قوانین خانواده

قانون امور حسبی-در برداشتن مهر و موم

ماده ۱۹۴- کساني که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند مي‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمايند.
ماده ۱۹۵- درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشي مي‌شود که براي رسيدگي به امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش ديگري باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم مي‌نمايد و صورت مجلس مربوط به اين عمل را به دادگاهي که دستور برداشتن مهر و موم را داده است مي‌فرستد.
ماده ۱۹۶- دادگاه بخشي که مهر و موم را بر مي‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معين و به عموم وراث و وصي و موصي لهم که معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد، ابلاغ مي‌نمايد.
ماده ۱۹۷- نسبت به اشخاص ذي نفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نيست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جاي آنها متصدي دفتر رسمي با يک نفر از معتمدين محل را معين و او را دعوت مي‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.
ماده ۱۹۸- عدم حضور اشخاصي که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده ۱۹۹- در صورتي که بين ورثه غائب يا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعيين وکيل يا امين براي غائب و تعيين قيم براي محجور به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۰- دادرس دادگاه بخش مي‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد يا به کارمند علي‌البدل رجوع نمايد.
ماده ۲۰۱- در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي‌شود:
۱- تاريخ- ساعت- روز- ماه- سال با تمام حروف.
۲- نام و مشخصات درخواست کننده.
۳- حضور و اظهارات اشخاص ذي نفع و نمايندگان آنها و اشخاصي که دادگاه بخش دعوت کرده است.
۴- مهر و موم صحيح و بي عيب بوده يا دست خورده با توصيف کامل از دستخوردگي.
۵- نام و سمت کسي که مهر و موم را بر مي‌دارد.
۶- امضاء کسي که مهر و موم را بر مي‌دارد و ساير حاضرين.
ماده ۲۰۲- در موقع برداشتن مهر و موم صورت ريز آن چه از ترکه مهر و موم شده، مطابق ترتيب مذکور در تحرير ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظيم صورت ريز ترکه در يک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتي از ترکه، ه مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم مي‌شود.
ماده ۲۰۳- اگر در ضمن ترکه اشياء يا نوشتجاتي متعلق به غير باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمايند بايد به کسي که حق گرفتن اشياء و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشياء و نوشتجات حاضر نباشد اشياء و نوشتجات نامبرده حفظ مي‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.
ماده ۲۰۴- در موارد زير مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز ترکه برداشته مي‌شود:
۱- در صورتي که درخواست کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظيم صورت ريز ترکه نمايد و بين ورثه محجور يا غائب و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير ترکه نباشد.
۲- در صورتي که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمايند يا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز ترکه رضايت دهد و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير ترکه نباشد.
۳- اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم يا در جريان آن مرتفع شود.
ماده ۲۰۵- هر گاه بين ورثه، غائب يا محجور باشد و همچنين در صورتي که وراث متوفي معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم، ترکه بايد تحرير شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا