ثبت موسسات غیر تجاری

نمونه صورتجلسه های موسسات غیر تجاری

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین مؤسسه

بسمه تعالی
مجمع عمومی مؤسسین مؤسسه…………………………………. در ساعت…….. صبح مورخ…… /…… /…. ۱۳با حضورکلیه شرکاء درمحل شرکت تشکیل:
ابتدا آقای……………………….. به سمت رئیس مجمع آقای………………………………. به سمت ناظر مجمع آقای…………………. به سمت ناظر مجمع وآقای……………………………… به سمت منشی مجمع انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه اعلام وتصمیمات ذیل با تفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:
۱- آقایان:……………………………،……………………………..،:……………………………،

……………………………..،:……………………………،…………………………….. به سمت اعضاء هیأت امناء انتخاب گردیدند.
۲- اسا سنا مه مؤسسه مشتمل بر……… ماده و………… تبصره تنظیم وبه تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل تما م صفحات آن امضاء شد..
۳- فرم تقاضانامه مؤسسه نیزتکمیل وامضاء شد.
۴-جهت ا نتخاب اعضاء هیأت مدیره ودارندگان حق امضاءاخذرأی بعمل آ مد و در نتیجه:
– آقای/خانم……………………………. فرزند…………………….. به سمت رئیس هیأ ت مدیره
– آقای/خانم…………………………… فرزند…………………….. به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
– آقای/خانم…………………………… فرزند…………………….. به سمت مدیرعا مل
– آقای/خانم…………………………… فرزند…………………….. به سمت عضو هیأت مدیره
برای مدت…….. سال انتخاب شدند وهرکدا م ا زا عضاء هیأت مدیره با ا مضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
۵-کلیه اوراق واسنادرسمی وبهادار وبا نکی و تعهدآورشرکت از قبیل: چک، سفته، بروات وقرارداد‌ها به امضاء……………………………………………………. همرا ه با مهر شرکت و نا‌مه‌های عادی و اداری به امضاء……………………………………………………………………… همراه با مهر شرکت معتبرمیبا شد.
۶- مبلغ……………………………………. ریال سرمایه مؤسسه که ا زطرف مؤسسین پردا خت گردیده تحویل ودر اختیا ر مدیر عا مل مؤسسه قرا ر گرفت و مدیر عا مل با ا مضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام نمود.
۷-مجمع به آقای/خانم…………………………….. (احد از مؤسسین) وکا لت دادند تا ضمن مراجعه به ثبت شرکت‌ها نسبت به پرداخت هزینه‌های قا نو نی و ا مضاء دفا‌تر ثبت شرکت‌ها ا قد ا م نما ید.

  محل امضاء کلیه نامبردگان فوق الذکر و مؤسسین:

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی یاعادی بطورفوق العاده در خصوص انتخاب تغییر احدی از مدیران در موسسه
نام مؤسسه:……………………………………………….
شماره ثبت مؤسسه:…………………………………..
سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………..
مجمع عمومی عادی (یا عادی فوق‌العاده) مؤسسه…………………….. ثبت شده به شماره……………………… مورخ……………. باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
۲-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
۳-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
دستورجلسه: انتخاب اعضای هیات مدیره
انتخاب اعضای هیات مدیره موردشورواقع و در نتیجه:
۱- ……………………………………….. به سمت رئیس هیات مدیره
۲ -……………………………………… به سمت نایب رئیس هیات مدیره
۳ -……………………………………. به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.
امضای اسناد وارواق بهاداروعادی با امضاء متفق……………………. و………………………..
همراه بامهرمؤسسه معتبراست.
به…………………………………………. (احدی ازشرکا یامدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت دادهمی شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضا شرکاء واعضای هیئت مدیره:
تذکرات:
۱-صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاءکلیه شرکاءبرسدویک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده ومابقی نسخ جز مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲-درصورتی که جلسه با اکثریت شرکاءتشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳-صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴-مدیر یا مدیران یا مدیر عامل درمؤسسه می تواند جز شرکاء نباشد (مشروط به اجازه اساسنامه) ودرصورتی که مدیران خارج از شرکاء انتخاب شوند فتوکپی شناسنامه آنان به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۵-درخصوص انتخاب مدیران در چهارماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی ودرزمان های دیگر مجمع بصورت عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد (در صورت تجویز اساسنامه)

نمونه صورتجلسه هیآت مدیره در مؤسسه
بسمه تعالی
نام مؤسسه:…………………………………………………….
شماره ثبت مؤسسه:………………………………………….
سرمایه ثبت شده مؤسسه:……………………………………
اعضای هیآت مدیره مؤسسه……………………………….. ثبت شده به شماره……………………. درساعت…………….. مورخ……………………. باحضور اعضاءدرمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
دستور جلسه:
اعضای هیات مدیره به………………. (احدی از اعضا هیئت مدیره یامدیر عامل یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهانسبت به صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاءاعضای هیات مدیره:

تذکرات:
۱-بعضی از تصمیمات هیآت مدیره از قبیل تعیین دارندگان امضاء مجاز بایستی به ثبت برسد فلذا درقسمت دستورجلسه مراتب اتخاذ تصمیم قیدشود.
۲-صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل مؤسسه
بسمه تعالی
نام مؤسسه:………………………………………………
شماره ثبت مؤسسه:…………………………………..
سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………….
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه…………………….. ثبت شده به شماره……………………… مورخ…………….

باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۲-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۳-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: تغییرمحل قانونی شرکت
پس از بحث وبررسی محل قانونی مؤسسه ازتهران………………. خیابان………….. کوچه…………….. پلاک……. کدپستی……………… به تهران………. خیابان………….. کوچه…………. پلاک………… کدپستی……………………………. انتقال یافت.
به………………………. (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهانسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت افدام نماید.
امضا کلیه شرکاءحاضر درمجمع:
تذکرات:
۱-درصورتیکه مجمع باحضوراکثریت تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه مدارک مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است..
۲-صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاء کلیه حاضران در مجمع برسد ویک نسخه تحویل اداره ثبت شرکتها شده وبقیه جز مدارک موسسه ضبط گردد.
۳- صورتجلسه حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.


نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام مؤسسه
بسمه تعالی
نام مؤسسه:………………………………………………
شماره ثبت مؤسسه:…………………………………..
سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………….
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه…………………….. ثبت شده به شماره……………………… مورخ…………….
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۲-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۳-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

دستور جلسه: اتخاذتصمیم درخصوص تغییرنام مؤسسه
پس از بحث وبررسی نام مؤسسه از…………………………………………. به…………………………. تغییریافت.
به…………………….. (احدی ازشرکا یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضا کلیه شرکاء
تذکرات:
۱-چندنام انتخاب وقبل تحویل صورتجلسه به قسمت پذیرش صورتجلسات اداره ثبت شرکتها به قسمت تعیین نام مراجعه وپس از ارایه نام مسول مربوطه یک نام راوفق ضوابط انتخاب ودرحاشیه صورتجلسه درج می نماید وسپس موافقت مسئول اداره در خصوص نام تعیین شده واخذ گردد.
۲-صورتجلسه درچندنسخه تنظیم وذیل تمام صفحات به امضا ءکلیه شرکاء حاضر در مجمع برسد ویک نسخه ازآن تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکتهاشود.
۳-صورتجلسه حداکثر درظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکتها شود
۴-درصورتی که مجمع با حداکثر شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه واراده مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مؤسسه
نام مؤسسه:……………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه:…………………………………………….
سرمایه ثبت شده مؤسسه:……………………………………..
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه…………………….. ثبت شده به شماره……………………… مورخ…………….
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۲-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۳-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

دستور جلسه: افزایش سرمایه مؤسسه
افزایش سرمایه مؤسسه مورد بحث وبررسی فرار گرفت و:
۱-……………………… باپرداخت…………… ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از…………………….. ریال به…………………. ریال افزایش داد.
۲-……………………. باپرداخت…………… ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از…………………….. ریال به…………………. ریال افزایش داد.
۳-……………………. باپرداخت…………… ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از…………………….. ریال به…………………. ریال افزایش داد.
درنتیجه سرمایه موسسه از…………………….. ریال به…………………………….. ریال افزایش یافت وماده……….. اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.
مدیر عامل یا هیآت مدیره «ؤسسه اقراربه دریافت وجوه افزایش سرمایه نمود.
به…………………… (احدی ازشرکاءیا مدیران یاوکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاترثبت اقدام نماید.
امضاء شرکا:
تذاکرات:
۱-صورتجلسه در چند نسخه تنظیم وبه امضاء کلیه شرکاء برسدویک نسخه ازآن تحویل اداره ثبت شرکتهاشده وباقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲-صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه ازتاریخ تشکیل مؤسسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۳-درصورتی که مجمع اکثریت تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبته شرکتها الزامی است.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه موسسه وورود شریک جدید
نام مؤسسه:……………………………………………………………………
شماره ثبت مؤسسه:………………………………………………………..
سرمایه ثبت شده مؤسسه:………………………………………………..
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه…………………….. ثبت شده به شماره……………………… مورخ…………….

باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۲-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۳-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

دستورجلسه: افزایش سرمایه و ورود شریک جدید
۱-………………………… فرزند……………………. متولد…… شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران…………. خیابان……………… کوچه………………… پلاک……………… کدپستی……………….. باپرداخت مبلغ………………… ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد
۲ -………………………… فرزند……………………. متولد…… شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران…………. خیابان……………… کوچه………………… پلاک……………… کدپستی……………….. باپرداخت مبلغ………………… ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد
۳- سرمایه مؤسسه از مبلغ……………………………. ریال به……………………….. ریال افزایش یافت وماده………
اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح ومدیرعامل یاهیآت مدیره اقرار به دریافت وجه افزایش سرمایه نمود.
به…………………… (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذیل ثبت اقدام نماید.
امضاءشرکاء:

تذکرات:
۱- صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاء کلیه شرکاء برسد ویک نسخه ازآن تحویل اداره ثبت شرکتها شده وباقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲- درصورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه اسنادمثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳- صورتجلسه حداکثر درظرف مهلت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴- کپی شناسنامه شرکاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه:……………………………………………..
سرمایه ثبت شده مؤسسه:………………………………………
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه…………………….. ثبت شده به شماره……………………… مورخ…………….
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۲-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۳-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: کاهش سرمایه مؤسسه
الف: درخصوص کاهش سرمایه مؤسسه بحث وبررسی شدو…………………………………. بادریافت مبلغ……………………. ریال از صندوق مؤسسه سهم‌الشرکه خود را به………………….. ریال کاهش داد.

………………………………………………. با دریافت مبلغ………………….. ریال از صندوق مؤسسه سهم‌الشرکه خود را به………………….. ریال کاهش داد.
ب – سرمایه مؤسسه از مبلغ…………………………….. ریال به…………………………….. ریال کاهش یافت و ماده……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد.
ج – به………………………………………………. (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء کلیه شرکاء و میزان سهم‌الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه:
۱ -…………………………………….. دارای مبلغ………………………….. ریال سهم الشرکه امضاء

۲-…………………………………….. دارای مبلغ………………………….. ریال سهم الشرکه امضاء

۳-…………………………………….. دارای مبلغ………………………….. ریال سهم الشرکه امضاء

تذکرات:
۱ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲ – در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه و خروج شریک در مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه:……………………………………………..
سرمایه ثبت شده مؤسسه:………………………………………
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه…………………….. ثبت شده به شماره……………………… مورخ…………….
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
۲-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
۳-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: کاهش سرمایه مؤسسه و خروج شریک از مؤسسه
الف: ۱ -…………………………………. بادریافت مبلغ……………………. ریال سهم‌الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه ندارد.
۲-…………………………………. بادریافت مبلغ……………………. ریال سهم‌الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه ندارد.
ب – سرمایه مؤسسه از مبلغ…………………………………….. ریال به…………………………………….. ریال کاهش یافت در نتیجه ماده………………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد.
ج به…………………………………….. (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء شرکاء

تذکرات:
۱ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲ – در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴ – شریکی که از مؤسسه با اخذ سهم‌الشرکه خود خارج می‌شود لازم است که شخصآ یا وکیل رسمی وی با در دست داشتن شناسنامه یا وکالت‌نامه رسمی جهت امضاء ذیل دفاتر ثبت به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشرکه در مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه:……………………………………………..
سرمایه ثبت شده مؤسسه:………………………………………
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه…………………….. ثبت شده به شماره……………………… مورخ…………….
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
۲-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
۳-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: نقل و انتقال سهم‌الشرکه
۱-………………………………… که دارای……………………………. ریال سهم‌الشرکه می‌باشد مجمع موافقت نمود که مبلغ سهم‌الشرکه مذکور به………………………………… فرزند……………………….. متولد………….. شماره شناسنامه……………………… به آدرس تهران……………………………….. خیابان………………… کوچه……………….. پلاک………………. کدپستی……………………………….. واگذار و از مؤسسه خارج و دیگر دارای هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه نمی‌باشد.
(و یا)
مجمع موافقت نمود
……………………. مبلغ…………………. ریال از سهم‌الشرکه خود را به………………………….. فرزند…………………… متولد………………….. شماره شناسنامه………………… به آدرس تهران…………
خیابان………………… کوچه……………….. پلاک………………. کدپستی……………………………….. واگذار و سهم‌الشرکه خود از………………………….. ریال به……………… ریال کاهش داد.
به…………………………………… (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء شرکاء و خریدار و فروشنده سهم‌الشرکه:

تذکرات:
۱ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲ – در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴ – لازم است خریدار و فروشنده به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند انتقال سهم‌الشرکه اقدام واصل یا تصویر برابر اصل سند به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۵ – فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه:……………………………………………..
سرمایه ثبت شده مؤسسه:………………………………………
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه…………………….. ثبت شده به شماره……………………… مورخ…………….
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۲-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۳-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: اتخاذ تصمیم در خصوص (تغیر موضوع مؤسسه یا الحاق مواردی به موضوع مؤسسه)
موضوع مؤسسه مورد بررسی واقع شد و بشرح زیر تغییر پیدا نمود
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
در نتیجه ماده…………………………. اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می‌گردد.
به…………………………………… (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء شرکاء

تذکرات:
۱ – در صورتی که ثبت موضوع مؤسسه محتاج به اخذ مجوز از مراجع خاصی باشد می‌توانید رأسآ نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها نمائید و همچنین در صورت عدم اخذ مجوز، اداره ثبت شرکتها رأسآ نسبت به استعلام از مراجع ذیصلاح می‌نماید و پس از دریافت استعلام آن را به مرجع مربوطه تحویل و پس از دریافت پاسخ استعلام آن را تحویل اداره ثبت شرکتها نمائید.
۲ – در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴ – فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۵ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر یا اصلاح بعضی از موارد اساسنامه مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت موسسه:……………………………………………..
سرمایه ثبت شده مؤسسه:………………………………………
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه…………………….. ثبت شده به شماره……………………… مورخ…………….
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
۲-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
۳-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: اصلاح یا (تغییر) ماده…………………… اساسنامه
با توج به ماده……………………… اساسنامه و اشکالات بوجود آمده ماده مذکور بشرح ذیل تغییر یا اصلاح می‌شود ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
به…………………………………… (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء شرکاء:

تذکرات:
۱ – صورتجلسه درچند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲ – در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴ – ماده اساسنامه که تغییر یا اصلاح می‌شود متن ماده بطور کامل در صورتجلسه نوشته شود.
۵ – در صورتی ک در نظر باشد کل اساسنامه تغییر پیدا نماید دو جلد اساسنامه جدید تهیه و ذیل کلیه صفحات به امضاء کلیه شرکاء برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود و پس از ثبت یک جلد از ان که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها شده تحویل گرفته شود.


نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تأسیس شعبه مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه:……………………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:………………………………………

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه…………………….. ثبت شده به شماره……………………… مورخ…………….

باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۲-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه

۳-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: تأسیس شعبه در شهرستان……………………………
موضوع: تاسیس شعبه درشهرستان……….. مورد بحث و بررسی واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصویب واقع شد.
………………………….. فرزند…………………… متولد………………….. شماره شناسنامه……………………..

بعنوان مدیر شعبه تعیین و آدرس شعبه عبارتست از………………….. خیابان……………. کوچه……………….. پلاک………………. کدپستی………………………………..

به…………………………………… (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء کلیه شرکاء:

تذکرات:
۱ – یک نسخه از مدارک شرکت (اساسنامه – تقاضانامه – صورتجلسه مجمع در خصوص تأسیس شعبه – فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه) به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود تا پس از ثبت صورتجلسه مدارک به شهرستان مربوطه برای ثبت شعبه ارسال گردد.
۲ – پس از گذشت مدت زمانی مناسب به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت انجام تشریفات ثبت شعبه مراجعه شود.
۳ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکتها شده و مابقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۴ – صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۵ – در صورتی که مجمع با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.

بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال مؤسسه
نام مؤسسه:…………………………………………………………..
شماره ثبت مؤسسه:……………………………………………..
سرمایه ثبت شده مؤسسه:………………………………………
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه…………………….. ثبت شده به شماره……………………… مورخ…………….
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
۲-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
۳-………………………………………………. دارای مبلغ……………………………………….. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال مؤسسه
۱ – انحلال مؤسسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت والنهایه مؤسسه بعلت…………………………………. منحل اعلام می‌گردد و………………………….. به سمت مدیر تصفیه مؤسسه انتخاب گردید.
۲ – آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه تهران……………… خیابان……………………….. کوچه…………… پلاک………………….. کدپستی……………………………………. تعیین گردید.
۳ – مدیر تصفیه با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام و همچنین اقرار به دریافت دفاتر و اسناد و مدارک و اموال مؤسسه نمود.
به…………………………………… (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء کلیه شرکاء:

تذکرات:
۱ – فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد به ضمیر صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۲ – صورتجلسه انحلال حداکثر در ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۳ – در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۴ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء حاضر در مجمع برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده و نسخ دیگر جزء مدارک  مؤسسه ضبط گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا