فرم های آمادهقرارداد

نمونه قرارداد ساخت-تهیه و تحویل

 

  • متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد …………………………………ريال معادل  ………….% كل مبلغ قرارداد را از طريق چك شماره ………………………. بانك ………………………….. به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ : ………………………………………………………………………………………………………………

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد ساخت ، تهيه ، تحويل

 

اين قرارداد در تاريخ ………………………… في مابين ……………………………………………………به نمايندگي ………………………………… به موجب معرفي نامه / حكم / شماره ………………………………………. به عنوان متعهد له از يك طرف و آقاي / شركت………………… به شماره شناسنامه / ثبت شركت ………………………… به مديريت ………………….. كه طي آگهي / نامه شماره ………………….. رسماً معرفي گرديده ، به عنوان متعهد از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از ساخت ، تهيه و تحويل …………………………………. تعداد / مقدار ……………….. طبق نمونه ممهور و امضاء شده موجود در بايگاني متعهد له كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 6 همين قرارداد مي باشد و هنگام تحويل موضوع قرارداد مي بايستي با نمونه و مشخصات مزبور كاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحويل خلافي مشاهده شود متعهد موظف به جبران خسارت وارده در اين رابطه مي باشد .

 

ماده 2- بهاي قرارداد :‌

مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ………………………………….ريال و به عدد ………………….ريال از قرار ………………………………………..

 

ماده 3-مدت قرارداد

مدت كل قرارداد …………………………روز/ ماه / سال شمسي مي باشد و از تاريخ ………………………. الي …………… خواهد بود . متعهد موظف است موضوع قرارداد را در …………………….. مرحله و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل :

 

 

 

انجام داده و موضوع قرارداد را در محل ………………………………به نماينده متعهد له تحويل نمايد .

 

ماده 4- نحوه پرداخت

الف : پيش پرداخت :

متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد …………………………………ريال معادل  ………….% كل مبلغ قرارداد را از طريق چك شماره ………………………. بانك ………………………….. به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ : ………………………………………………………………………………………………………………

  • ضمانت نامه بانكي شماره ………………………………………………..مبلغ …………………………………………ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك …………………………………….كه تا تاريخ ……………………………..معتبر بوده و يا به درخواست متعهد له قابل تمديد باشد و يا : ……………………………………………………………….
  • سفته شماره …………………………………به مبلغ …………………………………….ريال (معادل دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار متعهد قرار دهد . طبق تشخيص متعهد له به شرح ماده 10 در هر مرحله ( %-                         درصد ) از مطالبات متعهد بابت پيش پرداخت كسر مي گردد ، به نحوي كه كليه مبلغ پيش پرداخت تا پايان مدت اجراي قرارداد مستهلك شود .

ب: مابقي مبلغ پس از تحويل موضوع قرارداد در هر مرحله ، طبق ماده 10 اسناد و مدارك همين قرارداد به متعهد پرداخت خواهد شد .

 

ماده 5- تضمين حسن انجام كار :

متعهد مبلغ به حروف و به عدد …………………………………………………………………………………………………ريال معادل …………….درصد كل بهاي قرارداد را به صورت :

  • تضمين نامه بانكي شماره …………………………………… صادره از بانك …………………كه تا تاريخ ……………….معتبر مي باشد و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت :
  • به عنوان تضمين حسن انجام كار به متعهد له تحويل مي دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوي متعهد خريدار مجاز به ضبط و وصول تضمين خواهد بود و در اين مورد نياز به اطلاع متعهد نمي باشد . متعهد له موظف است در صورت تحويل قطعي و اجراي كامل تعهدات از سوي متعهد حداكثر تا مدت ……………….. روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت جلسه تحويل قطعي توسط متعهد ، تضمين مذكور را مسترد نمايد .

 

ماده 6- نوع و مشخصات فني

نوع و مشخصات فني قرارداد به شرح زير مي باشد :

1-

2-

3-

و متعهد تائيد مي نمايد كه از مشخصات و خصوصيات مواد و مصالح كار موضوع قرارداد اطلاع كامل داشته و در اجراي قرارداد به عذر عدم اطلاع  نمي تواند متعذر باشد .

 

ماده 7- مواد اوليه و تعهدات در اين مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادي كه از سوي متعهد له به عنوان همكاري / الزام از طريق ……………………………….در اختيار متعهد قرار ميگيرد ، به شرح زير مي باشد :

1-

2-

3-

4-

ب: متعهد به عنوان امين موظف است مواد مذكور را كلاً و نوعاً در موضوع قرارداد مصرف نمايد و در صورت اضافه آمدن، ملزم به استرداد آن به متعهد له مي باشد .

در اين صورت متعهد له ارزش مواد باقيمانده را بر اساس بهاي خريد (چنانچه وجهي بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علتي غير از فورس ماژور (قوه قهريه )در مواد تحويلي كسري يا تفاوتي مشاهده شود ، متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجراي ماده 5 مبناي محاسبه بهاي مواد را راساً تعيين و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و يا مسترد نمودن عين آن مي باشد .

 

 

ماده 8- بسته بندي و مشخصات آن

 

ماده 9- تحويل موضوع قرارداد

تحويل موضوع قرارداد در …………………………………………….به آدرس ………………………………………………………… خواهد بود و هزينه حمل و نقل تا محل تحويل له عهده ……………………………… ميباشد و تحويل قطعي در صورتي تحقق مي پذيرد كه كالاي تحويلي با مشخصات فني ذكر شده در ماده 6 و شرايط اين قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحويل ، خلافي مشاهده شود كه قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده در اسرع وقت مي باشد .

 

ماده 10- اسناد و مدارك

اسناد مربوط به تحويل هر قسمت از موضوع قرارداد و صوت مجلس لازم ، تنظيم و توسط متعهد به معاونت اداري و مالي ………………….. ارائه مي شود و مطالبات متعهد پس از كسر (……………….%                                 درصد )بابت پيش پرداخت در صورتي كه چنين پرداختي صورت گرفته باشد ) و هر گونه كسورات قانوني ظرف مدت                    روز از تاريخ ارائه اسناد قابل پرداخت خواهد بود .

در پايان قرارداد متعهد له موظف است هرگونه طرح نقشه قالب و ………. مرتبط با موضوع قرارداد را به متعهد له ارائه نمايد .

 

ماده 11- كسورات قانوني

پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد له آنرا هنگام تنظيم اسناد پرداختي از مطالبات متعهد كسر مي كند .

 

ماده 12- تاخيرات

الف : متعهد به متعهد له و هر قائم مقام قانوني او با حق توكيل به غير وكالت بلا عزل براي تمام مدت اجرا كامل اين قرارداد تفويض نمود تا چنانچه در ساخت و تهيه و تحويل موضوع قرارداد در موعد معين تاخير نمايد مدت تاخير مشمول خسارت ديركرد در انجام تعهد بوده و خيارت تاخير از قرار هر روز / ماه مبلغ ………………………………………………… ريال معادل ………………………….% موضوع ارزش كالاي تحويل نشده تا مدت …………………………. روز / ماه توسط متعهد محاسبه و از محل مطالبات و تضمين حسن انجام كار و يا ساير اموال متعهد راساً تامين و وصول نمايد .

ب: چنانچه مدت تاخير از ………………………………………..روز / ماه بيشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نمايد و موضوع قرارداد را به نحوي كه مقتضي بداند انجام دهد و اگر در نتيجه اين اقدام متحمل پرداخت وجوهي بيشتر از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمين و هرگونه مطالبات ديگر متعهد و يا به هر طريق ديگري كه صلاح بداند استيفاء نمايد .

 

ماده 13- انتقال به غير

متعهد به هيچ وجه انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون اجازه كتبي متعهد له به غير را ندارد و همچنين مجاز نمي باشد مفاد اين قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن بدون اجازه كتبي متعهد له فاش نمايد .

ماده 14- قانون منع مداخله در معاملات دولتي

متعهد راساً اعلام مي نمايد كه مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور و قانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب 22 دي ماه 1337 نمي باشد و تعهد مي نمايد كه تا پايان اجرا قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نكند در صورتيكه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذكر بوده است و يا بر خلاف تعهدات در اين خصوص رفتار كند ، متعهد حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين او را ضبط و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از اموال متعهد وصول نمايد .

 

ماده 15- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار متعهد براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد متعهد بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به متعهد ارائه نمايد و در صورتي كه مورد قبول متعهد له واقع شد با توافق يكديگر در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود .

 

ماده 16- تغييرات

متعهد له مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود (…………………..% ………………………….درصد ) از موضوع مورد معامله را كسر و يا اضافه نمايد . در هر حال مراتب ظرف مدت ………………………روز قبل كتباً به متعهد له ابلاغ خواهد گرديد كه در اين صورت مدت تحويل نيز به همان ميزان كسر يا به آن اضافه خواهد شد .

چنانچه تغييرات كيفي در مشخصات مندرج در ماده …………….. پيش آيد مراتب كتباً توسط متعهد له به متعهد ابلاغ مي شود .

 

ماده 17- فسخ

عدم اجراي صحيح و كامل هر يك از مواد اين قرارداد تخلف محسوب مي شود و در صورت تخلف متعهد از هر يك از تعهدات ناشي از اين قرارداد ، متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين حسن انجام كار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشي از فسخ را راساً تشخيص و تعيين و از اموال و مطالبات متعهد استيفاء نمايد .

تشخيص متعهد له در اين مورد قطعي است و متعهد حق هيچ گونه ادعا و اعتراضي نسبت به تشخيص مزبور ندارد .

تبصره : در هرحال متعهد مي تواند با ……………………روز اعلام قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و متعهد حق هيچ گونه مطالبه و يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همين قرارداد خواهد بود .

 

ماده 18- حل اختلاف

طرفين ملزم هستند در صورت بروز هر گونه اختلافي در تفسير و اجراي اين قرارداد موضوع مورد اختلاف را در اسرع وقت به                                              ارجاع نمايد و نظر مرجع مزبور را براي طرفين لازم الاجراء است .

 

ماده 19-متفرقه

1-19- چنانچه خسارت وارده به متعهد له بيش از تضمين مقرر ماخوذه باشد ،متعهد ملزم است آن را از ساير اموال و دارائي ها  خود جبران نمايد .

2-19-

 

ماده 20- نشاني طرفين

نشاني دقيق متعهد :

 

نشاني دقيق متعهد له :

 

 

طرفين قرارداد ملزم هستند كه در صورت تغيير نشاني حداكثر ظرف مدت ده روز نشاني جديد را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند در غير اين صورت كليه مراسلات آگهي ها و اخطار هاي قانوني به نشاني هاي مذكور نافذ و معتبر خواهد بود .

اين قرارداد در …………………………………..ماده و با حذف مواد ……………………در سه نسخه با اعتبار و حكم واحد منعقد و بين طرفين مبادله گرديد .

 

 

 

امضاء متعهد                                                 امضاء معاونت                                         امضا متعهد له

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا