احکام آماده

نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از تصادف

  • حكم به اثبات دعوي خواهان داده و خوانده را به پرداخت مبلغ ……ريال بابت اصل خواسته و…….. ريال بابت هزينه هاي دادرسي در حق خواهان محكوم مي نمايد ،

 

نمونه راي داير بر مطالبه خسارت ناشي از تصادف

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ ………. پرونده كلاسه ……. شماره دادنامه ……..

مرجع رسيدگي : شعبه ……… دادگاه عمومي ………

خواهان ……….

خوانده ……………

خواسته : مطالبه خسارت ناشي از تصادف

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق  به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم .. به طرفيت خوانده آقاي / خانم ……. به خواسته مطالبه خسارت ناشي از تصادف نظر به اظهارات خواهان و دادنامه شماره …. تاريخ ….. در پرونده كلاسه ……. شعبه …….. و نظريه افسر كاردان فني تصادفات و نظريه كارشناس رسمي دادگستري كه به شماره ……… ثبت دفتر دادگاه گرديده است و اينكه خوانده در مقام دفاع ايراد موثري به عمل نياورده ، حكم به اثبات دعوي خواهان داده و خوانده را به پرداخت مبلغ ……ريال بابت اصل خواسته و…….. ريال بابت هزينه هاي دادرسي در حق خواهان محكوم مي نمايد ، راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه …..دادگاه عمومي ……

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا