آیین‌ دادرسی

 • شرایط پذیرفته شدن اعاده دادرسی

  شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.   فصل چهارم از قانون آیین دادرسی کیفری نحوه پذیرفته شدن اعاده دادرسی را بیان می کند: ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود: الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ. – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب…

  بیشتر بخوانید »
 • قرار عدم صلاحیت محلی

  در خصوص دعوي خانم مهوش ……. با وكالت آقاي ناصر ……… به طرفيت آقايان :1- حسين …..2- نصر الله …… مبني بر خلع يد خواندگان از يك باب انباري متعلق به خواهان واقع در ميدان شوش  خيابان صابونيان و با احتساب ضرر و زيان وارده و همچنين در خصوص  دعوي وارد آقايان غلامحسين ….   قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه اول )          بسمه تعالي     به تاريخ ……… و در وقت فوق العاده شعبه پنج محاكم عمومي شهرري به تصدي اينجانب امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده امر تحت نظر قرارداد ملاحظه مي گردد خواهان دعوي اصلي خانم مهوش … لايحه اي تقديم داشته كه به شماره 1492   ، 10/07/76 ثبت دفتر دادگاه گرديده و طي آن اعلام داشته كه چون محل وقوع ملك مورد دعوي به نشاني ميدان شوش – خيابان صابونيان مي باشد ، تقاضاي ارجاع پرونده به مجتمع قضايي بعثت را…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه قرار رد درخواست به علت نواقصی(شناخته نشدن محل سکونت)

  در حال حاضر ، به جاي مواد 83 و 85 قانون آيين دادرسي مدني سابق ، به ترتيب مواد 56، 54 و 55 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 جايگزين شده است .   قرار رد دادخواست خواهان به لحاظ شناخته نشدن محل خواهان (طبق ماده 83)     بسمه تعالي     پرونده كلاسه : …………………………. تاريخ :………………………………. شماره قرار:……………….. مرجع صدور حكم ……….. دادگاه حقوقي ……. تهران خواهان :……………… خوانده :……………….. خواسته :………….. گردش كار : ………. خواهان به طرفين خوانده به شرح فوق طرح دعوي نموده پس از ثبت و انجام تشريفاتي قانوني به لحاظ عدم شناسايي خواهان دادخواست ناقص به شرح زير اقدام مي شود .   (قرار) نظر به اين كه برابر گزارش مامور ابلاغ خواهان در محل تعيين شده در دادخواست شناخته نشده و محل اقامت وي بر دادگاه معلوم نيست لذا برابر ماده 83 قانون…

  بیشتر بخوانید »
 • آیین دادرسی کیفری

  در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. نکته۱: قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. :red_circle:نکته۲: ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است. :red_circle:نکته۳: شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آن ها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح. :red_circle:نکته۴: بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‏ دیده، از قبیل نام و…

  بیشتر بخوانید »
 • قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه دوم )

  راي حضوري است و چون بدين ترتيب اختلاف حاصل شده پرونده جهت حل اختلاف به محاكم تجديد نظر استان تهران ارسال شود .   قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه دوم )          بسمه تعالي     به تاريخ ……… و در وقت فوق العاده شعبه140 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاء كنندگان ذيل تشكيل و پرونده ها تحت نظر مي باشند با بررسي محتويات آنها ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :   (راي دادگاه )   در خصوص دعوي خانم مهوش ……. با وكالت آقاي ناصر ……… به طرفيت آقايان :1- حسين ….. 2- نصر الله …… مبني بر خلع يد از يك باب انباري و همچنين دعوي وارد ثالث با وكالت آقاي حسين … عليه بانو مهوش …… كه با صدور قرار عدم صلاحيت طي دادنامه 1143-1141-22/07/76 از سوي شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري به اين دادگاه…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان

  فلذا با عنايت به مراتب مذكور و مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و ماده 33 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با اعلام  صلاحيت دادگاه هاي عمومي تهران حل اختلاف مي نمايد .راي صادره قطعي است .   نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان     بسمه تعالي     به تاريخ ……… و در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران به تصدي امضاء كنندگان زير تشكيل و پرونده كلاسه 76/107 تحت نظر است با عنايت به مجموع محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:     (راي دادگاه )   در خصوص حدوث اختلاف في ما بين  شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري و شعبه 140 دادگاه عمومي تهران راجع به صلاحيت با عنايت به محل وقوع ملك مورد ترافع (ميدان شوش ) و سابقه رسيدگي…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه قرار رد درخواست به علت نواقصی

  لذا  به استناد ماده 85 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام مي نمايد .   قرار رد دادخواست خواهان توسط مدير دفتر دادگاه به لحاظ عدم تكميل پرونده علي رغم اخطار رفع نقض (مطابق ماده 85)     بسمه تعالي     نظر به اين اخطار رفع نقض در تاريخ ….. به خواهان آقاي / خانم …. ابلاغ گرديده و مشار اليه در ظرف مدت مقرر قانوني مبادرت به تكميل پرونده نكرده است ، لذا  به استناد ماده 85 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام مي نمايد .       مدير دفتر شعبه ….. دادگاه عمومي …..

  بیشتر بخوانید »
 • قرار رد دادخواست به لحاظ عدم توديع تامين در مدت مقرر

  توضيح اينكه مواد استنادي براي رد داد خواست عبارت از مواد 175،221 ، 225، 388 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و مواد 306، 147، و 108 قانون آيين دادرسي مدني جديد است.   قرار رد دادخواست به لحاظ عدم توديع تامين در مدت مقرر         بسمه تعالي   در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم …. به طرفيت خوانده آقاي / خانم …. به خواسته …. نظر به درخواست  مدعي عليه بر اخذ تامين …. با توجه  به اين مدت مقرر جهت توديع تامين منقضي شده و خواهان نسبت به توديع تامين هيچ گونه اقدامي به عمل نياورده است ، با عنايت به تقاضاي مدعي عليه (خوانده ) مستنداً به قسمت پاياني ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) قرار رد دادخواست دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد .     رئيس / دادرس شعبه ….. دادگاه عمومي ……       توضيح اينكه…

  بیشتر بخوانید »
 • قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه به دليل تقديم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانوني

  مواد 488 تا 490 از قانون آيين دادرسي مدني سابق ، به موجب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 حذف شده اند .   قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه به دليل تقديم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانوني           بسمه تعالي   در خصوص دادخواست اعتراض تجديد نظر خواه آقاي / خانم ….. نسبت به دادنامه شماره ….. مورخ … صادره ار دادگاه عمومي (بدوي ) شهرستان …. نظر به اين كه تجديد نظر خواه اعتراض خود را بعد از انقضاء مهلت قانوني (20 روز از تاريخ ابلاغ در خصوص اشخاص مقيم ايران و دو ماه از تاريخ ابلاغ در خصوص اشخاص مقيم خارج از كشور )تقديم دادگاه نموده است ، لذا مستنداً به ماده 488 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه صادر و اعلام مي گردد .     رئيس…

  بیشتر بخوانید »
 • گزارش اصلاحی و ایجاد سازش بین طرفین

  مواد استنادي براي گزارش اصلاحي عبارت از مواد 623 تا 631 قانون آيين دادرسي مدني سابق و مواد 178 تا 185 قانون آيين دارسي مدني جديد است .   قرار گزارش اصلاحي به لحاظ حصول سازش بين طرفين دعوي       بسمه تعالي   در خصوص دعوي آقاي / خانم …. (خواهان ) به طرفيت خانم / آقاي …. (خوانده ) به خواسته …. نظر به اينكه خواهان و خوانده …. به شرح صورت مجلس مورخ …. ادعاي خود را به اين نحو به سازش خاتمه داده اند . فقط به مبلغ …. ريال مذكور طي 6 قسط به مبلغ …. ريال  از وجه خواسته را به مبلغ …. ريال و سر رسيد اولين قسط به تاريخ … و بقيه اقساط به ترتيب هر كدام يك ماه بعد از تاريخ مذكور باشد پرداخت گردد . و در صورتي كه خوانده در پرداخت هر يك از اقساط مذكور تعلل و…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا