دیه

مفهوم تغلیظ دیه چیست

  • صدمه وفوت دریکماه باشد یکی دیگر از شرایط تغلیظ دیه آنست که صدمه وفوت هردو درماه حرام باشد. ماده ۲۹۹ با تصریح به اینکه «درصورتی که صدمه وفوت هردو دریکی از چهارماه حرام …واقع شود…»

مقدمه

وجود جنگهای مداوم و پی در پی دربین قبایل عرب قبل از اسلام، عرب جاهلیت را برآن داشته که ماههایی از سال را بعنوان ماههای حرام اعلام تا مردم، فارغ از جنگ وخونریزی، درامنیت کامل بسر برده وبه کاروزندگی وکسب تجارت بپردازند.

بعدازظهور اسلام این موضوع همچنان مورد احترام مسلمانان وکفار قرار گرفت وبعنوان یک امر امضائی وارد دراسلام گردید. قرآن کریم به دفعات از جمله در آیات ۱۹۴ و۲۱۷ سوره بقره و ۵ سوره توبه از ماههای حرام یاد نموده است. عدم توجه به حرمت این ماهها واقدام بر خلاف توافقات، موجب معصیت بیشترو در نتیجه مجازات شدیدتربوده است. از جمله محرمات این ماهها ، قتل است . ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی با اشاره به ماههای حرام، بیان داشته است که چنانچه صدمه وفوت دراین ماهها ویادرحرم مکه معظمه واقع شود موجب تشدید مجازات تایک سوم دیه انتخابی میگردد. دراین مجال برآنیم تا جوانب حقوقی و فقهی ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم .

۲- تعریف تغلیظ درلغت به معنی غلیظ کردن و چیزی را برکسی سخت ودرشت کردن ودر اصطلاح به معنی افزودن یک سوم دیه به دیه انتخابی میباشد وموجبات تغلیظ نیز قتل در ماههای حرام ومسجدالحرام میباشد که هریک به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه که موچب صدور حکم به تغلیظ دیه میشود آیاتی از قرآن کریم است که از وحدت ملاک آن آیات میتوان پی به تغلیط دیه برد. آیاتی که فوقا به آن اشاره شده تماما برلزوم احترام ماههای حرام متفق القولند وقتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدیدمجازات است .

۳- نوع قتل همانطوریکه درصدر ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است تغلیط دیه فقط به قتل تعلق میگیرد ودرجراحات تغلیظ جاری نمیگردد. برابر ماده ۲۰۴ قانون مذکور قتل به سه نوع عمد، شبه عمد وخطاء تقسیم شده است واز طرفی ماده ۲۹۹ قانون ازلفظ قتل بصورت عام نام برده و اشاره ای به نوع آن ننموده است . سئوالی که دراینحا مطرح است اینست که آیا تغلیظ دیه درکلیه قتلها اعم از عمد، شبه عمد وخطاء محض جاری است یا اختصاص به نوعی خاص از آن دارد؟. ظاهر ماده ۲۹۹ بصورت مطلق بیان شده است و با توجه به اینکه قانون مجازات ایران بر گرفته از احکام منور اسلام و فقه شیعه است، ضروریست برای درک آن و رفع شبهات به نظرات فقهاء رجوع نمود. با مطالعه نظرات فقهاء صاحب نظر، این نتیجه حاصل میگردد که عده ای معتقد به تعلق تغلیظ به انواع قتل بوده وعده ای دیگر معتقد به اختصاص آن به نوع خاصی از قتل میباشند. حضرت امام خمینی ره درمسأله ۲۳باب دیات تحریرالوسیله عبارت «لوارتکب القتل فی الشهر الحرام »را بکار برده است و قرینه ای که دلیل بر انصراف موضوع به نوعی خاص از قتل باشد به همراه ندارد . فاضل هندی درکشف اللثام میگوید« الظاهر اختصاص ذلک بالعمد» -شیخ طوسی هم درالنهایه به عمد درقتل معتقد است امام خمینی درپاسخ به استفتایی درخصوص تعلق تغلیط به انواع قتل ( عمد، شبه عمد، خطای محض) گفته اند: تغلیظ دردیه به حساب زمان یا مکان وقوع قتل درقتل خطای محض ثابت نیست بنا براین ایشان فقط معتقد به تغلیظ دیه در قتل عمد و شبه عمد هستند. آیه ا… منتظری نیز نظری شبیه نظر ایشان داشته و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه « آیا تغلیظ مخصوص قتل عمدی است یا شامل قتل شبه عمد وقتل خطاء محض نیز میشود. درجواب آورده اند: تغلیظ دیه درقتل عمد وشبه عمدمسلم است ولی ثبوت آن درخطامحض خالی از اشکال نیست هرچند احتیاط خوب است .

آیه ا… فاضل لنکرانی اما بر عقیده ای دیگر است ایشان در پاسخ به این سئوال که « آیا درتغلیظ دیه قتل درماههای حرام فرقی بین قتل عمد وخطا وجود دارد؟ آورده اند: خیر، ظاهرا فرقی نیست ، حتی درمواردی که دیه برعاقله باشد . آیه ا… محقق کابلی نیز در پاسخ به این سئوال که«آیا تغلیظ دیه مختص قتل عمد است یا شامل قتل شبه عمد وخطای محض نیز میشود؟ جواب داده اند: مقتضای اطلاق صحیحه کلیب اسدی عدم فرق است درتغلیظ بین قتل عمد وشبه عمد وخطاء محض ». این اختلاف نظر علاوه بر جامعه علمی به نظام قضایی کشور نیز سرایت نموده است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز درپاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا فقط دیه قتل شبه عمد درماههای حرام موجب تغلیظ است یا سایر قتلها هم مشمول قاعده تغلیظ هستند؟ طی نظریه شماره ۶۰۳۹ مورخ ۲۰/۷/۱۳۷۱ اظهار داشته است . « با توجه به ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ اگر صدمه وفوت درماهای حرام ویا در حرم مکه معظمه واقع شود یک سوم ازنوع دیه که محکوم علیه انتخاب نموده است برآن افزون میشود بنابراین تغلیظ دیه ارتباطی به نوع قتل ندارد.» لاکن شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور دردادنامه شماره ۲۷/۴۱۴مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ برخلاف نظریه اداره حقوقی حکم صادر نموده وعنوان نموده است که « درقتل خطای محض تغلیظ دیه وجود ندارد.» ماحصل کلام این که درخصوص تعلق دیه به انواع قتل اختلاف نظر وجود دارد وجهت رفع مشکل باید با توجه به فلسفه ایجاد این نهاد حقوقی چاره جویی نمود.آنچه مسلم است اینکه تغلیظ دیه بدلیل هتک حرمت و بی احترامی به ماههای حرام است، پس نسبت دادن آن به شبه عمد وخطاء محض خالی از اشکال نیست . راننده ای که شب هنگام و درماه حرام به علت تاریکی شب شخص را کشته است وناخواسته مرتکب این عمل شده هیچ بی احترامی به ماه حرام نکرده چرا که عمل وی از روی عمد نبوده است.

لذا بنظر می رسد قانون گذار باید به این موضوع خاتمه دهد وبا بررسی دیدگاههای علما وحقوقدانان تکلیف این مسئله را روش نماید. با این وجود رویه قضایی فعلی قتل خطاء محض را مشمول تغلیظ دیه نمیداند وفقط درخصوص قتل عمد وشبه عمد درماههای حرام حکم به تغلیظ دیه داده می شود. ۴- موجبات تغلیظ پس از اینکه مشخص شد تغلیظ دیه درکدام یک از انواع قتل جاری میشود لازم است به این موضوع پرداخته شود که قتل عمد یا شبه عمد درچه شرایط وبا چه خصوصیاتی مشمول تغلیظ دیه میگردد. همانطوریکه درمقدمه بحث بدان اشاره شد ،ایجاد حرمت زمانی درچهارماه قمری (رجب، ذی القعده، ذی الحجه ومحرم ) مهمترین عامل درجهت تغلیظ دیه تعیین گردیده است . اما موضوعی که ماده ۲۹۹ علاوه براین ماهها مورد حکم قرا داده است . قتل درحرم مکه معظمه است که به ترتیب به هرکدام پرداخته می شود. ۱-۴ قتل درماهای حرام تعیین ماههای حرام براساس آیات وروایات وارده صورت گرفته است .

آیه ۵ سوره مبارکه توبه « هنگامی که ماههای حرام به پایان رسید مشرکان را هرکجا یافتید بکشید ودستگیرشان کنید و… » آیه ۳۶ سوره مبارکه توبه « همانا عدد ماهها نزد خدا درکتاب خدا دوازده ماه است از آنروزیکه خدا آسمان وزمین رابیافرید واز آن دوازده ماه چهارماه ماههای حرام خواهد بود و… ». امام خمینی درمسأله ۲۳ باب دیات کتاب تحریر الوسیله با اشاره به ماههای رجب ذی قعده ،ذی حجه ومحرم ، قتل دراین ماها را موجب تغلیظ دیه دانسته اند . قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت این چهارماه را مورد اشاره قرار داده است وظاهرا درتعیین ماههای حرام هیچ نظر مخالفی بین فقها وعلماء مذاهب اسلامی وجود ندارد. وقتل درسایر زمانها هرچنداعیاد اسلامی از موضوع بحث خارج گردیده است .

۲-۴ قتل درحرم یکی دیگر از مواردی که موجب تغلیظ دیه میگردد ،قتل درحرم مکه معظمه میباشد .درآیات ۱۹۱ سوره مبارکه بقره و ۹۷ سوره مبارکه مائده، بصراحت ازکعبه ومسجدالحرام به احترام یاد شده است اما در تعیین حریم کعبه اقوال مختلفی آمده است. گروهی معتقدند که کل شهر مکه مکرمه جزء حرم محسوب میشود وگروه دیگر محدوده خاصی از شهر مکه را جزء حرم میدانند وعده ای نیز فقط محدوده مسجدالحرام را مشمول حرم میدانند هرچند که بسیاری از فقهاء درمورد تغلیظ دیه درحرم مکه بدین جهت که دلیل محکمی برای آن پیدا نکرده اند . توقف کرده اند و گفته اند اصلا نصی وجود ندارد وکسانی که حکم به تغلیظ درمکه میکنند آنرا با ماههای حرام قیاس کرده اند چرا که هردو درحرمت ولزوم احترام یکسان هستند . از فقهاء معاصر مرحوم امام خمینی ره معتقد به تغلیظ دیه قتل درحرم هستند آیت ا… سیدمحمد صادق روحانی تغلیظ را مختص به ماههای حرام دانسته اند ومرحوم ایه ا… خویی درمبانی تکلمه المنهاج براین عقیده اند که جنایت درحرم مکه موجب تغلیظ دیه نمی شود. همانطوریکه گفته شد ، محدوده حرم نیز دربین معتقدین به تغلیظ محل اختلاف است . در ایام حج تمتع محدوده حرم دربعضی ازجاها تا خارج از مکه نیز امتداد یافته که با علائمی مشخص شده است . امام باقر (ع) محدوده حرم را به مقدار « یک منزل دریک منزل شناسانده اند» حرم ا… حرمه بریدا فی برید» . روایتی درکتاب من لا یحضر الفقیه آورده شده که « خداوند برای آدم یاقوت سرخی فرستاد وآن را درجای بیت قرار داد وآدم پیرامون آن طواف میکرد . نور آن یاقوت تاجایی که امتداد داشت علامت گذاری شد وخداوند این مقدار را به عنوان حرم قرار داده. صرنظر از منشاء بروز اختلاف بین فقهاء ، به هر تقدیر قانون مجازات اسلامی درماده ۲۹۹ قتل درمسجد الحرام را پذیرفته وموجب تغلیظ دیه دانسته است .

۱-۲-۴ التجاء التجاء درلغت به معنی پناه بردن وپناهگاه است درخصوص تغلیظ دیه امام خمینی درمسأله ۲۴باب مقادیر دیات فروض مختلف این مسئله را مطرح نموده است « اگر شخص در بیرون ازحرم تیری را به سمت کسی که درداخل حرم است پرتاب نماید وباعث قتل او شود.مورد ازمصادیق تغلیظ محسوب میشود ولی اگر قاتل درداخل حرم باشد وتیری به خارج از حرم پرتاب کرده وشخصی را بکشد،ظاهردرعدم تغلیظ دیه است وهمچنین اگرمقتول درخارج ازحرم قرار داشته و تیری به او اصابت نماید و پس به داخل حرم برود ویا بالعکس درداخل حرم تیر به او اصابت نماید وبه خارج ازحرم برود و پس فوت نماید، مشمول تغلیظ دیه نمیگردد ، وتفاوتی نمیکند که قاتل درحرم باشد یا خارج از آن .

۳-۴ صدمه وفوت دریکماه باشد یکی دیگر از شرایط تغلیظ دیه آنست که صدمه وفوت هردو درماه حرام باشد. ماده ۲۹۹ با تصریح به اینکه «درصورتی که صدمه وفوت هردو دریکی از چهارماه حرام …واقع شود…» بنابراین اگر تنها یکی از آن دو درزمان یا مکان حرام باشد دیه تغلیظ نخواهد شد و همچنین از ظاهر ماده چنین برداشت میشود که چنانچه مثلا صدمه درماه ذی القعده وفوت درذی الحجه صورت بگیرد دیه تغلیظ نمی شود ، چون صدمه وفوت باید هردودریک ماه باشد، اما به اعتقاد برخی از حقوقدانان از نظر منطقی وفلسفه تغلیظ دیه، بنظر میرسد که دراین صورت هم بایدتغلیظ دیه صورت گیرد. چون آنچه مهم است اینست که صدمه ونتیجه آن درماه حرام اتفاق بیافتد وفرقی نمی کند که یک ماه حرام باشد یا دو ماه حرام باشد وحرمت عمل درهریک از ماهها که باشد وجود دارد وهمه ماهها به یک اندازه احترام دارند درتأئید این سخن طی استفتائی از آیه ا… تبریزی سئوال گردیده است که « درماه حرام به کسی آسیب رسیده وقتل درماه غیرحرام صورت گرفته است ، آیا این از موارد تغلیظ دردیه است ؟ وایشان درپاسخ اظهار داشته اند چنانچه جنایتی که درماه حرام واقع شده به نحوی باشد که شخص را مثل حیوان مذبوح قرار دهد که قتل او حساب شود ازموارد تغلیظ دیه است، هرچند مردن شخص درغیر ماه حرام باشد ولی اگر جنایت درماه حرام واقع شده وبعد سرایت کند وموجب قتل شخص درغیر ماه حرام شود از موارد تغلیظ دیه نسیت ».

۵- مقدار ونوع تغلیظ بجزگروهی از اهل سنت که تغلیظ را تنها از حیث سن وسال شتران میدانند ودراجناس دیگر جائز نمی دانند ومعقتدند فقط قیمت ادا میشود، سایر فقهاء مقدار تغلیظ را بمیزان ثلث دیه ونوع آنرا از همان نوع دیه ای که انتخاب شده است میدانند. درحدیثی از امام صادق سئوال شده است که مردی درماه حرام دیگری را به قتل رسانده وامام درجواب فرموده اند باید دیه بدهد ودوماه روزه بگیرد. درخصوص این حدیث و اعتبار آن مباحث زیادی مطرح شده است.آیه ا… مکارم شیرازی درمبحث دیات به این استدلال که این روایت معارض است و فقط اصل دیه را ثابت میکند و نه بیشتر، آنرا رد کرده است . به هر تقدیر آنچه مورد قبول قانونگذار درماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است یک سوم هر نوعی است که قاتل جهت پرداخت انتخاب کرده است . اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره ۲۱۵۶/۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۶ اظهار داشته است «مراد از ثلث اضافی ، یک سوم از همان نوع دیه ای که انتخاب شده است میباشد …. تبدیل آن به قیمت ، موقوف به تراضی است واگر هیچ یک از انواع دیه دردسترس نباشد قیمت سوقیه سیوم الاداء معتبر است ».

۶- جنایت براعضاء «ولا تغلیظ فی الاطراف » جنایت براعضاء موجب تغلیظ نمیپگردد. نه درماه حرام ونه درمکه مکرمه . پس چنانچه درماه حرام یا درحرم دست یا پای کسی را قطع کنند ، تغلیظ در دیه جاری نیست چرا که تغلیظ یک امر استثناء است وبه غیر از موارد مصرحه باید به اصل رجوع کرد و حکم دیه به میزان مقرره بدون احتساب ثلث را جاری نمود. ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی هم به صراحت، تغلیظ در دیه را منحصر به قتل نموده است وسخنی از تغلیظ درجنایت براطراف بیان ننموده است . فقهاء شیعه نیز تقریبا اتفاق نظر دارند که تغلیظ دردیه جراحتها وجود ندارد به نظر صاحب جواهر حکم به تغلیظ دیه جراحتها با مذاق فقهای اهل سنت که قیاس را قبول دارندسازگارتر است زیرا به نظر ایشان فلسفه تغلیظ دیه که همانا هتک حرمت است درجراحتها نیز وجود دارد . ۷- قتل اقارب یکی از موارد قابل بحث در تغلیظ ،قتل اقارب است که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی موجب بروز اختلافاتی گردیده ونهایتاباحذف تبصره ماده ۲۹۹ ق. م. ا. تا حدودی از شبهات کاسته شد . علت اصلی اختلاف دراین بود که آیا قتل اقارب موجب مستقلی برای تغلیظ دیه میباشد یا خیر. جهت روشن شدن ریشه اختلاف ابتدائا اشاره ای گذرا به عقاید اهل سنت داشته و سپس به بررسی موضوع میپردازیم. درنزد علمای اهل سنت ۳ چیز باعث تغلیظ دیه میشود :

۱- قتل درماههای حرام

۲- قتل درحرم

۳-قتل ارقاب .

طرفداران مذاهب حنبلی ،مالکی وشافعی بالاتفاق قتل محارم را موجب تغلیظ دیه میدانند وحتی حنابله گفته اند چنانچه موارد تغلیظ جمع شوند مثلا کسی یکی از خویشاوندان محرم خود مانند پدریا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر خود رادرماه حرام ودرحرم مکه به قتل رساند باید دو دیه بدهد. یعنی عوامل تغلیظ با هم جمع شده و ۳ ثلث دیه به دیه اولیه اضافه میشود اما به عکس اهل سنت ، فقهاء امامیه قتل اقارب را موجب مستقلی برای تغلیط دیه نمی دانند . حضرت امام خمینی ره درتحریر الوسیله آورده است «ولا تغلیظ فی الا طراف ولا فی قتل الاقارب». ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از سخن امام خمینی درپی این بوده تا از ایجاد شبهه به جهت اختلاف علماء شیعه وسنی جلوگیری نماید وبدین خاطر درتبصره آورده است که حکم تغلیط درمواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی گردد، اما این نوع نگارش نه تنها از ایجاد شبهه جلوگیری ننمود بلکه خود موجب بروز شبه ای جدید برای قضات ودستگاه قضایی گردیده بدین صورت گروهی براین عقیده شدند که قتل ارقاب هرچند درماههای حرام ویا حرم مکه موجب تغلیظ دیه نیست درحالی که منظور قانونگذار از وضع چنین تبصره ای درذیل ماده ۲۹۹ جلوگیری از وضع تغلیظ بصورت مستقل درقتل ارقاب وتفکیکی نظریه فقهاءامامیه از نظرات فقهاء اهل سنت بوده است. درپی بروز این مشکل وصدور آراء متفاوت بین شعبات دادگاهها، دیوان عالی کشور طی نامه ای موضوع را از شورای نگهبان استعلام نمود وبا شرح موضوع تقاضای تفسیر یا تغییر تبصره مذکور را نمود وشورای نگهبان نیز درپاسخ طی شماره ۱۳۸۴۷ مورخ ۱/۷/۱۳۷۱ اظهار داشت «تبصره مذکور با این برداشت که قتل ارقاب موجب مستقلی برای تغلیط دیه نیست .

صحیح ومورد تأئید فقهاء شورای نگهبان است و با برداشت اینکه اقارب از مفاد اصل ماده استثاء باشند وقتل آنان درماه حرام مثلا موجب تغلیظ نباشد خلاف موازین شرع است بنابراین قتل اقارب نیز درماههای حرام ویا حرمین شریفین موجب تغلیظ دیه خواهد بود» ونتیجتا مجلس شواری اسلامی نیز درمورخ ۱۹/۱/۷۲ جهت برطرف شدن مشکل، رأی به حذف تبصره مذکور داد. بحث دیگری که قبل از حذف تبصره مذکور مورد سئوال بود این بود که ارقاب به چه کسی گفته می شود ودراین خصوص نظرات متفاوتی بیان میشد ازجمله اینکه با توجه به این که کلمه اقارب از اطلاق برخوردار است بنظر میرسد قرابت درهر درجه ای که باشد تغلیط رابرطرف میکند وظاهر ماده بیانگر انست که فرقی بین قرابت سببی یا نسبی نیست واز طرفی با توجه به اینکه تغلیظ دیه یک کلمه استثنایی است بنابراین درمورد اقوام که شک میکنیم ، اصل آنست که دیه قتل آنها تغلیظ نشود لاکن با حذف تبصره ماده ۲۹۹ ق. م . ا . مبحث فوق مختومه شد وتفاوتی بین ارقاب وغیره در موجبات تغلیظ دیه از بین رفت.

۸- تغلیظ درفاضل دیه درخصوص این موضوع که قصاص درماههای حرام درمواردی که نیاز به فاضل دیه دارد آیا فاضل برمبنای تغلیظ صورت میگیرد یا خیر، بحث چندانی صورت نگرفته است وفقط تعداد معدودی از مراجع به آن پرداخته اند ازجمله آیه ا… سید محمدصادق روحانی درپاسخ به سئوالی که « مردی زنی را درماه حرام به قتل رسانده است ،با توجه به اینکه وقوع قتل در این ماه موجب اضافه شدن ثلث دیه میشود. بفرمائید اگر اولیاء دم تقاضای قصاص جانی را داشته باشند باید نصف دیه یک مرد درماه حرام را به او بپردازند یا نصف دیه یک مرد در غیر ماه حرام؟ پاسخ داده اند زنی که درماه حرام کشته می شود چنانچه اولیاء دم بخواهند درماه حرام قصاص نمایند باید نصف دیه مرد درماه حرام را بپردازند والا نصف دیه یک مرد درغیر ماه حرام » بنابراین بنظر میرسد درموجبات تغلیظ تفاوتی در قتل عمد وشبه عمد با قتل بعلت مجازات درموارد قصاص نباشد ودراین موارد نیزچنانچه قصاص درماههای حرام صورت اولیاء دم مقتول درصورت نیاز به فاضل باید از عهده ثلث دیه به علت تغلیظ برآیند.

۹- تغلیظ دیه کافر همانطوریکه اگر مسلمان درماههای حرام یا حرم مکه مکرمه به قتل برسد علاوه بردیه، تغلیظ میشود، آیا کافر ذمی نیز همین حکم را دارد یا خیر؟ بعضی گفته اند دیه تغلیظ میشود وبعضی اعتقاد به عدم تغلیظ دیه دارند .دلیل گروه اول عموم اخبار بوده که درآن هیچ کلمه ای که به مسلمان اختصاص داده باشد وجود ندارد ودلیل گروه دوم اینست که تغلیظ برخلاف اصل است، لاجرم باید درمواردی که مسلمان باشد اکتفاء کرد ودرغیرش آنرا منتفی دانست . حضرت امام خمینی ره در تحریرالوسیله با عبارت « لایعبدالحکم بالتغلیظ علیهم با تغلظ به علی المسلم » معتقد است که تغلیظ دردیه کافر هم صورت میگیرد . وآیه ا…مکارم درتفسیر آن میگوید «ظاهرا دلیلی جز عمومات نداریم .وقتی داریم که دیه زن نصف دیه مرد است، انصرافی برمسلمان وغیر مسلمان ندارد واطلاق آن همه زنان دنیا را دربرمیگیرد مگر اینکه درتشخیص آن انصرافی داشته باشیم که نداریم … وقتی گفته می شود ان الرجل اذا قتل فی الشهرالحرام کان دیه وثلث ، این هم عام است وگفته نشده که مسلمان باشد یا ذمی لذا به کافر ذمی نیز این موضوع اطلاق دارد وتغلیظ درباره آنها نیز رعایت میگرددد .

۱۰- تغلیظ درسایر مذاهب همانطوریکه درمباحث قبلی مختصرا گذشت، اهل سنت درموجبات تغلیظ علاوه برماههای حرام وحرم مکه مکرمه، قتل محارم را نیز از عوامل تغلیظ میدانند اما درمصداق اقارب اختلافاتی وجود دارد. بطورمثال مالک معتقد است که فقط قتل پدر، مادر وجد موجب تغلیظ دیه میشود ودرقتل دیگر اقارب تغلیظ نیست واصحاب شافعی اقارب علاوه برافراد فوق به فرزند خواهر، وبرادر نیز تسری داده اند از طرفی درصورت جمع اسباب ، حکم تعدد تغلیظ جاری میگردد یعنی چنانچه شخصی پدر خود رادرماه حرام بکشد پرداخت دیه مقتول به اضافه دو ثلث دیه برعهده قاتل خواهد بود. درنوع قتل همانطوریکه دربین علماء شیعه نظرات مختلفی وجود دارد دربین علماء اهل سنت نیز این اختلاف وجود دارد حنابله درقتل خطاء محض هم حکم تغلیظ را جاری میدانند همچنین تغلیظ درجراحتها نیز با مذاق فقهای اهل سنت که قیاس را قبول دارند سازگار است. بنظر صاحب جواهر فلسفه تغلیظ درنزد اهل سنت هتک حرمت است واین هتک حرمت درجراحتها هم وجود دارد پس بنابراین حکم تغلیظ درجراحات نیز جاری میگردد .

۱۱- تغلیظ درمواردی که دیه ازبیت المال پرداخت می شود ازآنجایی که دربرخی موارد درقانون مجازات اسلامی پرداخت دیه منصرف از قاتل وبه عهده عاقله یا بیت المال قرار داده شده است ، این سئوال پیش می آید که آیا در این موارد تغلیظ دیه صورت میگرد یاخیر؟ درخصوص سئوال، مرکز فقهی قوه قضائیه استفتائاتی ازمراجع بعمل آورده است. آیه اله فاضل لنکرانی معتقد است دیه درماه حرام تغلیظ میشود وفرقی نمی کند که چه کسی دیه را بپردازد چه جانی، چه بیت المال یا عاقله. آیه ا…نوری همدانی اظهار داشته اند فرقی میان جانی، عاقله یا بیت المال نیست، درهرحال دیه تغلیظ میشود لاکن آیت ا.. مکارم شیرازی وآیت ا.. صافی گلپایگانی خلاف نظر فوق را داشته ومعتقدند که تغلیظ برخلاف اصل است وقدر متیقن آن غیر بیت المال است واطلاقات ادله از بیت المال انصراف دارد وفلسفه تغلیط درمورد بیت المال جاری نیست . در بین حقوقدانان، آقای دکتر کاتوزیان معقتدند ، دیه حداقل خسارتی است که به منظور جبران ضرر پرداخت میشود وبا توجه به اینکه اصل برشخصی بوده مجازاتها است ولی مقنن در اینجا بیت المال را جایگزین شخص کرده وقائم مقام محکوم علیه در پرداخت نموده است، لذا خصوصیتی از حیث پرداخت وجود ندارد ودیه باید بصورت به نحو تغلیظ پرداخت گردد مضافا اینکه دربعضی ازمواقع خصوصا موارد ماده ۳۱۲(درمورد عاقله معسر) وماده ۳۱۳ ( درمورد جانی فراری در شبه عمد وخطای محض) درزمان صدور حکم ، اصولا مسئول پرداخت مشخص نیست تا دادگاه امکان صدور حکم بدون لحاظ تغلیظ را داشته باشد. بنابراین بیت المال نیز ملکف است از قاعده عام تغلیظ دیه درماههای حرام تبعیت نماید چرا که قائم مقام محکوم علیه مشمول تغلیظ دیه موضوع ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و نص قانونی وقواعد فقهی مبنی برمعاف بودن بیت المال درموردپرداخت تغلیظ دیه درحال حاضر وجود ندارد .

منبع:

محمدرضا ناظری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، مدرس دانشگاه عضو پیوسته انجمن ایرانی جرم شناسی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا