قوانین اقتصادی - جرایم مالیدانستنی های حقوق

روش اعتراض به برگ مالیات| چگونه به برگ مالیات اعتراض کنیم

  • هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مؤثر واقع نشود، پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد و رأی هیأت با اکثریت آرای قطعی و لازم‌الاجرا است. مگر اینکه مؤدی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به وی به‌طور کتبی اعتراض نماید.

 

همیشه مؤدیان در مورد اعتراض به برگ تشخیصهای صادرشده از طرف اداره امور مالیاتی با نوعی سردرگمی همراه هستند متن حاضر در مورد مراحل اعتراض و نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی اعتراض شده با زمانهای مقرر به نگارش درآمده تا مؤدیان بیشتر به حقوق خود آشنا شوند.

 

در مواردی که مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات ابلاغ‌شده، معترض باشد، می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به‌وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک، کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. (ماده 238 ق.م.م)

مسؤول مربوط (رئیس امور مالیاتی) موظف است پس از ثبت درخواست (اعتراض) مؤدی در دفتر (در سیستم) مربوط و ظرف مهلتی که 30 روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و درصورتی‌که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و درصورتی‌که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او موردقبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسؤول و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید. (ماده 238 ق.م.م)

درصورتی‌که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید پرونده امر ازلحاظ میزان درآمد مشمول مالیات، مختومه تلقی می‌شود و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین‌شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است. (ماده 239 ق.م.م)

هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مؤثر واقع نشود، پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد و رأی هیأت با اکثریت آرای قطعی و لازم‌الاجرا است. مگر اینکه مؤدی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به وی به‌طور کتبی اعتراض نماید.

در مواردی که‌برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ‌شده باشد (ابلاغ قانونی و…) و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. دراین صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد. (تبصره ماده 239 ق.م.م)

هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مؤثر واقع نشود، پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد و رأی هیأت با اکثریت آرای قطعی و لازم‌الاجرا است. مگر اینکه مؤدی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به وی به‌طور کتبی اعتراض نماید که دراین صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارسال خواهد شد.

رأی هیأت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراست، دراین حالت حوزه مالیاتی بلافاصله پس از دریافت رأی نسبت به صدور برگ قطعی می‌تواند اقدام می‌نماید.

مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. (ماده 251 ق.م.م) مؤدی پس از دریافت رأی ظرف یک‌ماهه مزبور با شرط اینکه وثیقه مبلغ مالیات مورد اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تحویل داده باشد وقت دارد نسبت به رأی در شورای عالی مالیاتی اعتراض کند.

رأی هیأت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراست، دراین حالت حوزه مالیاتی بلافاصله پس از دریافت رأی نسبت به صدور برگ قطعی می‌تواند اقدام می‌نماید.

شورای عالی مالیاتی نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً ازلحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. (ماده 256 ق.م.م).

درمواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه (شورای عالی مالیاتی) نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و درصورتی‌که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این ماده درمواردی که آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود. (ماده 257 ق.م.م)

در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل‌طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود. (ماده 251 مکرر ق.م.م)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا