احکام آماده

چگونه در دادگاه پرونده را به کارشناس ارجاع می دهند؟

  • مواد استنادي براي ارجاع امر به كارشناس عبارت از مواد 444 الي 462 قانون آيين دادرسي مدني سابق بوده است كه با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 مواد 257

 

قرار ارجاع امر به كارشناس   

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم … (خواهان ) به طرفيت آقاي / خانم …(خوانده ) به خواسته … نظر به شرايط احراز شرايط تعديل ،قرار ارجاع امر به كارشناس صادر مي گردد تا كارشناس منتخب ظرف 10 روز پس از رويت اخطاريه و معاينه محلي و در نظر گرفته عوامل موثر در قضيه .. .. در تاريخ تقديم دادخواست را تعيين و برآورد نمايد و نظريه كتبي خود را به طور مستدل و مشروح مرقوم و به دادگاه اعلام دارد . به همين منظور آقاي مهندس …. به قيد قرعه و با دستمزد مبلغ …..ريال  جهت كارشناسي انتخاب مي گردد كه پرداخت حق الزحمه ايشان به عهده … مي باشد . مقرر است دفتر وقت نظارت تعيين بدواً نسبت به وصول دستمزد كارشناس اقدام و ابطال تمبر قانوني بابت هزينه قرار به عمل آمده ، النهايه پس از وصول نسبت به ابلاغ به كارشناس جهت انجام كارشناسي اقدام به عمل آيد . پرونده فعلاً مقيد به وقت بوده باشد .

 

 

رئيس شعبه …. دادگاه عمومي ….

 

 

 

 

 

 

توضيح اينكه :

مواد استنادي براي ارجاع امر به كارشناس عبارت از مواد 444 الي 462 قانون آيين دادرسي مدني سابق بوده است كه با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 مواد 257 تا 269 جايگزين مواد فوق شده است .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا