ثبت موسسات غیر تجاری

اساسنامه موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان

ماده ۱- نام مؤسسه:

 مؤسسه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، که اینک به مؤسسه روان‌شناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان تغییر نام می‌دهد، در سال ۱۳۳۹ با عنوان مؤسسه تحقیقات روان‌شناسی، وابسته به دانشکده ادبیات و علوم انسانی تأسیس شد. موسسه تحقیقات روان‌شناسی در سال ۱۳۷۵ با انتقال به دانشکده علوم تربیتی به موسسه روان‌شناسی و علوم تربیتی تغییر نام داد.

این مؤسسه تا کنون، ضمن انجام فعالیت‌های تخصصی در  راستای گسترش پژوهش­های روان‌شناختی و تربیتی، با برقراری ارتباط با گروههای تخصصی موجود در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی و با نهاد‌ها و مؤسسات علمی – پژوهشی، در جهت آشنایی و کاربست یافته‌های علمی در جامعه گام برداشته است.

ماده ۲- هدف‌ها:
هدفهای مؤسسه عبارتند از:
الف) کمک به گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در رشته‌های مختلف روان‌شناسی و علوم تربیتی
ب) کمک به بهبود آموزش و پژوهش در روان‌شناسی و علوم تربیتی در مقاطع کار‌شناسی ارشد و دکتری و پس از دکتری با همکاری دانشگاه‌های داخلی و خارجی.
ج) رایزنی در زمینه‌های مختلف پژوهش و آموزش و ارائه خدمات علمی در این راستا برای سازمان های متقاضی
د) اشاعه روش‌ها و مفاهیم علمی روان‌شناسی و علوم تربیتی در جامعه و تشویق افراد به پژوهش در زمینه های مذکور
ه) همکاری با دانشگاه‌های معتبر دنیا از طریق مشارکت در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی

ماده ۳- وظایف مؤسسه:
وظایف اصلی مؤسسه تحقق بخشیدن به هدفهایی است که در ماده ۲ ارائه شده‌اند. بنابراین مؤسسه باید فعالیت خود را در قلمرو‌هایی که در پی می‌آید سازماندهی کند:
تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی
همکاری با مقاطع‌آموزشی دانشکده به منظور بهبود بخشیدن به حیطه‌های پ‍ژوهشی و آموزشی.
رایزنی و ارائه خدمات در زمینه‌های پژوهش برای مؤسسات متقاضی
همکاری با دانشگاه‌های معتبر جهان به منظور اجرای طرح‌های مشارکتی
برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی، کوتاه مدت و کارگاه‌های آموزشی برای افراد و سازمان‌های مختلف
ارائۀ خدمات مشاوره‌ای، روان درمانی و اطلاع رسانی در زمینه بهداشت روانی
همچنین مؤسسه می‌تواند در خلال وظایف اصلی خود فعالیت‌های جنبی یا تکمیلی دیگری را نیز به شرح زیر عهده دار شود:
فعالیت در زمینه انتشار کتب، مقالات،   نشریات و آزمون‌ها که به گسترش پژوهش کمک می‌کند و یا حاصل پژوهش‌ها  را در جهت   اشاعه و تأمین بهداشت روانی و اشاعه خدمات روان‌شناختی ارائه می‌دهند.
تشکیل گردهمایی‌های بین المللی و یا شرکت در آن‌ها به منظور ارائه نتایج پژوهش‌های مؤسسه.
همکاری با دوره‌های آموزشی دانشکده در جهت فعال ساختن جنبه‌های پژوهشی دوره‌های مذکور و غنی سازی آن‌ها.
تجهیز منابع مطالعاتی مورد نیاز پژوهش و همکاری‌های مشترک در سطح رسانه‌های علمی موجود در جهان.
انتشار منظم یک خبرنامه منعکس کننده فعالیت‌های علمی و پژوهشی مؤسسه.

ماده ۴- ارتباط با سایر سازمان‌ها:
مؤسسه می‌تواند طرحهای پژوهشی پیشنهادی سازمان‌ها یا افراد را به شرط تأمین اعتبار و بر اساس قرارداد اجرا نماید. خدمات علمی و فنی مؤسسه نیز در همین راستا ارائه خواهد شد.
تبصره۱:  موسسه می‌تواند طرح‌های پیشنهادی را به گروهی از اعضای هیأت علمی و افراد ذیصلاح واگذار نماید تا زیر نظر شورای علمی موسسه با کسر ۵/۱۲ درصد از اعتبار طرح به عنوان هزینه بالاسری، فعالیت نمایند. عواید حاصل از واگذاری تحت نظر رئیس موسسه برای هزینه‌های جانبی و دبیرخانه موسسه مصرف خواهد شد.

ماده ۵ – مدیریت مؤسسه:
الف) شورای علمی موسسه
ب) رئیس موسسه

ماده ۶- اعضای شورای علمی موسسه:
رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی (رئیس شورا)
رئیس مؤسسه (دبیر شورا)
معاون پژوهشی دانشکده
مدیران گروه‌های موسسه
مدیران یا نمایندگان گروه‌های آموزشی روان‌شناختی و تربیتی دانشکده
دو عضو هیأت علمی از دیگر دانشکده‌های دانشگاه تهران و یا دانشگاههای دیگر بر حسب نیاز و به پیشنهاد رئیس موسسه و حکم رئیس دانشکده برای مدت سه سال
تبصره ۱:  اعضای ثابت شورای موسسه (رئیس دانشکده، رئیس موسسه، معاون پژوهشی دانشکده،  ، مدیران گروههای موسسه) مدیران یا نمایندگان گروه‌های روان‌شناختی و تربیتی دانشکده به پیشنهاد رئیس مؤسسه و با حکم معاونت پژوهشی دانشگاه برای ۳ سال منصوب می‌گردند.
تبصره ۲:  در مواقع لزوم و به تشخیص رئیس موسسه، شورا می‌تواند از افراد دیگر برای مشاوره در جلسات خود بدون حق رای دعوت به عمل آورد.

ماده ۷- وظایف شورای علمی مؤسسه:
الف) تدوین و تصویب سیاستهای پژوهشی، آموزشی و خدماتی مؤسسه با توجه به خط مشی پژوهشی و آموزشی دانشگاه
ب) تصویب آئین نامه و مقررات مربوط به پژوهشهای علمی، دوره‌ها و کارگاههای آموزشی تخصصی و خدمات مشاوره ای
ج) جذب اعضا هیأت علمی و تصویب صلاحیت مدرسان و متخصصان داخلی و خارجی برای انجام فعالیت در موسسه
د) تصویب و تأیید برنامه سمینارهای علمی
ه) تصویب اساسنامه‌های بخش‌های مورد تأیید مؤسسه
و) تصویب انتشارات مؤسسه

ماده ۸- انتخاب رئیس موسسه :
رئیس مؤسسه از میان اعضای هیأت علمی مؤسسه یا دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی به پیشنهاد رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی و حکم رئیس دانشگاه به مدت سه سال منصوب می‌شود.

ماده ۹- وظایف رئیس مؤسسه:
الف) هدایت امور مؤسسه و نظارت بر اجرای آنها
ب) تدوین و ارائه برنامه‌های مؤسسه جهت تصویب در شورای علمی مؤسسه
ج) ارائه گزارش عملکرد سالانه مؤسسه
د) تنظیم بودجه تفصیلی مؤسسه

ماده ۱۰- اعضای هیات علمی:
الف) اعضای گروه های  مؤسسه از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش تابع ضوابط و مقررات جاری دانشگاه تهران می‌باشند.
ب) موسسه می‌تواند از همکاری اعضا هیأت علمی شاغل و یا بازنشسته دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی و دانشکده‌های دیگر دانشگاه به منظور همکاری با گروه‌های مؤسسه بهره گیرد.

ماده ۱۱- گروه‌های مؤسسه عبارتند از:
·                     گروه روان‌شناسی دین
·                     گروه مطالعات خانواده
·                     گروه پژوهش‌های بین فرهنگی
تبصره:  با توجه به توسعه نیازهای آینده،  مؤسسه می‌تواند با تصویب شورای علمی خود  نسبت به تأسیس گروه‌های مورد نیاز اقدام کند.

ماده ۱۲- بودجه موسسه:
بودجه سالانۀ مؤسسه تابع مقررات تنظیم بودجه سالانه دانشگاه می‌باشد.
تبصره۱:  مؤسسه مجاز است هدایا و کمک‌های اشخاص یا سازمان‌ها را قبول و بر طبق ضوابط دانشگاه هزینه نماید.
تبصره۲:  درآمد‌های متفرقه مؤسسه جزء عواید اختصاصی مؤسسه محسوب و طبق مقررات دانشگاه تهران هزینه می‌شود.

ماده ۱۳- قوانین و مقررات:
مؤسسه در مواردی که در این اساسنامه ذکر نشده است، تابع مقررات دانشگاه است.

ماده۱۴- :
این اساسنامه در ۱۴ ماده و ۶ تبصره در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ…………….. به تصویب رسید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا