ثبت اسناد

نمونه اجاره نامه یک آپارتمان تجاری

بنام خدا

قرارداد

طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای……………….. فرزند آقای……………….. دارای شناسنامه شماره……………….. صادره از……………….. متولد……………….. ساکن:…………………………………………………………
طرف دوم قرارداد (مستاجر): شرکت……………….. (سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی…………………………… و به اعتبار امضای خانم/آقای……………….. (رئیس هیات مدیره) فرزند آقای……………….. دارای شماره شناسنامه……………….. صادره از……………….. متولد……………….. و خانم/آقای……………….. (مدیر عامل) فرزند آقای……………….. داری شناسنامه شماره……………….. صادره از……………….. متولد……………….. و همراه با مهر شرکت:…………………………..
موضوع قرارداد:
تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری در طبقه……………….. به مساحت……………….. متر مربع دارای پلاک……………….. فرعی از……………….. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک……………….. فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی……………….. بخش……………….. ثبتی تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالکیت شماره……………….. مورخ……………….. صفحه……………….. جلد……………….. به شماره چاپی……………….. صادره به نام موجر با قدرالسهم از عرصه و سایر قسمتهای مشاعی طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن با برق اختصاصی به شماره پرونده……………….. و به قدر السهم از آب و گاز مش‌تر ک و بدون تلفن با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن بدون استثنا که مستاجر با رویت عین مستاجره، وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره کرده است و مورد اجاره صرفا جهت دفتر شرکت مستاجر به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارد.
مدت قرارداد:
……………….. سال کامل شمسی معادل……………….. تمام خورشیدی از تاریخ زیر…………………
مبلغ قرارداد:
مبلغ……………….. ریال رایج برای تمام مدت بالا (به قرار ماهی مبلغ…………………… ریال) که مستاجر متعهد گردیده مال الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در قبال دریافت رسید به موجر تادیه نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف…………………… روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.
شروط:
مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمیرات جزیی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.
مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا و یا کلا بهیچ صورت حتی بصور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.
مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می‌باشد.
طرفین عموما و هر یک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می‌دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیش یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر متعهد به تخلیه مورد اجاره بعد از انقضای مدت اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی می‌باشد و هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم (که عقد خارج لازم شفا‌ها با قرار بین آنان منعقد شده) مستاجر از خود اسقاط نموده و می‌نماید.
مستاجر در صورتی که بخواهد می‌تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خریداری و نصب نموده یا از شرکت مخابرات انشعاب آنرا تحصیل و نصب نماید.
مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب، پنجره و شیشه، قفل و دستگیره‌ها و سایر متعلقات مورد اجاره می‌باشد.
مستاجر می‌تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره……………….. موجر نزد بانک…………………. شعبه…………………. واریز نموده و نسخه‌ای از فیش آنرا به موجر تسلیم نماید.
چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر بدهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حسابهای برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نماید.
عدم تادیه بدهی‌های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه که تادیه آن بعهده مستاجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.
۱۰- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت، مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می‌باشد.
۱۱- تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.
این سند در ۲ نسخه و هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد (موجر)                                                 محل امضای طرف دوم قرارداد (مستاجر)

   شاهد ۱                                                                        شاهد ۲

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا