سرقت

انواع سرقت و جرایم آن

1_dozd5

در این جا انواع سرقت و نوع سارق را به شما معرفی می کنیم و حکم این سرقت ها ، سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقت های حدی و تعزیری تقسیم می شود.

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی، برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که در غیر این امکان اجرای حد نیست و این شرایط عبارتند از:

سارق باید بالغ باشد.

سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.

سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد.

سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد.

مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد.

مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.

به جز مواردی که گفته شد سرقت هایی وجود دارد که به آن ها سرقت های تعزیری می گویند.

۱) سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه باشد

هرگاه سرقت همراه با آزار باشد، سارق به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.

۲) سرقت مسلحانه گروهی در شب

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقان دو نفر یا بیشتر و لااقل یکی از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند هر یک از مرتکبان به ۵ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهند شد.

۳) سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

هرگاه سرقت، جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

الف) سرقت در شب واقع شود.

ب) سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود.

ج) یک یا چند نفر از سارقان، حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.

د) سارقان از دیوار بالا روند یا حرز را بشکنند یا کلید ساخته و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند.

ه) در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

۴) سرقت مسلحانه از منزل

هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حداقل یک نفر از آن ها مسلح باشد و یا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می شوند.

در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برآیند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقان شوند، از مجازات معاف هستند. ماموران در هنگام دستگیری سارقان اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب آن ها شوند، از مجازات معاف هستند.

۵) سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهر فروشی ها

هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانک ها و صرافی ها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقان مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، چه از آن استفاده کند چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد.

هرگاه با وجود میل سارقان هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می شوند.

۶) راهزنی

سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چپ یا تبعید محکوم می شود و اگر کسی راهزنی کند و محارب محسوب نشود به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا۷۴ ضربه محکوم می شود.

۷) سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی

هرکس اشیا، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها، نمایشگاه ها و مکان های زیر نظر دولت سرقت کند یا با علم وآگاهی از مسروقه بودن اشیا خرید یا نگه داری کند به یک تا ۵ سال حبس محکوم می شود.

۸) سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی

این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد. وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره که زمان حبس آن از یک تا ۵ سال است.

۹) کیف زنی یا جیب بری

سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از یک تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.

۱۰) سرقت از اماکن حادثه زده

هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده و یا در محل تصادف راهنمایی و رانندگی رخ دهد، سارق به حبس از یک تا ۵ سال و شلاق تا۷۴ ضربه محکوم می شود.

۱۱) سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون

در صورتی که سرقت شرایط حد را نداشته باشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد، سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

الف) سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر از این ها واقع شده باشد.

ب) سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.

ج) سرقت در شب واقع شده باشد.

د) سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.

م) سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته باشد برباید یا شاگرد و کارگر باشد و از محلی که معمولا محل کار وی بوده است از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.

ن) هر گاه اداره کننده هتل، مسافرخانه، کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آن هاست، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

۱۲) سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ، برق، گاز، تلفن

هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و دریافت انشعاب آب، برق، گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.

۱۳) مداخله در اموال مسروقه

بیشتر سارقان به امید این که بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیش گیری از وقوع سرقت، جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد. برابر قانون، هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

وظیفه سارق در مقابل مال باخته

برابر قانون در تمام موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به بازگرداندن عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد، چنان چه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت، به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام رضا علیه السلام :

أحسن الناس إیماناً أحسنهم خلقاً و ألطفهم باَهله، و اَنا اَلطفکم باَهلى
نیکوترین مردم از نظر ایمان، خوش خلق‌ترین و با لطفترین آنها نسبت به اهل خویش است

نوشته های مشابه

‫23 دیدگاه ها

 1. با این مجازات های خفیف، باید روز به روز شاهد افزایش سرقت و ناامنی باشیم.
  حساب کنید مامور بدبخت نیروی انتظامی با این حقوق پایین با هزار دردسر که از داخل و بیرون نیروی انتظامی نصیبش میشود سارق را پیدا کند آن موقع مجازات آن سه ماه حبس!!! آن هم در صورتی که سرقت مقرون به آزار یا بطور مسلحانه باشد؟؟؟!!!
  اگر دست سارق قطع میشد دیگر با حساب دو دو تا چهار تا، سرقت از نظر عقلی برای سارق توجیه نداشت.
  همان است که علی بن ابیطالب می فرماید:
  من در خصوص شما از فقر نمی ترسم. بلکه از سو التدبیر نگرانم.

  1. اینطور که تو میگی باشه نصف مردم باید معلول میشدن اخه الان همه وضعشون خرابه مردم مجبورن دزدی میکنن بیشترشون مجبورن قانونم میدونه مجبورن کمترین حبسو در نظر میگیره

 2. باسلام من در اين جهان چيزي براي اجراي احكام راجع به حكم دزد به استثناي ايران وچند كشور محدود جزء حكم خد خداوند متعال در سوره ماعده آيه ٣٨ قبول ندارم وهمه آنچه در قانون ايران و……حكم ميشود من دراوردي وذينفع حكام است وبه نوعي دزد پروري ميباشد ٪چراكه معني حقيقي نكالا من الله اين است كه خداوند با قاتطعيت وتاكيد ميفرمايد دستور از جانب من است وبايدچه زن باشد چه مرد اين حكم (قطع دست دزد) اجرا شود وهرحاكمي حكم خدارا توجه نكند واجرا نكند خود شريك دزد است وجزايي كمتر از او ندارد ٪

 3. سلام
  اگر مال خود را ربوده باشد چه
  بعد از ترک کار از شرکتی وصیقه خود را بر داشته ام
  ایا این سرقت است

 4. با سلام و احترام
  دوستانی که گوشی یا لپ تاپ خودرا گم کرده اند یا به سرقت رفته است تنها در سامانه رسمی و کشوری به نام همیاب 24 ثبت نمایید و در سایت های نامعتبری که اطلاعات شخصی شما و کالا را به نمایش می گذارند جدا خودداری بفرماید تا دچار مشکلاتی هم چون اخاذی و سو استفاده از شماره تماس نشوید
  http://www.hamyab24.com

 5. با سلام امروز از توماشینم مدارکم رو دزدیدن مانند گواهی نامه کارت ماشین کارت بیمه و بیمه شخص ثالث باید چیکار کنم آیا ازاین مدارک میشه سوعه استفاده کرد؟لطفا کمکم کنید

 6. با سلام، دستکاری کردنه سیستم های بانکی و جابجایی پول از حساب ها بدون دست زدن به پول نقدی
  چه نوع جرمی ایت

 7. با عرض سلام دوستی من ایران آمده بود و موبایلها دزدی را خریداری نموده تقریبا 27 موبایل میباشد و اورا گرفتن در حالی که دوباره قبلا هم این کار را نموده بود و حالها پولیس او را گرفته هست و فامیلش بسیار نگران هستن لطفا میشه بگوید چقدر حبس برایش میدهند ممنون میشوم

 8. با عرض سلام دوستی من ایران آمده بود و از افغانستان هست و موبایلها دزدی را خریداری نموده تقریبا 27 موبایل میباشد و اورا گرفتن در حالی که دوباره قبلا هم این کار را نموده بود و حالها پولیس او را گرفته هست و فامیلش بسیار نگران هستن لطفا میشه بگوید چقدر حبس برایش میدهند ممنون میشوم

  نظر شما قابلی قدر هست

 9. با سلام . خواهشمندم در مورد مسئله زیر راهنمایی بفرمایید

  برادر من در یک مغازه پوشاک به عنوان فروشنده مشغول بکار بوده و حدود یکماه قبل از آنجا بیرون آمده و جای دیگری مشغول گردیده بود. الان بعد از یکماه صاحب فروشگاه قبلی با شکایت به عنوان سرقت اجناس و مبلغ نقدی 40/000/000 تومان از برادر من شکایت کرده و ایشان را به زندان انداخته است و کلی اسناد واهی از قبیل عکس و تصاویر دوربین که هیچکدام امر سرقت را مبرهن نمیکند و شهود غیر واقعی ضمیمه پرونده ایشان نموده است.
  لطفا در مورد حل این مسئله راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر

 10. سلام وقت بخیر
  ۳ نفر بودیم ۲ سال پیش تو یک مغازه کار میکردیم ، ماتقریبا ۴ ماه اونجا بودیم بعد از ما هم مغازه باز بوده و هم جا ما چند نفر دیگر کار میکردن. صاحب مغازه اومده ی امضا داده به یکی دیگه گفت بود اجناس مغازه واسه کس دیگری بوده و اون شخص بعد از یکسال از ما شکایت کرده واسه ما هم قاضی گفته سرقت تعزیری انجام دادین
  پاساژهم دوربین داشته هم نگهبان ولی کسی ندیده که ما جنسی بردیم
  ۲ نفر شاهد معرفی کرد یکیشون گفت شنیدم اینا بردن
  اون یکیم گفت یکیشون دیدم ولی مطمئن نیستم برده باشن
  میخواستم ببینم چکار باید بکنم

 11. من از شرکت 40 کیلو ارد بردم بدون هماهنگی الان میگن دزدی کردی حقوق 2 ماهم ازم گرفتن ازم سفته 20 میلیونی میخواد که بزاره اجرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا