور داشتيم طرف درخواست حضور نيافت.

عضو مجري قرار : خطاب به خواهان : با ملاحظه اينكه به حكايت اظهار نامه شماره …. مورخ … و قرارداد ضميمه درخواست طرفين توافق كرده اند در تاريخ … در اين دفتر خانه حاضر شوند و با توجه به پايان ساعت اداري دفتر خانه و عدم حضور فروشنده اظهارات خود را بيان نموده ، مدارك استنادي را ارائه نمايند .

خواهان اظهار داشت : اينجانب حسب قرارداد مورخ …… و اظهار نامه شماره……. مورخ……. يك دستگاه آپارتمان واقع در ……… را از خوانده آقاي …… خريداري نموده ، مبلغ …….. ريال از ثمن پرداخت و مقرر بوده بيقه در تاريخ ……… در دفتر خانه …….. پرداخت شود . اينك ، ضمن تقديم مدارك مذكور درخواست ضبط دلايل را دارد .

عضو مجري قرار: پس از اخذ قرارداد مورخ …………. اظهار نامه مذكور و چك بانكي شماره …… مورخ ….. بانك …. به مبلغ ……….. ريال ملاحظه مي شود خريدار مانده ثمن را آماده پرداخت نموده ليكن فروشنده تا اين ساعت حضور نيافته ، طبق اعلام آقاي سر دفتر مداركي هم ارائه نكرده است . اينك ، با توجه به عدم حضور فروشنده و پايان يافتن ساعت اداري حسب قرارداد و اظهار نامه پيوست پرونده اجراي قرار در ساعت 14 (با ضبط دلايل حضور خريدار و آمادگي وي به معامله و امضاء صورت جلسه توسط وي و اينجانب ) پايان يافت و مراتب به تائيد و امضاي آقاي سر دفتر رسيد و در ساعت 30/14 محل اجراي قرار را ترك نموديم .

 

 

 

 

خواهان                                                  سردفتر                                                  مجري قرار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا