فرم های آمادهقرارداد

نمونه قرارداد استفاده از مهمانسرا جهت کارمندان اداره

 

  • صورت حساب هاي مربوطه به صورت هفتگي و به وسيله متعهد تهيه و براي متعهد له ارسال خواهد شد و متعهد له موظف است ظرف مدت             روز پس از دريافت صورت حساب هاي وجه مورد توافق را به حساب متعهد واريز نمايد .

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مهمان سرا 

 

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ                            في
مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني
شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و شركت                     به شماره
ثبت                   به نمايندگي برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از :

 

 

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت كل قرارداد                        روز ، ماه ، از تاريخ                      الي تاريخ           مي باشد و طبق برنامه زمان بندي ذيل خواهد بود :

 

ماده 3-امور مالي و مبلغ قرارداد  :

مبلغ كلي ، قطعي ، تقريبي ، موضوع قرارداد به حروف                        ريال از قرار هر ماه                 ريال مي باشد .

 

ماده 4- نحوه پرداخت :

صورت حساب هاي مربوطه به صورت هفتگي و به وسيله متعهد تهيه و براي متعهد له ارسال خواهد شد و متعهد له موظف است ظرف مدت             روز پس از دريافت صورت حساب هاي وجه مورد توافق را به حساب متعهد واريز نمايد .

تبصره : چنانچه از جانب افراد معرفي شده توسط متعهد له خسارتي در اتاق هايي كه توسط متعهد بر اساس اين قرارداد در اختيار متعهد له قرار گرفته است وارد آيد ، متعهد له موظف به جبران خسارت مذكور مي باشد .

 

ماده 5- فسخ قرارداد :  

چنانچه هر يك از طرفين قرارداد به هر دليل مايل به ادامه اين قرارداد نباشد مي توانند حداقل                  روز قبل مراتب را كتباً اطلاع داده و نسبت به فسخ آن اقدام نمايد .

 

ماده 6- متفرقه ، تائيدات و تعهدات طرفين :  

الف :افراد معرفي شده توسط متعهد له مكلفند كليه شئونات دولت جمهوري اسلامي و همچنين كليه مقررات داخلي هتل را محترم شمرده و از طبخ غذا ، تهيه چاي و همچنين پذيرايي از مهمانان خود در داخل اطاق ها و طبقات جدا خودداري نماييد .

ب: متعهد تنها افرايد كه معرفي نامه كتبي از طرف متعهد له داشته باشند را براي استفاده از اتاق هاي مقرر در اين قرارداد ، مي پذيرد و پذيرش افراد به صورت شفاهي و يا تلفني به هيچ وجه معتبر نمي باشد .

ج: متعهد موظف است امكانات لازم جهت استفاده از اتاق هاي مورد توافق را در اختيار افراد معرفي شده توسط متعهد له قرار دهد و نبايد تا انقضاء مدت قرارداد مانعي براي استفاده افراد معرفي شده توسط متعهد له از اتاق هاي مزبور به عمل آورد .

و: متعهد له صرفاً در محدوده همين قرارداد مسئوليت افرادي كه به طور كتبي معرفي مي نمايد را خواهد داشت و نسبت به موارد و افراد ديگر مسئوليتي نخواهد داشت .

ز: نسبت به كليه مواردي كه در اين قرارداد متن خاصي موجود نباشد طرفين موافقت دارند كه قوانين موضوعه كشوري نسبت به آن حاكم باشد .

 

ماده 7- تغييرات ميزان تعهد :

متعهد له مي تواند با شرايط همين قرارداد و به هر  ميزان كه صلاح بداند موضوع قرارداد را كاهش يا افزايش دهد . در هر حال مراتب بايد حداقل                      روز قبل به طور كتبي توسط متعهد له به متعهد اعلام گردد .

 

ماده 8- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافي در اجراي قرارداد يا تعبير و يا تفسير آن ، نظر اكثريت هيئتي مركب از نماينده متعهد و متعهد له و نماينده              براي طرفين لازم الاجراء است . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتي را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد .

 

ماده 9- ساير شرايط :

 

ماده 10- اقامتگاه :

اقامتگاه متعهد :

 

 

اقامتگاه متعهد له :

 

 

تبصره 1: طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند والا كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي  قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:اين قرارداد در          ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حكم واحد تنظيم و مبادله گرديده است .

 

 

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا