احکام آماده

نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك ثبتي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

 

 

نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك ثبتي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ …….. پرونده كلاسه …… شماره دادنامه ……

مرجع رسيدگي : شعبه ……. دادگاه عمومي ……….

خواهان : خانم …. با وكالت آقاي ……….

خواندگان: 1- خانم …… 2- آقاي …..3-……….

خواسته : الزام به تفكيك و انتقال يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي ….. شهرستان ……..

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق  به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

در خصوص دعوي خانم …….. با وكالت آقاي …….. و به طرفيت خانم ……. و آقاي ……. به خواسته الزام به تفكيك و انتقال رسمي يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي ………. بخش ………. و خسارت دادرسي مقوم به ……… ريال و خسارت دادرسي كه ارزش معاملاتي ملك ……….. ريال تعيين شده است با توجه به دلايل خواهان و دفاعيات وكيل وي ( فتوكپي سند مالكيت و قرارداد عادي معامله ) و اينكه خواندگان علت عدم اقدام را مشكل تفكيك مربوط به اشتباه ثبتي با همسايه عنوان نموده اند و نيز جمعاً به حق فسخ خود اشاره نموده اند و به بند 9 قرارداد استناد كرده اند با توجه به اينكه مهلت قرارداد براي فسخ يا قبول اول ارديبهشت ماه سال ………. قيد گرديده و بعد از مدت مزبور معامله قطعيت پيدا مي كند و حق فسخ منقضي مي گردد علي الخصوص كه خواندگان در موعد مزبور از اين حق استفاده نموده اند و با توجه به اينكه مالكين مشاع بين خود 8 دستگاه آپارتمان ساخته و خواندگان مالك 5 دانگ مشاع از 6 دانگ بوده اند با توافق با مالك يك دانگ ديگر به موجب توافقنامه عادي مورخ . هر يك در طبقات سهم خود مستقر گرديده اند بدين ترتيب كه طبقه سوم غرب همكف و زير زمين سهم خانم ….. و نيز طبقه سوم سمت غرب سهم مشار اليه و طبقه همكف سمت شرق با زير زمين و طبقه اول سمت شرق و طبقه سوم سمت شرق سهم خانم ……… كه بعداً به مالكيت خانم … منتقل شده است و طبقه اول سمت غرب سهم آقاي ………….و طبقه دوم سمت شرق سهم خانم .. گرديده است و به موجب حكم صادره از شعبه . دادگاه حقوقي يك ……… در پرونده كلاسه . در اثر دعوي آقاي . عليه خواندگان ……….يك سهم از 8  سهم مشاع حكم به الزام تنظيم سند رسمي بر اساس قرارداد مورخ .. صادر گرديده و به موجب حكم صادره از شعبه …… دادگاه عمومي …… در پرونده ………. در تاريخ . در اثر طرح دعوي آقاي … عليه خواندگان بر اساس مبايعه نامه مورخ ….. نسبت به آپارتمان طبقه اول غربي حكم به الزام به تنظيم سند رسمي صادر گرديده و بر اساس نظريه آقاي مهندس ………. تقديمي به شعبه ……… دادگاه حقوقي يك …… از نظر مغايرت با پلاك مجاور و رفع مشكل تفكيك اعلام نظر شده است . لذا با توجه به مقررات كلي معاملات و مواد 10 و 219 قانون مدني و قاعده اوفوا بالعقود (حكم شرعي ) دادگاه حكم به الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك مورد نظر و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال در قسمت مورد ادعا به نفع خواهان را صادر و اعلام مي نمايد و ضمناً محكوميت خواندگان را به پرداخت مبلغ …………ريال بابت حق الوكاله آقاي وكيل خواهان (به نسبت سهم از مالكيت صادر و اعلام مي نمايد ) (آپارتمان واحد شرق طبقه همكف مي باشد ) راي صادره به لحاظ مواد 18 و 19 لايحه قانون دادگاه عمومي قابل تجديد نظر است .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومي ……….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا