فرم های آمادهقرارداد

نمونه قارداد ساخت و نگهداری سوله

 

  • ب: بار هاي زنده ( بار برف و باد ) طبق استاندارد شماره 519 وزارت اقتصاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مطابق جدول ذيل و بنا به درخواست خريدار ساختمان پيشنهاد و مورد تائيد خريدار قرار گرفته است .

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد ساخت و نگه داري سوله اسكلت فلزي

 

ماده 1:

 

اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي

به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان كارفرما از يك طرف و                به               نمايندگي آقاي                    به شماره شناسنامه             صادره از                  كه طبق نامه / آگهي                            رسماً معرفي گرديده است و منبعد پيمانكار ناميده مي شود و طرفين ملزم به اجراي كليه شرايط و مفاد آن مي باشد .

 

ماده 2- موضوع قرارداد :

الف : موضوع اين قرارداد عبارت است از ساخت و نگه داري سوله اسكلت فلزي شامل پايه ها ،لايه ها ، خرپاها و ميل مهارها ، بست ها و كليه اتصالات لازم ديگر طبق نقشه هاي پيوست شماره                  كه به تائيد خريدار  خواهد رسيد و جزء لاينفك اين قرارداد مي باشد .

ب:  نوع و  اندازه ها مطابق جداول پيوست شماره 1 مي باشد كه جز لاينفك قرارداد بوده و بر اساس آن مساحت كل جهت                      دستگاه برابر                 متر مربع مي باشد .

ج: نوع پوشش سقف – طبق نقشه هاي مربوطه از ورق شادو لاين گالوانيزه ، به ضخامت 5% ميليمتر مي باشد .

د: ايزو لاسيون ، پشم و شيشه 2 اينچ با كرافت و توري مرعي زير آن از نوع 8/5 در 24 يا 4/3 در 22 خواهد بود .

 

**توضيح :

تهيه مواد اوليه مورد نياز قرارداد كلاً به استثناء بند ج و د به عهده فروشنده است ولي خريدار همكاري هاي لازم را در اين رابطه خواهد نمود ، بدون اينكه  براي او ايجاد نمايد .

 

ماده 3- محاسبات و مشخصات فني  :

الف : مشخصات فني قطعات ساختماني فوق الذكر كه نقشه هاي آن منضم به اين قرارداد است بر اساس استانداردهاي                                    محاسبه گرديده است .

ب: بار هاي زنده ( بار برف و باد ) طبق استاندارد شماره 519 وزارت اقتصاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مطابق جدول ذيل و بنا به درخواست خريدار ساختمان پيشنهاد و مورد تائيد خريدار قرار گرفته است .

 

بار برف                                     25                    100                 150

فشار برف                       75                    100                 100

ج: مطابق استاندارد هاي بين المللي كه در محاسبات فني نيز به كار گرفته شده اند عمر مفيد اسكلت ها حداقل 20 سال مي باشد كه فروشنده آن را تضمين مي نمايد مشروط بر اينكه شرايط نگه داري از طرف خريدار كاملاً رعايت شود .

 

ماده 4-ساخت و نگه داري :

پيمانكار با استفاده از جدول زمان بندي شده كه به تائيد طرفين رسيده است (و جزء ضمايم قرارداد مي باشد ) در مدت موضوع پيمان نسبت به ساخت و تحويل آن اقدام لازم خواهد نمود .

 

ماده 5- زمان تحويل :

پيمانكار بعد از مبادله قرارداد و دريافت چك پيش پرداخت (در صورتيكه چنين پرداختي صورت گرفته باشد )ظرف مدت                         روز از تاريخ تائيد نقشه ها توسط كارفرما و بر اساس برنامه زمان بندي ارائه شده كه به تائيد طرفين رسيده است (جدول شماره 2كه جزء ضمائم قرارداد مي باشد ) نسبت به تهيه و ساخت            دستگاه اسكلت فلزي اقدام خواهد كرد .

تبصره 1- پيمانكار موظف است حداكثر دو هفته پس از مبادله قرارداد نسبت به تهيه و تحويل نقشه هاي  اجرايي مربوط به خريدار اقدام نمايد . در صورت عدم تحويل نقشه ها در موعد مقرر جريمه ديركرد طبق تبصره 2 اين ماده تعلق مي گيرد .

تبصره 2- پيمانكار موظف است در مد ت پيمان و بر اساس جدول زمان بندي شماره 2 اقدام به ساخت و تحويل اسكلت ها بنمايد . در پايان مدت قرارداد چنانچه پيمانكار نتوانسته باشد قسمتي از تعهدات خود را انجام دهد خريدار مي تواند به ازاء هر روز تاخير (يك درصد ) مبلغ باقيمانده موضوع قرارداد را به عنوان خسارت از ضمانت نامه كسر نمايد و چنانچه تاخير از             روز / ماه تجاوز نمايد خريدار حق دارد ضمن فسخ قرارداد كليه تضمين هاي سپرده شده را به نفع خود ضبط و وصول نمايد .

 

ماده 6- ضمانت حسن اجراي تعهدات :

پيمانكار متعهد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات كه به صورت
1- تضمين نامه بانكي 2- سفته به امضاي مجاز شركت كه معادل 5% مبلغ كل موضوع قرارداد مي باشد را تسليم كارفرما نمايد و در صورتيكه پيمانكار از اجراي هر يك از تعهدات خود تخلف نمايد خريدار مي تواند طبق قوانين مملكتي اسناد تضميني را تا ميزان خسارت وارده طبق مفاد قرارداد به نفع خود ضبط و وصول نمايد .

تبصره 1- اسناد تضميني ماده فوق پس از تحويل قطعي موقت كليه موضوع قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد .

 

ماده 7- بهاي موضوع قرارداد و شرايط پرداخت :  

الف : جمع مبلغ كل بها موضوع قرارداد عبارت است از : به حروف                     و به عدد                  ريال      % مبلغ كل قرارداد به عنوان پيش پرداخت بعد از مبادله قرارداد در مقابل اخذ ضمانت نامه پيش به صورت تضمين نامه بانكي / سفته با امضاي مجاز شركت به پيمانكار پرداخت خواهد گرديد .

تبصره : از صورت وضعيت هاي موقت ماهانه              % مبلغ صورت وضعيت بابت استهلاك          پيش پرداخت كسر خواهد گرديد به نحوي كه پس از پرداخت بهاي آخرين صورت وضعيت مبلغ پيش پرداخت مستهلك گردد . بعد از استهلاك كامل پيش پرداخت ضمانت نامه  دريافتي به فروشنده مسترد خواهد شد .

ج: مبلغ 30% قيمت قطعات ساخته شده بعد از ساخت و تحويل قطعات در محل كار و بر اساس صورت جلسه  هاي تنظيمي در وجه فروشنده پرداخت خواهد گرديد .

د: 70% ما بقي بعد از تحويل به خريدار در محل كار و بر اساس صورت حساب تنظيمي پرداخت خواهد شد . در صورتيكه كليه  قطعات و مصالح تحويلي كامل باشد .

تبصره : از هر پرداخت بند ج و د ماده هفتم بين قرارداد مبلغ 10% به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر كه نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت وضعيت قطعي و نصف ديگر آن بلافاصله پس از پايان دوره تضمين و تنظيم صورت جلسه تحويل قطعي آن آزاد خواهد شد .

 

 

 

 

ماده 8- دوره تضمين  :

مرغوبيت قطعات و چگونگي ساخت            دستگاه اسكلت فلزي به مدت 12 ماه از تاريخ تحويل قطعات و تنظيم صورت جلسه تحويل موقت كار از طرف پيمانكار تضمين مي گردد كه در اين مدت پيمانكار تعهد  مي نمايد هر گونه نواقص و معايب موجود را كه مربوط به ساخت قطعات بوده و ناشي از استفاده غير صحيح عوامل كارفرما نباشد با نظر دستگاه نظارت كارفرما برطرف نمايد . بديهي است تحويل قطعي پس از پايان دوره تضمين و تنظيم صورت جلسه رفع نواقصي انجام خواهد پذيرفت .

 

ماده 9- تغيير مقادير كار

كارفرما مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25% از موضوع معامله را كسر و يا افزايش دهد در هر حال مراتب بايد ظرف مدت           روز / ماه كتباً به اطلاع پيمانكار برسد كه در اين صورت مدت تحويل نيز به همان نسبت تغيير خواهد كرد .

 

ماده 10-دستگاه نظارت  

نظارت بر اجراي تعهداتي كه پيمانكار  طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده                كه دستگاه نظارت ناميده مي شود خواهد بود .

 

 

ماده 11- حل اختلافات :

در صورتيكه در موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد بين خريدار و فروشنده اختلافي بروز نمايد و نتوانند از راه توافق حل نمايند نظر                          در مورد مسئله براي طرفين لازم الاتباع است . فروشنده ملزم است كه تا حل اختلافات تعهداتي را كه به موجب پيمان به عهده دارد اجرا نمايد . در غير اين صورت خريدار به تشخيص خود نسبت به فروشنده عمل خواهد نمود .

 

ماده 12- ماليات  

هر گونه ماليات و كسورات قانوني متعلق به اين قرارداد بر عهده پيمانكار است . كه بر اساس قوانين و مقررات تعيين و همراه ساير كسورات قانوني از صورت وضعيت هاي ارائه شده كسر خواهد شد .

 

ماده 13- فسخ  

در صورت عدم اجراي صحيح و يا تخلف از هر يك از مواد قرارداد از سوي پيمانكار كارفرما حق خواهد داشت در هر مرحله از كار پس از اعلام به فروشنده قرارداد را فسخ و نسبت به وصول تضمين به منظور تامين خسارت و مطالبات خود اقدام نمايد .

 

ماده 14- نشاني طرفين قرارداد  

نشاني دقيق متعهد له :

 

 

نشاني متعهد :

 

كليه مكاتبات و ابلاغيات قانوني به نشاني فوق ارسال خواهد شد . طرفين قرارداد بايد در صورت تغيير نشاني مراتب را ظرف مدت 15 روز كتباً به طرف ديگر اعلام نمايد تا زماني كه نشاني جديد به طرف ديگر قرارداد ابلاغ نشود كليه نامه ها و ابلاغيه هاي ارسالي به نشاني هاي تعيين شده ارزش و اعتبار قانوني خواهد داشت .

 

ماده 15- ضمائم قرارداد :

ضمائم اين قرارداد كه نزد طرفين قرارداد باقي مي ماند و جز لاينفك آن است عبارت است :

  • نقشه هاي اجرايي
  • جداول

اين قرارداد در دو نسخه مشتمل بر 15 ماده و 9 تبصره تهيه و تنظيم شده كه پس از امضا طرفين قرارداد ، يك نسخه نزد خريدار و يك نسخه نزد فروشنده باقي خواهد ماند و كليه نسخ اين قرارداد ، حكم واحد دارد .

 

 

 

 

كارفرما                                                                                                        پيمانكار

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا