فرم های آماده

شرایط خصوصی قرارداد پیمانکار

  • ماده20- الف- كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را كه در زير تعيين شده است، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد.

 

شرايط خصوصي پيمان

اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل مواردي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند. از اين رو، هر گونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه به شماره …… مورخ ………. بر اين پيمان حاكم است.

ماده17-الف- پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان، تعداد …………. نفر/ماه كارشناس خارجي با تخصصهاي تعيين شده در زير به كار گمارد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده18- ب- آخرين مهلت پيمانكار، براي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار …….. روز از تاريخ مبادله پيمان است.

جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي و به هنگام كردن آن به شرح زير است.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده18-ه- گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده20- الف- كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را كه در زير تعيين شده است، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده20- ب و 20- ز- كارفرما، به شرح زير مصالح، تجهيزات و ماشين آلات را تامين مي كند.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 20- ه- پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تامين ماشين آلات رعايت كند.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده20- ح- پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شمار افراد زير، دفتر كارگاهي، مسكن كارگاهي و غذا به تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تامين كند.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده21-ج- قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده21- و- چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده22- الف- شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد، به شرح زير است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده22- ح- شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه اندازي، تعمير، نگهداري و راهبري و نقشه هاي چون ساخت كه پيمانكار تهيه مي كند، به شرح زير است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده24- ب- پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را رعايت كند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده28- الف- پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تامين مي كند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده29- ه- تعديل نرخ پيمان به شرح زير است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده32- ج- هزينه انجام آزمايشهاي زير به عهده پيمانكار است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده35- دريافت وجوه سپرده تضمن حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه شماره …………….. مورخ …………………… هيات وزيران، است.

ماده36- ميزان، روش پرداخت و نحوه واريز پيش پرداخت پيمان، طبق مصوبه شماره ………………… مورخ …………………. هيات وزيران است.

ماده38- الف- ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي به شرح زير است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده38- ب- كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج كشور تامين مي كند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده38- ه- كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تامين مي كند:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده39- ب- پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يك از آنها به شرح زير تعيين شده است، تكميل كند و به كارفرما تحويل دهد.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده47- د- ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد، به شرح زير است:

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده49- ب- هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير، پرداخت مي شود.

……………………………………………………………………………………………………………………..

ماده50- الف- در صورت اتمام پيش از موعد كار، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير، به پيمانكار پرداخت مي كند.

ماده50- ب-6- خسارت تاخير غير مجاز پيمان(ناشي از كار پيمانكار)، به ميزان و ترتيب زير از پيمانكار وصول مي شود.

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

نماينده كارفرما                                                                            نماينده پيمانكار

نام و نام خانوادگي                                                                        نام و نام خانوادگي

امضا                                                                                          امضا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا