احکام آماده

نمونه رای برای چک برگشتی در دادگاه های کشور

 

 

نمونه راي در خصوص مطالبه وجه چك برگشتي

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ……. پرونده كلاسه …. شماره دادنامه …

مرجع رسيدگي: شعبه ….. دادگاه عمومي ………

خواهان : آقاي (الف)…

خوانده : آقاي (ب)……..

خواسته : مطالبه وجه يك فقره چك به شماره .. به مبلغ ……. ريال

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق  به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

 

((راي دادگاه ))

 

در خصوص دعوي آقاي (الف) به طرفيت آقاي (ب) فرزند .. به خواسته مطالبه وجه چك به شماره ……..عهده بانك تجارت شعبه .. (كد ……..) به مبلغ … ريال تقديمي از ناحيه خواهان دلالت بر استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذكور در يد مدعي دلالت بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد .لذا چون خوانده دفاعي در قبال دعوي مطروحه ، معمول نداشته و دليلي بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نكرده است . مستنداً به ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني دعوي مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ …… ريال بابت چك مورد دعوي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد . اين راي غيابي است و ظرف مهلت مقرر قانوني از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومي

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا